Nařízení vlády č. 153/1982 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku národních výborů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1982-153
Částka 33/1982
Platnost od 14.12.1982
Účinnost od 01.01.1983
Aktuální znění 01.01.1983

153

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 8. prosince 1982,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku národních výborů

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 6 odst. 5 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy, a zákona České národní rady č. 137/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy (dále jen "zákon"):


Čl. I

Nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku národních výborů, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 zní:

"Národní výbor hlavního města Prahy, Národní výbor města Brna, Národní výbor města Ostravy, Národní výbor města Plzně a městské národní výbory první a druhé kategorie (§ 10 odst. 3 a 4 zákona), jakož i městské národní výbory v obcích, které jsou lázeňským místem, mohou zřídit k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci své působnosti inspekci veřejného pořádku národního výboru (dále jen "inspekce"). Jiné městské národní výbory, jakož i místní národní výbory mohou tak učinit jen se souhlasem krajského národního výboru po vyjádření okresního národního výboru.".

2. V § 3

se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Národní výbor může pro pracovníky inspekce zavést stejnokroj a hodnosti podle jednotných zásad stanovených ministerstvem vnitra.",

se dosavadní odstavec 4 označuje jako odstavec 5 a na konci se připojuje tato věta: "Rukávovou páskou inspekce nemusí být zevně označeni pracovníci inspekce, kteří nosí stejnokroj.",

se dosavadní odstavec 5 vypouští.

3. V § 5 odst. 1

úvodní věta zní:

"Pracovníci inspekce mají při plnění svých úkolů tato oprávnění:",

ustanovení písmene c) zní:

"c) vyzvat občana, který narušil veřejný pořádek, aby prokázal svou totožnost, a neprokáže-li ji hodnověrně a věc nelze vyřídit na místě v blokovém řízení, předvést ho na národní výbor, popřípadě na útvar Sboru národní bezpečnosti.",

se z ustanovení písmene e) vypouštějí slova "na základě pověření okresního národního výboru".


Čl. II

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.


Korčák v. r.

Souvislosti

Mění
1/1972 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o inspekcích veřejného pořádku národních výborů
Odkazuje na
137/1982 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy
1/1972 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o inspekcích veřejného pořádku národních výborů
69/1967 Sb. Zákon o národních výborech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1983 Aktuální znění (exportováno 17.01.2021 01:07)
0. 14.12.1982 Vyhlášené znění