Vyhláška č. 22/1982 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1982-22
Částka 3/1982
Platnost od 26.02.1982
Účinnost od 25.09.1981
Aktuální znění 25.09.1981

22

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 7. prosince 1981

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou


V San José dne 11. října 1977 byla podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou. Podle svého článku 11 Dohoda nabyla platnosti dnem 25. září 1981.


Slovenské znění Dohody se vyhlašuje současně. *)


První náměstek:

Ing. Knížka v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zde se uveřejňuje český text.


DOHODA

o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kostarické republiky, vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma zeměmi v oblasti kultury, dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, výchovy a zdravotnictví.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat styky mezi vysokými školami a vědeckými ústavy obou zemí a za tím účelem napomáhat výměně vědců a učitelů ke studiu, k přednáškám a k výzkumu z jejich oboru.

Článek 3

Smluvní strany budou poskytovat studijní a postgraduální stipendia studentům, odborníkům, technikům, vědcům a umělcům druhé země způsobem, který bude určen v prováděcích plánech k této dohodě.

Článek 4

Smluvní strany budou zkoumat podmínky pro vzájemné uznávání platnosti vykonaných studií, složených zkoušek a dosažených diplomů na území jedné ze smluvních stran .

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat spolupráci kulturních institucí a organizací obou stran.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat v zájmu poznání druhé strany:

a) konání výstav kulturního , technického, vědeckého a zdravotnického charakteru;

b) konání divadelních, hudebních festivalů a festivalů dokumentárního a uměleckého filmu;

c) uvádění filmových děl a hudebních děl v rozhlasu a televizi.

Článek 7

Každá ze smluvních stran umožní v souladu se svými vnitrostátními předpisy dočasný vývoz nebo dovoz vědeckých a technických přístrojů, pedagogického materiálu, uměleckých děl, knih a dokumentů, které by mohly účinně přispět k rozvoji činností obsažených v této dohodě.

Článek 8

Smluvní strany budou v souladu se svými vnitrostátními předpisy podporovat dovoz knih, časopisů a jiných kulturních, vědeckých a technických publikací druhé strany.

Článek 9

Smluvní strany při provádění této dohody zaručí navzájem ochranu autorských práv podle svých vnitrostátních předpisů a v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými jsou obě strany vázány .

Článek 10

K provádění této dohody budou smluvní strany dojednávat na určité časové období plány kulturní spolupráce, které budou obsahovat též podmínky finančního zabezpečení výměn a kulturních akcí.

Článek 11

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany písemně oznámí, že byla schválena podle vnitrostátních předpisů, a zůstane v platnosti, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví se šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Dáno v San José dne 11. 10. 1977 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyku slovenském a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu Kostarické republiky:

Gonzalo Facìo Segreda v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
115/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1980 Zb. o prijímaní na štúdium na vysokých školách
114/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky nostrifikácie diplomov a iných dokladov o vysokoškolskom štúdiu vydaných zahraničnými vysokými školami a postup pri nej

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 25.09.1981 Aktuální znění (exportováno 31.05.2020 08:54)
0. 25.09.1981 Vyhlášené znění