Vyhláška č. 97/1982 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1982-97
Částka 17/1982
Platnost od 16.08.1982
Účinnost od 01.09.1982
Aktuální znění 01.09.1982

97

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

ze dne 11. června 1982,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, v dohodě s příslušnými ústředními orgány, stanoví:


Čl. I

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, se mění a doplňuje takto:

1. § 14 odst. 3 zní:

"(3) Oprávnění vydaná organizacím a osvědčení vydaná revizním technikům a zkušebním orgánům před 1. 7. 1979 platí do 30. 6. 1983.".

2. § 14 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) Organizace jsou povinny žádost o vydání nového oprávnění nebo osvědčení pro své pracovníky podat u příslušného orgánu dozoru nejpozději do 31. 12. 1982.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1982.


Předseda

Českého báňského úřadu:

Ing. Zíka v. r.

Předseda

Českého úřadu bezpečnosti práce:

Dr. Bartík v. r.

Souvislosti

Mění
18/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Je odkazován z
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
Odkazuje na
18/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
24/1972 Sb. Zákon České národní rady o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
41/1957 Sb. Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.1982 Aktuální znění (exportováno 29.02.2020 11:11)
0. 16.08.1982 Vyhlášené znění