Vyhláška č. 145/1983 Sb.Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1983-145
Částka 30/1983
Platnost od 14.12.1983
Účinnost od 01.01.1984
Zrušeno k 01.04.1990 (58/1990 Sb.)
Minulé znění 01.01.1989 - 31.03.1990

145

VYHLÁŠKA

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu

ze dne 9. prosince 1983

o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o evidenci staveb

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj podle § 53 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 115/1983 Sb. a Federální statistický úřad podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, stanoví:


ČÁST PRVNÍ

Úvodní a obecná ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Vyhláška upravuje povolování zahájení staveb, 1) potvrzování termínu jejich dokončení a způsob jejich evidence.

(2) Vyhláška se vztahuje na stavby, jejichž investory jsou tuzemské socialistické organizace, a které mají být uskutečněny na území Československé socialistické republiky, a to

a) na stavby stanovené jako závazné úkoly státního plánu 2) (dále jen "závazné stavby") a stavby centralizované; 2) u staveb centralizovaných může ústřední orgán investora stanovit, že se na ně nevztahuje část druhá vyhlášky;

b) s výjimkou části druhé na stavby ostatní nad 10 mil. Kčs rozpočtových (propočtových) nákladů zahrnovaných do plánu investiční výstavby včetně staveb komplexní bytové výstavby (dále jen "stavby ostatní").

Vyhláška se nevztahuje na stavby zahrnuté do akce Z.

ČÁST DRUHÁ

Povolování zahájení staveb

§ 2

Souhlas k zahájení stavby

(1) Stavba může být zahájena jen, byl-li udělen souhlas k jejímu zahájení povolujícím orgánem.

(2) Povolujícím orgánem je ústřední orgán investora.

(3) U staveb členěných na etapy 3) se souhlas k zahájení stavby uděluje pro každou jednotlivou etapu.

§ 3

Postup při udělování souhlasu

(1) Investor žádá o udělení souhlasu k zahájení stavby dva měsíce před předpokládaným termínem jejího zahájení prostřednictvím nadřízeného orgánu; je-li investorem státní podnik, žádá o udělení souhlasu přímo příslušný ústřední orgán. Před podáním žádosti si investor vyžádá stanovisko Státní banky československé; kladné stanovisko vyjádří Státní banka československá potvrzením návrhu evidenčního listu.

(2) K žádosti o udělení souhlasu k zahájení stavby investor připojuje:

a) návrh evidenčního listu potvrzený Státní bankou československou, v jehož komentáři stručně shrne, jak jsou splněny podmínky podle § 4; vzor evidenčního listu je uveden v příloze; 4)

b) doklady o splnění podmínek podle § 4.

(3) Povolující orgán ověří splnění podmínek uvedených v § 4, správnost a úplnost návrhu evidenčního listu a jeho soulad s předloženými doklady. Jestliže byly splněny všechny podmínky podle § 4 a návrh evidenčního listu byl potvrzen Státní bankou československou, udělí povolující orgán souhlas k zahájení stavby potvrzením návrhu evidenčního listu.

§ 4

Podmínky pro udělení souhlasu k zahájení staveb

Při povolovacím řízení se ověří zejména, zda

a) byly dodrženy úkoly, limity a ukazatele stanovené státním plánem a jeho rozpisem,

b) byl schválen úvodní (jednostupňový) projekt, 5) dodrženy závazné údaje a ukazatele a u výrobních staveb též posouzeny alespoň vybrané informativní ukazatele 6) (ukazatel hrubé rentability výrobních fondů, účinnosti základních prostředků z upravených vlastních výkonů a doby návratnosti investic); u staveb, jejichž dokumentace byla podrobena státní expertize, též zda byly dodrženy její závazné závěry,

c) bylo vydáno stavební povolení, 7)

d) jsou zajištěny pro stavbu, popřípadě etapu hospodářskými smlouvami dodávky na celou stavební část a rozhodující dodávky pro technologickou část 8) s termíny plnění dodávek umožňujícími uvést projektované kapacity 9) stavby do užívání (zkušebního provozu) v termínech podle časového plánu stavby a s vymezením fakturačních celků 10) v souladu se schválenou projektovou dokumentací; u staveb prováděných ve vlastní režii investora nebo svépomocí - nejde-li o dodavatelsky zajišťovanou část - nahrazuje hospodářskou smlouvu odpovídající vnitropodnikový nebo jiný doklad,

e) jsou bilančně zajištěny kovové nosné konstrukce, popřípadě další bilancované položky, které bilančně zajišťuje pro své dodavatele investor,

f) je zabezpečeno financování stavby včetně zajištění devizového krytí,

g) je zajištěno budoucí užívání (provoz) stavby pracovními silami, 11) hlavními surovinami, vodou a energiemi,

h) byl zpracován režim stavby 12) a dohodnut, popřípadě rozhodnut jeho obsah.

§ 5, § 6zrušeno

ČÁST TŘETÍ

Potvrzování termínu dokončení stavby

§ 7

Termín dokončení stavby je povinen a oprávněn potvrzovat pouze povolující orgán; u staveb, na které se nevztahuje část druhá vyhlášky, investor.

§ 8

Termín dokončení stavby se potvrdí na výkazu o realizaci stavby 13) při splnění obou těchto podmínek:

a) byly odevzdány a převzaty všechny dodávky umožňující užívání stavby podle úvodního (jednostupňového) projektu,

b) bylo vydáno kolaudační rozhodnutí pro celou stavbu nebo pro všechny její samostatně odevzdané části nezbytné pro její užívání popřípadě bylo vydáno rozhodnutí o prozatímním užívání ke zkušebnímu provozu. 14)

§ 9

Povolující orgán (investor) potvrdí termín dokončení stavby i v případech, kdy nebyly a ani v budoucnu nemají být jako její součást provedeny některé stavební objekty a (nebo) provozní soubory jen za podmínky, že byla předtím schválena změna dokumentace stavby (alespoň její souhrnný rozpočet) a přitom byly dodrženy podmínky § 4 a evidujícím orgánem provedena změna evidenčního listu (§ 17).

§ 10

Ustanoveními této části vyhlášky nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů 15) upravující stanovení a uplatňování lhůt výstavby.

ČÁST ČTVRTÁ

Registrace staveb

§ 11

Předmět registrace

(1) Registraci staveb podléhají stavby,

a) jejichž projektové úkoly, popřípadě studie souboru staveb je nahrazující 16) byly schváleny podle zvláštního předpisu 5) (dále jen "evidence připravovaných staveb"),

b) zahajované; u staveb, na které se vztahuje část druhá vyhlášky, jen byl-li udělen souhlas k jejich zahájení povolujícím orgánem,

c) u nichž bylo provedeno závěrečné vyhodnocení stavby 17) (dále jen "evidence vyhodnocených staveb").

(2) U staveb, u nichž se od zpracování projektového úkolu upouští, 18) provádí se evidence podle odstavce 1 písm. a) na základě schválených jednostupňových projektů.

(3) U staveb členěných na etapy 3) podléhají evidenci podle odstavce 1 písm. b) jednotlivé etapy. V takových případech se postupuje podle § 13, 14 a popřípadě § 15, avšak evidenční číslo se přiděluje pro stavbu. V případech, kdy projektový úkol nahrazuje studie souboru staveb, 16) se evidenční číslo přiděluje pro celý soubor staveb; evidenci podle odstavce 1 písm. b) podléhají jednotlivé stavby souboru.

§ 12zrušeno

Postup při evidenci staveb

§ 13

(1) Evidujícím orgánem je Federální statistický úřad. Podkladem pro evidenci stavby je evidenční list stavby 4) potvrzený, jde-li o evidenci

a) připravovaných staveb orgánem, který schválil projektový úkol; u staveb, jejichž projektové úkoly schválila příslušná vláda, potvrzený ústředním orgánem investora;

b) zahajovaných staveb povolujícím orgánem; u staveb, na které se nevztahuje část druhá vyhlášky, investorem;

c) vyhodnocených staveb orgánem, který ukončil závěrečné hodnocení stavby;

(dále jen "předkladatel").

(2) Předkladatel před potvrzením návrhu evidenčního listu ověří správnost a úplnost údajů v něm obsažených; u závazných a centralizovaných staveb potvrdí pouze evidenční listy opatřené kladným stanoviskem Státní banky československé, které si vyžádá investor. Státní banka československá vyjádří kladné stanovisko potvrzením návrhu evidenčního listu. Potvrzený evidenční list předloží předkladatel ve třech vyhotoveních (včetně originálu) evidujícímu orgánu.

(3) Při evidenci připravovaných staveb závazných a centralizovaných s výrobní kapacitou předkládá investor financující pobočce Státní banky československé k posouzení s návrhem evidenčního listu též průvodní zprávu projektového úkolu.

(4) U staveb členěných na ucelené části 5) uváděné samostatně do provozu (užívání), musí být tyto části charakterizovány v návrhu evidenčního listu údaji o účelu a rozsahu projektovaných kapacit v nich obsažených.

§ 14

(1) Evidující orgán po obdržení evidenčního listu provede jeho kontrolu; jde-li o evidenci připravovaných staveb, přidělí stavbě evidenční číslo. Evidující orgán potvrdí evidenční list a do tří týdnů po jeho obdržení zašle dvě potvrzená vyhotovení předkladateli.

(2) Pokud evidující orgán zjistí v evidenčním listu chyby, vrátí ve lhůtě uvedené v odstavci 1 dvě vyhotovení jím potvrzeného evidenčního listu předkladateli s výpisem chyb 6) k opravě. Předkladatel zajistí opravu evidenčního listu; vyplněný výpis chyb neprodleně zašle evidujícímu orgánu.

(3) Předkladatel zašle jedno vyhotovení potvrzeného evidenčního listu investorovi; je-li předkladatelem investor, zašle jedno vyhotovení svému ústřednímu orgánu.

§ 15

Zvláštní ustanovení pro registraci staveb komplexní bytové výstavby

(1) U staveb komplexní bytové výstavby tvoří přílohu návrhu evidenčního listu "Souhrnné údaje a základní ukazatele stavby komplexní bytové výstavby"; 6) bez této přílohy nesmí být evidence provedena.

(2) Návrh evidenčního listu potvrzuje ústřední orgán investora nebo jím pověřený orgán (organizace), který odpovídá za správnost a úplnost údajů a ukazatelů uvedených v evidenčním listu a v příloze podle odstavce 1 a za to, že stavba je uvedena v režimu komplexní bytové výstavby pro příslušný rok zahájení.

§ 16

Účinky evidence zahajovaných a vyhodnocených staveb

Státní banka československá

a) zahájí financování, jen pokud obdrží doklad o evidenci zahajované stavby;

b) uzavře financování, jen pokud obdrží doklad o evidenci vyhodnocené stavby.

§ 17

Změna registračního listu

(1) Dojde-li po evidenci zahajované stavby na základě schválené změny dokumentace ke změně závazných údajů a ukazatelů stavby 6) obsažených v platném evidenčním listu zahajované stavby, vypracuje investor návrh změnového evidenčního listu; 4) vzor změnového evidenčního listu je uveden v příloze.

(2) Po předložení návrhu změnového evidenčního listu postupují dále orgány a organizace přiměřeně podle § 13, 14 a popřípadě § 15.


ČÁST PÁTÁ

Ustanovení společná a závěrečná

§ 18

Odchylky u staveb zvláštní části plánu

Pro stavby zařazené do zvláštní části plánu může Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj v dohodě se Státní plánovací komisí a Státní bankou československou stanovit postup podle části druhé, třetí a čtvrté odchylně.

§ 19

Změna výše rozpočtových nákladů

Dojde-li v průběhu realizace stavby ke zvýšení jejích rozpočtových nákladů zahrnovaných do plánu investiční výstavby tak, že stavba splňuje podmínky rozsahu platnosti této vyhlášky, vztahují se na ni ustanovení části třetí a čtvrté.

§ 20

Přechodná ustanovení

(1) Povolovací řízení zahájené před 31. prosincem 1988 se ukončí podle dosud platného předpisu, pokud ústřední orgán investora nestanoví jinak.

(2) Registrace staveb (§ 11 odst. 2) se ukončí podle dosavadního předpisu, pokud registrační list stavby byl ke dni účinnosti této vyhlášky předložen registrujícímu orgánu.

§ 21

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu č. 85/1977 Sb., o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci, ve znění vyhlášky č. 66/1978 Sb.

§ 22

Účinnost vyhlášky

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1984.


Předseda Federálního statistického úřadu: Ing. Mička v. r.

Místopředseda vlády ČSSR a předseda Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj: Doc. Dr. Obzina CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 1 vyhlášky Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb.

2) Jednotné metodické pokyny pro ministerstva a ostatní ústřední orgány ČSSR a republik k vypracování návrhu pětiletého plánu a pětiletého rozpočtového výhledu na léta 1986 - 1990 a návrhu prováděcího plánu a rozpočtu na rok 1986 (oznámeno v částce 10/1985 Sb.).

2a) Směrnice Federálního statistického úřadu k státním statistickým výkazům za úsek investiční výstavba "5 Iv" ze dne 11. června 1985 (oznámeno v částce 1/1986 Sb.).

3) § 17 vyhlášky č. 5/1987 Sb.

4) Jednotný formulář evidenčního listu stavby Iv RS3-50 a změnový evidenční list stavby Iv RS3a-50 se vyplňují podle směrnice Federálního statistického úřadu 25 Iv RS.

5) § 2 odst. 9 a § 18 vyhlášky č. 5/1987 Sb.

6) Směrnice Federálního statistického úřadu 25 IvRS.

7) § 54 a 55 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

8) Zásadně podle příslušných ustanovení části osmé hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb.; pokud je stavba zabezpečována formou kusových dodávek, též podle § 163 a části sedmé hospodářského zákoníku.

9) Směrnice Federálního statistického úřadu 25 Iv RS.

10) § 5 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 37/1983 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací.

11) § 10 odst. 1 písm. a) a § 20 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 105/1981 Sb.
Zásady postupu při projednávání návrhů na rozmisťování (lokalizaci) investic s orgány oblastního plánování (Ústřední věstník ČSR č. 1/1983 a Ústřední věstník SSR č. 1/1983).

12) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 157/1976 Sb., o režimech staveb.

12a) § 295 odst. 1 hospodářského zákoníku.

12b) Státní plán rozvoje národního hospodářství ČSSR na léta 1986-1990.

13) Směrnice Federálního statistického úřadu 5 Iv, výkaz Iv RS 2b-12.

14) § 84 zákona č. 50/1976 Sb.

15) Příloha č. 18 bod A 2 vyhlášky č. 105/1981 Sb.

16) § 5 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 105/1981 Sb.

17) § 70 vyhlášky č. 105/1981 Sb.

18) § 5 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 105/1981 Sb.

19) Příloha č. 15 odst. V. 1.a) vyhlášky č. 105/1981 Sb.

20) § 3 odst. 13 Směrnic federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 17 ze dne 13. listopadu 1981 o hodnocení efektivnosti investic.

21) Metodické pokyny federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 31. března 1983 pro zpracování některých částí dokumentace staveb (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR částka 4-5/1983).

22) Sdělení Federálního statistického úřadu a Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj čj. 2430/83-34 ze dne 7. 11. 1983.


Příloha k vyhlášce č. 145/1983 Sb.

Registrační list stavby

Registrační list stavby

Změnový registrační list stavby

Změnový registrační list stavby

Souvislosti

Provádí předpis
21/1971 Sb. Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
Je měněn
226/1988 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb, ve znění vyhlášky č. 91/1986 Sb.
91/1986 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb
Je zrušen předpisem
58/1990 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise, Státní arbitráže Československé socialistické republiky a Federálního statistického úřadu, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti investičního rozvoje
Ruší
85/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci
Je odkazován z
58/1990 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise, Státní arbitráže Československé socialistické republiky a Federálního statistického úřadu, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti investičního rozvoje
226/1988 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb, ve znění vyhlášky č. 91/1986 Sb.
5/1987 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
91/1986 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb
120/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích
108/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 180/1982 Sb.
145/1983 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb
162/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků
Odkazuje na
5/1987 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
1/1986 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech v okrese Ústí nad Labem
10/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů o změně vyhlášky č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 178/1975 Sb. a vyhlášky č. 117/1982 Sb.
145/1983 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb
45/1983 Sb. Hospodářský zákoník (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
37/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací
105/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
85/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci
157/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o režimech staveb
50/1976 Sb. Stavební zákon
21/1971 Sb. Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací
7/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o registraci staveb
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 01.01.1989 - 31.03.1990 226/1988 Sb.
2. 23.12.1986 - 31.12.1988 91/1986 Sb., 226/1988 Sb.
1. 01.01.1984 - 22.12.1986
0. 14.12.1983 Vyhlášené znění