Zákon č. 135/1982 Sb.Zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1982-135
Částka 27/1982
Platnost od 22.11.1982
Účinnost od 01.01.1983
Zrušeno k 01.07.2000 (133/2000 Sb.)
Minulé znění 01.01.1983 - 30.06.2000

135

ZÁKON

ze dne 10. listopadu 1982

o hlášení a evidenci pobytu občanů

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně.


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

Účel zákona

Účelem zákona je úprava a zabezpečení řádného a včasného hlášení a evidence pobytu československých státních občanů (dále jen "občané") na území Československé socialistické republiky.

§ 2

Povinnost hlásit pobyt

(1) Občané jsou povinni hlásit v rozsahu stanoveném tímto zákonem místo, počátek a ukončení svého pobytu

a) místnímu (městskému) národnímu výboru 1) příslušnému podle místa pobytu,

b) v hlavním městě Praze obvodní správě Sboru národní bezpečnosti, popřípadě místnímu národnímu výboru, příslušným podle místa pobytu,

c) v hlavním městě Slovenské socialistické republiky Bratislavě správě Sboru národní bezpečnosti hlavního města Bratislavy a Západoslovenského kraje,

d) v městě Brně městské správě Sboru národní bezpečnosti.

(2) Občané trvale žijící v cizině jsou povinni za pobytu na území Československé socialistické republiky hlásit údaje uvedené v odstavci 1 okresní správě Sboru národní bezpečnosti příslušné podle místa pobytu; tyto údaje hlásí krajské správě Sboru národní bezpečnosti, mají-li pobyt v místě jejího sídla.

(3) Občané jsou povinni hlásit údaje orgánům uvedeným v odstavcích 1 a 2 (dále jen "ohlašovny") způsobem stanoveným tímto zákonem.

(4) Ohlašovny jsou povinny v rozsahu stanoveném tímto zákonem plnit úkoly spojené s hlášením pobytu občanů a vedením evidence jejich pobytu.

(5) Prováděcí předpis stanoví podrobnosti o způsobu hlášení místa, počátku a ukončení pobytu občanů.

§ 3

Pobyt

(1) Pobytem se podle tohoto zákona rozumí jak pobyt trvalý, tak pobyt přechodný.

(2) Trvalým pobytem je pobyt v místě stálého bydliště občana, to je zpravidla v místě kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.

(3) Trvalý pobyt mohou mít občané jen v objektech, které jsou označeny číslem podle zvláštních předpisů. 2)

(4) Přechodným pobytem je pobyt občana mimo objekt trvalého pobytu, to je zpravidla tam kde se občan dočasně zdržuje z pracovních, studijních, zdravotních, rekreačních a jiných důvodů.

(5) Jde-li o občana trvale žijícího v cizině, je přechodným pobytem též jeho pobyt na území Československé socialistické republiky.

ČÁST DRUHÁ

Hlášení pobytu

Oddíl 1

Hlášení trvalého pobytu

§ 4

(1) K trvalému pobytu musí být hlášen každý občan, a to v téže době pouze v jednom místě.

(2) Občané jsou povinni, není-li dále stanoveno jinak, hlásit ohlašovně místo a počátek trvalého pobytu nejpozději do tří pracovních dnů po ubytování; přitom jsou povinni předložit

a) občanský průkaz,

b) doklad o oprávnění užívat byt nebo jinou obytnou místnost anebo písemné potvrzení ubytovatele uvedeného v § 11 odst. 1 písm. b) nebo c).

(3) Ohlašovna může požádat o předložení dokladu o rodném čísle, rodného nebo oddacího listu, v případech nesrovnalosti údajů uvedených při hlášení trvalého pobytu s údaji v občanském průkazu, nebo nejsou-li údaje o rodném čísle, údaje z rodného nebo oddacího listu uvedeny v občanském průkazu.

(4) Při hlášení místa a počátku trvalého pobytu jsou občané povinni hlásit téže ohlašovně i ukončení dosavadního trvalého pobytu.

(5) Prováděcí předpis stanoví způsob hlášení ukončení trvalého pobytu občanů, kterým byl vydán cestovní doklad opravňující je k trvalému pobytu v cizině. 3) Prováděcí předpis stanoví též způsob hlášení trvalého pobytu

a) občanů během výkonu vojenské základní (náhradní služby),

b) občanů dlouhodobě pobývajících ve zdravotnických zařízeních s ústavní péčí,

c) občanů v ústavech sociální péče,

d) občanů ve výkonu trestu odnětí svobody.

§ 5

Občané, kteří hlásí trvalý pobyt v hraničním pásmu nebo ve vojenském újezdu, jsou povinni předložit kromě dokladů uvedených v § 4 odst. 2 též povolení podle zvláštních předpisů. 4)

§ 6

Vojáci z povolání jsou při hlášení trvalého pobytu povinni předložit ohlašovně k nahlédnutí osobní průkaz vojáka z povolání; vojáci z povolání vojsk ministerstva vnitra předkládají občanský průkaz.

§ 7

(1) Za členy rodiny, popřípadě za jiné občany žijící ve společné domácnosti, může hlásit trvalý pobyt jeden z členů této rodiny nebo osoba žijící s nimi ve společné domácnosti; přitom je však povinen za tyto občany předložit doklady uvedené v § 4 odst. 2.

(2) Za občany mladší 15 let a za občany zbavené způsobilosti k právním úkonům je povinen hlásit trvalý pobyt jejich zákonný zástupce, popřípadě opatrovník.

(3) Za ostatní občany, kteří pro svůj zdravotní stav nejsou schopni hlásit trvalý pobyt bez mimořádných obtíží, může tuto povinnost splnit jimi pověřený zástupce.

(4) Prováděcí předpis podrobněji upraví způsob ohlašovací povinnosti členů rodiny a občanů uvedených v odstavcích 1 až 3 jinými členy rodiny, popřípadě dalšími občany, včetně lhůt pro hlášení trvalého pobytu občanů mladších 15 let.

Oddíl 2

Hlášení přechodného pobytu

§ 8

(1) Občané jsou povinni, není-li dále stanoveno jinak, hlásit ohlašovně nejpozději do tří pracovních dnů po ubytování místo, počátek a předpokládanou dobu přechodného pobytu, který potrvá déle než 30 dnů.

(2) Při hlášení přechodného pobytu jsou občané povinni předložit občanský průkaz nebo osobní průkaz vojáka z povolání, popřípadě cestovní doklad opravňující je k trvalému pobytu v cizině.

(3) Trvá-li přechodný pobyt i po skončení předpokládané doby, je občan povinen ve lhůtě stanovené v odstavci 1 hlásit přechodný pobyt znovu.

(4) Ustanovení § 7 odst. 1 až 3 platí obdobně i pro hlášení přechodného pobytu s tím, že z dokladů uvedených v § 4 odst. 2 se předkládá pouze občanský průkaz.

(5) Prováděcí předpis podrobněji upraví způsob ohlašovací povinnosti členů rodiny a občanů uvedených v § 7 odst. 1 až 3 jinými členy rodiny, popřípadě dalšími občany.

§ 9

(1) Při přechodném pobytu v hraničním pásmu, který potrvá déle než 48 hodin, jsou občané povinni neprodleně po ubytování hlásit ohlašovně místo, počátek a předpokládanou dobu přechodného pobytu a předložit jí současně povolení podle zvláštního předpisu, 5) občanský průkaz nebo osobní průkaz vojáka z povolání anebo cestovní doklad opravňující k trvalému pobytu v cizině a písemné potvrzení ubytovatele uvedeného v § 11.

(2) Přechodný pobyt v hraničním pásmu kratší než 48 hodin, jakož i přechodný pobyt v tomto pásmu v ubytovacích zařízeních kratší než 30 dnů se zapisuje pouze do knihy ubytovaných ( § 13 odst. 1 písm. b) a odst. 2) .

(3) Pro hlášení přechodného pobytu ve vojenském újezdu platí obdobně ustanovení § 8 a zvláštní předpis. 6)

§ 10

(1) Povinnost hlásit přechodný pobyt trvající déle než 30 dnů se nevztahuje na

a) příslušníky ozbrojených sil a příslušníky ozbrojených sborů, pokud jsou hromadně ubytováni podle příslušných služebních předpisů,

b) občany přijaté do ústavů sociální péče, do zdravotnických zařízení s ústavní péčí nebo umístěné v dětských domovech a ve zvláštních výchovných zařízeních,

c) občany ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.

(2) Provozovatelé zařízení uvedených v odstavci 1 písm. b) jsou povinni hlásit neprodleně nejbližšímu útvaru Sboru národní bezpečnosti ubytování občana, jehož totožnost nelze bezpečně zjistit.

(3) Prováděcí předpis stanoví podrobnosti o hlášení přechodného pobytu a odchylky od hlášení přechodného pobytu občanů trvale žijících v cizině a občanů zdržujících se ve vlastním rekreačním objektu nebo v rekreačním objektu člena domácnosti nebo osoby blízké. 7)

Oddíl 3

Ubytovatelé a jejich povinnosti

§ 11

Ubytovatel

(1) Ubytovatelem je

a) vlastník (správce) budovy ve vztahu k uživateli bytu, uživateli jiné obytné místnosti nebo k jiným občanům, které ve své budově ubytoval,

b) uživatel bytu nebo jiné obytné místnosti, popřípadě vlastník bytu ve vztahu k jiným občanům, které ve svém bytě nebo jiné obytné místnosti ubytoval.

c) provozovatel ubytovacího zařízení, který je odpovědný za provoz zařízení poskytujícího za úplatu či bezplatně ubytováni, ve vztahu k občanům, kteří ve svém ubytovacím zařízení ubytoval,

d) vlastník nebo uživatel pozemku, ve vztahu k občanům, které na něm přechodně ubytoval.

(2) Za provozovatele ubytovacího zařízení se podle tohoto zákona považuje i uživatel bytu nebo jiné obytné místnosti, popřípadě vlastník bytu, který v nich ubytoval jiné občany podle zvláštní smlouvy sjednané s organizacemi.

(3) Za ubytovací zařízení se podle tohoto zákona nepovažují nemocnice, kasárna, nápravně výchovné ústavy, ústavy, v nichž se vykonává vazba, ústavy sociální péče o podobná zařízení.

Povinnosti ubytovatelů

§ 12

(1) Ubytovatelé jsou při ubytování občana povinni

a) ověřit jeho totožnost,

b) dbát, aby občan, kterého ubytovali, splnil ve stanovené lhůtě svou povinnost hlášení pobytu a za tím účelem se přesvědčit, zda ubytovaný má v občanském průkazu, popřípadě v cestovním dokladu opravňujícím k trvalému pobytu v cizině 8) záznam ohlašovny nebo zda má potvrzení o hlášení pobytu ( § 14 odst. 2),

c) neprodleně oznámit ohlašovně, že ubytovaný nesplnil povinnost hlášení pobytu nebo odmítl prokázat, že tuto povinnost splnil.

(2) Prováděcí předpis stanoví podrobnosti o povinnostech ubytovatelů a o tom, kdo plní povinnosti ubytovatele, který v domě nebydlí.

§ 13

(1) Provozovatelé ubytovacích zařízení jsou vedle povinností uvedených v § 12 odst. 1 povinni

a) hlásit neprodleně zřízení nebo zrušení ubytovacího zařízení okresní (obvodní, městské) správě Sboru národní bezpečnosti, v jejímž územním obvodu bylo toto zařízení zřízeno nebo zrušeno,

b) vést knihu ubytovaných a zapisovat do ní ubytované občany neprodleně při jejich ubytování, i když jde o ubytování jen na část dne, podle zápisů v občanském průkazu, osobním průkazu vojáka z povolání, popřípadě v cestovním dokladu,

c) předkládat knihu ubytovaných nebo výpisy z nich kdykoliv na požádání útvaru nebo příslušníku Sboru národní bezpečnosti anebo oprávněnému kontrolnímu orgánu,

d) uschovat knihu ubytovaných, která byla zápisy zcela zaplněna, v neporušeném stavu po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu.

(2) V hraničním pásmu mají povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) i ostatní ubytovatelé.

ČÁST TŘETÍ

Povinnosti ohlašoven a evidence pobytu občanů

Povinnosti ohlašoven

§ 14

(1) Ohlašovny jsou při hlášení pobytu občanů a při vedení evidenci pobytu občanů povinny

a) ověřit úplnost a správnost stanovených údajů a platnost dokladů pro hlášení pobytu,

b) učinit záznam o hlášení pobytu v evidenci, jsou-li splněny stanovené podmínky,

c) podávat hlášení orgánům vedoucím evidenci pobytu občanů (§ 17 odst. 1 až 3),

d) dohlížet na plnění povinností stanovených občanům a ubytovatelům tímto zákonem.

(2) Ohlašovna nevyznačuje do osobního průkazu vojáka z povolání údaje o hlášení trvalého pobytu, ale o učiněném hlášení vydá potvrzení.

(3) Prováděcí předpis stanoví podrobnosti o povinnostech ohlašoven.

§ 15

(1) Ohlašovna zruší záznam o trvalém pobytu občana v případě jeho úmrtí nebo jestliže je příslušným orgánem prokázáno, že

a) trvale opustil území Československé socialistické republiky,

b) hlášení k pobytu bylo provedeno na základě neplatného, padělaného nebo vědomě pozměněného dokladu.

(2) Prováděcí předpis stanoví podrobnosti o způsobu zrušení záznamu o trvalém pobytu.

§ 16

(1) Změnu území nebo názvu obce, její části, ulice nebo jiného veřejného prostranství a změnu popisného, orientačního nebo evidenčního čísla objektu, ve kterém jsou občané hlášeni k trvalému pobytu, vyznačí ohlašovna ve své evidenci a v občanských průkazech občanů, jichž se změna týká. Vojákům z povolání vydá ohlašovna nové potvrzení.

(2) Změnu území kraje nebo okresu vyznačí ve své evidenci a podle potřeby v občanských průkazech občanů ohlašovna příslušná podle nového územního členění.

§ 17

Evidence pobytu občanů

(1) Evidenci pobytu občanů v obcích vedou ohlašovny.

(2) Okresní (městskou) evidenci pobytu občanů vedou útvary Sboru národní bezpečnosti určené federálním ministerstvem vnitra.

(3) Ústřední evidenci pobytu občanů vede útvar Sboru národní bezpečnosti určený federálním ministerstvem vnitra.

(4) Pracovníci ohlašoven jsou povinni dbát na to, aby údajů obsažených v evidenci nemohlo být zneužito nepovolanými osobami.

(5) Prováděcí předpis stanoví podrobnosti o vedení evidence pobytu občanů.

§ 18

Sdělování údajů o místě pobytu občanů

(1) Ohlašovny a určené útvary Sboru národní bezpečnosti (§ 17 odst. 2 a 3) sdělují na žádost státních orgánů, organizací nebo občanů údaje o místě pobytu občanů. 9)

(2) Prováděcí předpis stanoví podrobnosti o náležitostech žádostí a o sdělování údajů o místě pobytu občanů.


ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 19

Společné ustanovení

Na postup státních orgánů, organizací a občanů a na jejich úkony prováděné podle tohoto zákona se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

§ 20

Přechodné ustanovení

Hlášení místa, počátku nebo ukončení trvalého pobytu občanů anebo hlášení místa, počátku a předpokládané doby přechodného pobytu učiněná podle dosavadních předpisů se považují za hlášení podle tohoto zákona.

§ 21

Zmocňovací ustanovení

(1) Federální ministerstvo vnitra vydá v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány obecně závazný právní předpis k provedení § 2 odst. 5, § 4 odst. 5, § 7 odst. 4, § 8 odst. 5, § 10 odst. 3, § 12 odst. 2, § 14 odst. 3, § 15 odst. 2, § 17 odst. 5, § 18 odst. 2.

(2) Federální ministerstvo vnitra po dohodě s federálním ministerstvem národní obrany může stanovit zvláštní hlášení skutečností o pobytu občanů pro účely vojenské správy.

§ 22

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se zákon č. 52/1949 Sb., o hlášení obyvatelstva, ve znění zákonů č. 76/1957 Sb. a č. 68/1965 Sb. a vyhláška ministerstva vnitra č. 6/1958 Ú. l. (Ú. v.), kterou se vydávají podrobnější předpisy o hlášení pobytu občanů Československé republiky, ve znění vyhlášky ministerstva vnitra č. 75/1961 Sb.

§ 23

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) Podle § 19 odst. 1 zákona č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech, plní ve vojenském újezdu úkoly místního národního výboru újezdní úřad.

2) Vyhláška Ústřední úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů.
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. 93/1970 Sb., o určování názvů obcí a jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a o číslování budov.

3) Zákon č. 63/1965 Sb., o cestovních dokladech.
Vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí č. 44/1970 Sb., kterou se provádí zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 169/1949 Sb.
Zákon č. 69/1951 Sb., o ochraně státních hranic.

5) Zákon č. 69/1951 Sb.

6) § 5 zákona č. 169/1949 Sb.

7) § 115 a 116 občanského zákoníku.

8) Zákon č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech.
Zákon č. 63/1965 Sb.

9) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 166/1980 Sb., Sazebník I poplatků vybíraných a vyměřovaných správními orgány, oddíl A Všeobecná správa, položka 1 písm. b), vydání potvrzení nebo písemného sdělení o pobytu osob

Souvislosti

Je prováděn předpisem
146/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů
Je zrušen předpisem
133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel
Ruší
52/1949 Sb. Zákon o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům
Je odkazován z
258/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn
355/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, jak vyplývá z pozdějších změn
391/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn
374/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
302/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn
58/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jak vyplývá z pozdějších změn
402/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jak vyplývá z pozdějších změn
122/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn
395/2000 Sb. Úplné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 212/1996 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 243/1999 Sb. a zákonem č. 204/2000 Sb.
152/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů
133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel
130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
31/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby
232/1999 Sb. Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci osobám pojištěným u POJIŠŤOVNY MORAVA, a. s., jejichž majetek byl postižen povodní v roce 1997
222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany ČR
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání
194/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
158/1999 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001
240/1998 Sb. Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998 (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
87/1998 Sb. Zákon o státní sociální podpoře (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
190/1997 Sb. Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997
132/1997 Sb. Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného
75/1997 Sb. Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie
21/1997 Sb. Zákon o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům
232/1996 Sb. Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
124/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí na zrušení ust. § 16 odst. 1 č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě
74/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podrobnosti k provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
33/1996 Sb. Zákon České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
29/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě, a ust. č. 243/1992 Sb., kterým se upravuje č. 229/1991 Sb.
7/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky
286/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
219/1995 Sb. Devizový zákon
152/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, a zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
50/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 129/1993 Sb.
173/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
164/1994 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 3 odst. 1, části ust. § 3 odst. 2 a části ust. § 5 odst. 2 a odst. 4 č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
152/1994 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích
37/1994 Sb. Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince
17/1994 Sb. Zákon České národní rady o Policii České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
129/1993 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů
128/1993 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o občanských průkazech
124/1993 Sb. Zákon České národní rady o přestupcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
67/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii
60/1993 Sb. Zákon o oddělení měny
40/1993 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
18/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
461/1992 Sb. Celní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
457/1992 Sb. Devizový zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
433/1992 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o úkolech obcí při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích a při místním referendu
410/1992 Sb. Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
298/1992 Sb. Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu
243/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
228/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb.
217/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 287/1991 Sb.)
123/1992 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky
120/1992 Sb. Zákon České národní rady o volbách do České národní rady (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
94/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonů České národní rady č. 221/1990 Sb. a č. 435/1991 Sb.
60/1992 Sb. Zákon o volbách do Federálního shromáždění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
568/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
436/1991 Sb. Zákon České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky
283/1991 Sb. Zákon o Policii České republiky
276/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky
125/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, ve znění vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 178/1988 Sb.
9/1991 Sb. Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
566/1990 Sb. Zákon České národní rady o volbách soudců z lidu
528/1990 Sb. Devizový zákon
368/1990 Sb. Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích
367/1990 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
54/1990 Sb. Zákon České národní rady o volbách do České národní rady
47/1990 Sb. Zákon o volbách do Federálního shromáždění
119/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o občanských průkazech
33/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o cestovních náhradách
146/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů
135/1982 Sb. Zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů
44/1974 Sb. Celní zákon
Odkazuje na
135/1982 Sb. Zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů
162/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích
55/1976 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o rodném čísle
93/1970 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o určování názvů obcí a jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a o číslování budov
44/1970 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí, kterou se provádí zákon o cestovních dokladech
71/1967 Sb. Správní řád
63/1965 Sb. Zákon o cestovních dokladech
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
97/1961 Sb. Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
75/1957 Sb. Zákon o občanských průkazech
69/1951 Sb. Zákon o ochraně státních hranic
169/1949 Sb. Zákon o vojenských újezdech
52/1949 Sb. Zákon o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1983 - 30.06.2000
0. 22.11.1982 Vyhlášené znění