Vyhláška č. 129/1982 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o leteckých službách mezi jejich územím a za ním

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1982-129
Částka 26/1982
Platnost od 19.11.1982
Účinnost od 24.05.1982
Vyhlášené znění 24.05.1982

129

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 4. října 1982

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o leteckých službách mezi jejich územím a za ním


Dne 11. listopadu 1981 byla v La Vallettě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o leteckých službách mezi jejich územím a za ním. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 20 dnem 24. května 1982.


Český překlad dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek:

Řehořek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o leteckých službách mezi jejich územím a za ním

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Maltské republiky,

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu sedmého prosince 1944, a

přejíce si rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma zeměmi v souladu se Závěrečným aktem Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (Helsinki, 1975) a podporovat letecké dopravní vztahy mezi sebou,

dohodly se takto:

Článek 1

Pro provádění této dohody, pokud ze souvislosti nevyplývá jinak:

a) výraz "Úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944 a zahrnuje všechny přílohy přijaté podle článku 90 této úmluvy a všechny změny příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94, pokud tyto přílohy a změny byly přijaty oběma smluvními stranami;

b) výraz "letecké úřady" znamená, pokud jde o Československou socialistickou republiku, federální ministerstvo dopravy, pokud jde o Maltskou republiku, ministra odpovědného za civilní letectví, nebo v obou případech jakoukoli jinou osobu nebo orgán pověřený vykonáváním funkcí prováděných v současné době zmíněnými úřady;

c) výraz "určený letecký podnik" znamená letecký podnik, který byl určen a pověřen v souladu s článkem 3 této dohody jako letecký podnik provozující dohodnuté letecké služby na stanovených tratích v souladu s odstavcem 1 článku 2 této dohody;

d) výrazy "území", "letecká služba", "mezinárodní letecká služba", "letecký podnik" a "přistání pro neobchodní účely" mají význam stanovený v článcích 2 a 96 Úmluvy;

e) výraz "příloha" znamená přílohu k této dohodě nebo její změny provedené v souladu s ustanoveními článku 16 této dohody. Příloha tvoří nedílnou součást této dohody a všechna odvolání k Dohodě v sobě zahrnují odvolání k příloze, pokud není stanoveno jinak.

Článek 2

1. Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této dohodě, aby umožnila jejímu určenému leteckému podniku zřídit a provozovat mezinárodní pravidelné letecké služby na tratích stanovených v příslušné části přílohy (dále nazývané "dohodnuté služby" a "stanovené tratě").

2. Podle ustanovení této dohody určený letecký podnik každé smluvní strany bude mít při provozu dohodnuté služby na stanovené trati tato práva:

a) létat bez přistání přes území druhé smluvní strany;

b) přistávat na uvedeném území pro neobchodní účely;

c) přistávat na uvedeném území v bodě nebo bodech stanovených pro tuto trať v Příloze k této dohodě pro účely vykládání a nakládání cestujících, zboží a pošty v mezinárodní přepravě.

3. Ustanovením odstavce 2 tohoto článku se nepropůjčuje určenému leteckému podniku jedné smluvní strany právo nakládat na území druhé smluvní strany cestující, zboží nebo poštu k dopravě do jiného místa na území této druhé smluvní strany za úplatu nebo nájemné.

Článek 3

1. Každá smluvní strana má právo určit písemně druhé smluvní straně letecký podnik k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.

2. Po obdržení tohoto určení druhá smluvní strana udělí, s výhradou ustanovení odstavců 3 a 4 tohoto článku, bez prodlení určenému leteckému podniku příslušné provozní oprávnění.

3. Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat od leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou, aby prokázal, že je schopen dodržovat podmínky stanovené zákony a předpisy, které tento úřad obvykle a přiměřeně uplatňuje v souladu s ustanoveními Úmluvy při provozu mezinárodních leteckých služeb.

4. Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout udělení provozních oprávnění, zmíněných v odstavci 2 tohoto článku, nebo uložit určenému leteckému podniku při využívání práv stanovených článkem 2 této dohody takové podmínky, které považuje za nezbytné v každém případě, kdy zmíněná smluvní strana není přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně, která určuje letecký podnik, nebo jejím státním příslušníkům.

5. Jakmile byl letecký podnik takto určen a oprávněn, může být kdykoli zahájeno provozování dohodnutých služeb za předpokladu, že tarify stanovené v souladu s ustanoveními článku 12 této dohody jsou platné pro tuto službu.

Článek 4

1. Každá smluvní strana bude mít právo zrušit provozní oprávnění nebo pozastavit výkon práv stanovených v článku 2 této dohody, leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou nebo uložit pro využívání těchto práv takové podmínky, které považuje za nezbytné:

a) v případě, kdy se letecký podnik nebude řídit zákony a předpisy smluvní strany, jež tato práva poskytuje;

b) v případě, kdy není přesvědčena, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně určující letecký podnik, nebo státním příslušníkům této smluvní strany;

c) v případě, že letecký podnik jiným způsobem poruší provozování leteckých služeb podle podmínek stanovených v této dohodě.

2. Pokud okamžité zrušení provozních oprávnění, pozastavení výkonu práv nebo uložení podmínek uvedených v odstavci 1 tohoto článku nebude nezbytné k zabránění dalšího porušování zákonů a předpisů, takové právo bude uplatněno teprve po poradě s druhou smluvní stranou.

Článek 5

1. Zákony a předpisy jedné smluvní strany, které se vztahují na vstup letadel provozujících mezinárodní létání na její území a výstup z něj nebo které se vztahují na provoz a létání těchto letadel na jejím území, jsou závazné i pro letadlo leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou a musí být dodržovány těmito letadly při vstupu, výstupu a při provozu na území první smluvní strany.

2. Zákony a předpisy jedné smluvní strany, které se vztahují na vstup na její území, pobyt na něm, tranzit a výstup z něj pro cestující, posádku, zboží a poštu letadel, jako předpisy týkající se vstupu, výstupu, vystěhovalectví a přistěhovalectví, cestovních dokladů, jakož i celní a zdravotní opatření, jsou závazné i pro cestující, posádku, zboží a poštu dopravované letadly určeného leteckého podniku druhé smluvní strany, pokud se nacházejí na zmíněném území.

Článek 6

1. Letadla používaná k provozu mezinárodních leteckých služeb určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany, jakož i jejich obvyklé vybavení, náhradní díly, pohonné hmoty a mazací oleje i zásoby letadla (včetně potravy, nápojů a tabáku) uložené na palubě letadla, budou osvobozeny ode všech celních, inspekčních a jiných poplatků nebo daní při příletu na území druhé smluvní strany za předpokladu, že takové vybavení a zásoby zůstanou na palubě letadla až do doby, kdy budou znovu vyvezeny.

2. Od stejných poplatků a daní, s výjimkou poplatků odpovídajících provedeným službám, budou také osvobozeny:

a) zásoby letadla převzaté na palubu na území každé smluvní strany v rámci limitů stanovených úřady příslušné smluvní strany a pro použití na palubě letadla provádějícího mezinárodní letecké služby druhé smluvní strany;

b) náhradní díly dovezené na území každé smluvní strany pro údržbu nebo opravy letadla používaného při mezinárodních službách určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany;

c) pohonné hmoty a mazací oleje potřebné k zásobování letadla provádějícího mezinárodní letecké služby leteckým podnikem určeným druhou smluvní stranou, i když budou použity na části cesty vedené nad územím smluvní strany, v níž byly vzaty na palubu.

Může být požadováno, aby materiál shora uvedený v pododstavcích a), b) a c) byl pod celním dohledem nebo kontrolou.

3. Obvyklé zařízení letadla, jakož i materiál a zásoby ponechávané na palubě letadla jedné nebo druhé smluvní strany mohou být vyloženy na území druhé smluvní strany pouze se souhlasem celních úřadů na tomto území. V takovém případě mohou být uloženy pod dohledem zmíněných úřadů až do doby, kdy budou znovu vyvezeny nebo s nimi bude jinak naloženo v souladu s celními předpisy.

Článek 7

Poplatky za užívání letišť a ostatních zařízení na území každé smluvní strany budou vybírány podle sazeb stanovených jejími příslušnými úřady. Takové poplatky nebudou vyšší než poplatky pro národní letadla každé smluvní strany zabývající se podobnými mezinárodními leteckými službami.

Článek 8

Cestující v přímém tranzitu přes území smluvní strany neopouštějící prostor letiště určený pro takový účel budou podrobeni zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v přímém tranzitu budou osvobozeny od celních a jiných poplatků.

Článek 9

1. Určený letecký podnik každé smluvní strany bude na území druhé smluvní strany osvobozen ode všech daní ze zisků nebo příjmů plynoucích z provozování dohodnutých služeb.

2. Každá smluvní strana poskytuje určenému leteckému podniku druhé smluvní strany právo podle úředního směnného kursu převádět v souladu s platnými devizovými předpisy na jejím území přebytek příjmů nad výdaji dosažený tímto leteckým podnikem na území dotyčné smluvní strany v souvislosti s dopravou cestujících, zboží a pošty. Převod bude uskutečňován v některé z volně směnitelných měn.

3. Každá smluvní strana bude usnadňovat převody takových finančních prostředků do druhé země; tyto převody budou prováděny bez průtahů.

Článek 10

1. Letecký podnik každé smluvní strany bude mít přiměřenou a stejnou příležitost k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.

2. Při provozování dohodnutých služeb letecký podnik jedné nebo druhé smluvní strany bude brát v úvahu zájmy leteckého podniku druhé smluvní strany tak, aby nedošlo k nevhodnému ovlivnění služeb, které tento podnik poskytuje na shodných tratích nebo jejich částech.

3. Dohodnuté služby poskytované určenými leteckými podniky smluvních stran budou v úzkém vztahu k přepravním požadavkům veřejnosti na stanovených tratích a jejich hlavním cílem bude, při přiměřeném vytížení, poskytnout kapacitu odpovídající běžným a přiměřeně očekávaným požadavkům na přepravu cestujících, zboží a pošty z území nebo pro území smluvní strany, která určila letecký podnik.

4. Oprávnění pro dopravu cestujících, zboží a pošty nakládaných a vykládaných na stanovených tratích v místech, která jsou na území jiných států než státu, jenž určil letecký podnik, bude uděleno v souladu s obecnými zásadami, podle nichž kapacita bude ve vztahu:

a) k dopravním požadavkům na území a z území smluvní strany, která určila letecký podnik;

b) k dopravním požadavkům oblasti, kterou letecký podnik prolétává po přihlédnutí k leteckým službám provozovaným leteckými podniky států v této oblasti; a

c) k požadavkům průletového provozu leteckých podniků.

5. Kapacita poskytovaná při dohodnutých službách na stanovených tratích bude stanovena mezi určenými leteckými podniky obou smluvních stran dohodou podléhající schválení leteckými úřady.

Článek 11

1. Určený letecký podnik každé smluvní strany bude předkládat leteckému úřadu druhé smluvní strany nejpozději třicet (30) dnů před zahájením služeb na stanovených tratích podle článku 2 této dohody ke schválení typy používaných letadel a letový řád. Toto platí obdobně i pro pozdější změny.

2. Letecký úřad smluvní strany poskytne leteckému úřadu druhé smluvní strany na jeho požádání periodické a jiné statistické údaje, které mohou být rozumně požadovány za účelem přezkoumání kapacity poskytované při dohodnutých službách určeným leteckým podnikem smluvní strany uvedeným na začátku tohoto článku. Takové údaje budou zahrnovat všechny informace potřebné k určení přepravního objemu dopraveného tímto leteckým podnikem v rámci dohodnutých služeb a místo počátku a určení těchto přeprav.

Článek 12

1. Výraz "tarif" užívaný dále znamená ceny a podmínky pro jejich použití, které budou placeny za dopravu cestujících, zavazadel a zboží, spolu s poplatky a podmínkami za zprostředkovatelské a jiné pomocné služby; nezahrnuje však poplatky a podmínky za dopravu pošty.

2. Tarify používané leteckými podniky jedné smluvní strany pro dopravu na území nebo z území druhé smluvní strany budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem důležitým činitelům včetně provozních nákladů, přiměřeného zisku, povahy služeb (jako jsou normy rychlosti a cestovní uspořádání) a tarify jiných leteckých podniků.

3. Tarify uvedené v odstavci 2 tohoto článku budou dle možnosti sjednány určenými leteckými podniky obou smluvních stran po poradě s jinými leteckými podniky provozujícími dopravu na celé lince nebo její části; takové dohody bude dosaženo, kde je to možné, pomocí mechanismu pro stanovení tarifů Mezinárodního sdružení leteckých dopravců.

4. Takto sjednané tarify budou předloženy ke schválení leteckým úřadům smluvních stran nejméně devadesát (90) dnů před navrhovaným datem jejich zavedení; ve zvláštních případech může být tato časová lhůta se souhlasem leteckých úřadů zkrácena.

5. Souhlas s tarify může být dán výslovně. V případě, že žádný z leteckých úřadů neoznámí svůj nesouhlas s kterýmkoli tarifem do čtyřiceti (40) dnů od data předložení tarifů podle odstavce 4 tohoto článku, tarify budou považovány za schválené. Jestliže bude lhůta pro předložení zkrácena v souladu s odstavcem 4 tohoto článku, letecké úřady mohou dohodnout lhůtu kratší než čtyřicet (40) dnů, během níž má být nesouhlas oznámen.

6. Nebude-li možno tarif dohodnout podle odstavce 3 tohoto článku, nebo pokud ve lhůtě stanovené v odstavci 5 tohoto článku letecký úřad jedné smluvní strany předá leteckému úřadu druhé smluvní strany oznámení o svém nesouhlasu s tarify dohodnutými podle odstavce 3 tohoto článku, vynasnaží se tarify stanovit letecké úřady smluvních stran vzájemnou dohodou.

7. Nebudou-li se moci letecké úřady dohodnout na schválení některého tarifu předloženého jim podle odstavce 4 tohoto článku a na jeho určení podle odstavce 6, spor bude řešen podle ustanovení článku 18 této dohody.

8. Tarify sjednané podle ustanovení tohoto článku budou v platnosti až do sjednání nových tarifů. Platnost žádného tarifu však nemůže být na základě tohoto článku prodloužena o více než dvanáct (12) měsíců po datu, ke kterému by jinak platnost tarifu skončila.

Článek 13

Určený letecký podnik každé smluvní strany je oprávněn udržovat na území druhé smluvní strany, v místech uvedených v příloze, zastoupení a přepravně obchodní, administrativní a technický personál v počtu přiměřeném rozsahu vykonávaných služeb.

Článek 14

Tato dohoda a všechny její změny podle článku 16 budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 15

V duchu úzké spolupráce budou letecké úřady obou smluvních stran provádět podle potřeby konzultace týkající se výkladu a uspokojivého provádění ustanovení této dohody a její přílohy.

Článek 16

1. Jestliže jedna ze smluvních stran bude považovat za žádoucí změnit kterékoli ustanovení této dohody, může požádat o konzultace druhou smluvní stranu. Tyto konzultace, které bude možno provést mezi leteckými úřady, a to buď přímým jednáním nebo písemně, se uskuteční do šedesáti (60) dnů ode dne podání žádosti. Změny takto dohodnuté vstoupí v platnost, jakmile budou potvrzeny výměnou diplomatických nót.

2. Změny přílohy k této dohodě mohou být předběžně prováděny od data dohodnutého leteckými úřady a vstoupí v platnost po jejich potvrzení výměnou diplomatických nót.

Článek 17

Pokud všeobecná mnohostranná úmluva o pravidelných mezinárodních leteckých službách vstoupí v platnost pro obě smluvní strany, bude tato dohoda upravena tak, aby odpovídala ustanovením této mnohostranné úmluvy.

Článek 18

1. Jakýkoli spor týkající se výkladu nebo provádění této dohody nebo její přílohy bude urovnán přímým jednáním mezi leteckými úřady smluvních stran. Jestliže mezi leteckými úřady nebude dosaženo dohody, spor bude urovnán diplomatickou cestou.

2. Jestliže se spor nevyřeší prostředky uvedenými v odstavci 1 tohoto článku do devadesáti (90) dnů po dni, kdy jedna ze smluvních stran požádala o jeho řešení, bude předložen kteroukoli stranou k rozhodnutí arbitrážní komisi. Tato komise bude složena z šesti (6) členů - státních příslušníků obou zúčastněných států - jmenovaných smluvními stranami na paritním základě. Arbitrážní výrok bude přijímán komisí jednomyslně.

Článek 19

Každá smluvní strana může kdykoli oznámit druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této dohody. Kopie výpovědi bude zároveň zaslána Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Pokud je taková výpověď dána, skončí platnost této dohody dvanáct (12) měsíců po dni, kdy výpověď obdržela druhá smluvní strana, nebude-li výpověď dohodou obou smluvních stran odvolána před uplynutím této doby. Nebude-li potvrzeno přijetí výpovědi druhou smluvní stranou, výpověď bude považována za doručenou čtrnáct (14) dní poté, kdy její kopii obdržela Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 20

1. Každá smluvní strana oznámí písemně druhé smluvní straně schválení této dohody podle svých vnitrostátních předpisů. Tato dohoda vstoupí v platnost počínaje datem posledního z těchto písemných oznámení.

2. Tato dohoda bude předběžně prováděna ode dne jejího podpisu.

Na důkaz toho zmocněnci smluvních stran podepsali tuto dohodu a opatřili ji svými pečetěmi.

Dáno v La Vallettě dne 11. listopadu 1981 ve dvou vyhotoveních v jazyku anglickém.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Václav Zeman v. r.

Za vládu

Maltské republiky:

Paul Attard v. r.

Příloha

Část 1

Tratě provozované v obou směrech leteckým podnikem určeným vládou Československé socialistické republiky:

Místo odletuMezilehlé bodyMísto určeníMísta za
Bod v Československé socialistické republiceUrčí se pozdějiBod v Maltské republiceUrčí se později

Část 2

Tratě provozované v obou směrech leteckým podnikem určeným vládou Maltské republiky:

Místo odletuMezilehlé bodyMísto určeníMísta za
Bod v Maltské republiceUrčí se pozdějiBod v Československé socialistické republiceUrčí se později

Část 3

Mezilehlá místa a místa za nimi budou stanovena později mezi leteckými úřady podle ustanovení článku 16 Dohody.

Souvislosti

Odkazuje na
147/1947 Sb. Úmluva o mezinárodním civilním letectví

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 24.05.1982 Aktuální znění (exportováno 22.04.2021 20:38)
0. 24.05.1982 Vyhlášené znění