Vyhláška č. 121/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o některých úpravách pracovní doby

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1982-121
Částka 24/1982
Platnost od 28.10.1982
Účinnost od 28.10.1982
Zrušeno k 01.01.2001 (497/2000 Sb.)
Minulé znění 13.12.1982 - 31.12.2000

121

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 8. října 1982

o některých úpravách pracovní doby

Vláda Československé socialistické republiky po projednání s Ústřední radou odborů stanovila usnesením ze dne 19. srpna 1982 podle § 83 odst. 3, § 84 a 94 zákoníku práce:


Čl. I

Zkracování pracovní doby v nevýrobních organizacích s vícesměnným a nepřetržitým provozem

(1) V nevýrobních organizacích, které si pro to vytvoří ekonomické předpoklady, zabezpečí plánované úkoly a dodrží závazné limity mzdových prostředků, může být od 1. ledna 1983 zkrácena pracovní doba

a) na 40 hodin týdně na pracovištích s třísměnným a nepřetržitým režimem práce,

b) na 41 1/4 hodin týdně na pracovištích s dvousměnným režimem práce.

(2) Pracovníkům na ostatních pracovištích nevýrobních organizací, členům závodních stráží, závodních požárních sborů, hlídačům a vrátným zůstává stanovená týdenní pracovní doba nezměněna.

(3) Pro zkracování pracovní doby podle odstavce 1 platí zásady stanovené ve vyhlášce ministerstva práce a sociálních věcí č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem.

Čl. II

Úprava pracovní doby v roce 1983

(1) Pracovní doba, stanovená podle vyhlášky č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem, podle této vyhlášky nebo podle dalších předpisů vydaných ústředními orgány ke zkrácení týdenní pracovní doby se upravuje tak, že pracovními dny (dalšími pracovními směnami) jsou v roce 1983 též soboty připadající na 9. duben, 24. září a 22. říjen. Organizace se sezónní potřebou práce mohou v dohodě s příslušným odborovým orgánem podle pokynů příslušného ústředního orgánu určit místo uvedených dnů tři pracovní soboty v roce 1983 v jiných termínech vhodných pro splnění hospodářských úkolů, bude-li zabezpečena doprava pracujících do zaměstnání a zpět.

(2) Délka dalších pracovních směn ve dnech uvedených v předchozím odstavci se rovná délce směny stanovené v organizaci na pátek předcházející této směně.

(3) Připadne-li podle rozvrhu pracovních směn pracovníkovi jeho pravidelná pracovní směna na některý z pracovních dnů uvedených v odstavci 1, určí organizace po projednání se závodním výborem základní organizace Revolučního odborového hnutí (dále jen "závodní výbor") tomuto pracovníkovi další pracovní směny na jiný vhodný dne v témže nebo následujícím měsíci.

(4) Organizace mohou se souhlasem závodního výboru a státní orgány po projednání s ním přesunout na pracovištích s přetržitým provozem druhé a třetí směny připadající na dny uvedené v odstavci 1 na jiné vhodné dny v témže nebo následujícím měsíci.

(5) Úprava pracovní doby uvedená v odstavci 1 se vztahuje i na pracovníky, kteří mají s organizací sjednánu kratší pracovní dobu (§ 86 a § 156 odst. 2 zákoníku práce), s výjimkou pracovníků, jimž je pracovní doba zkrácena na základě lékařského posudku na určitý počet hodin týdně a u nichž by účastí na další pracovní směně byla tato kratší pracovní doba překročena.

(6) Pracovní doba se neupravuje mladistvým pracovníkům mladším než 16 let, pracovníkům na pracovištích s nepřetržitým provozem, pracovníkům s pracovní dobou trvale rozvrženou na 6 dnů v týdnu a pracovníkům v provozech, v nichž byla zkrácena pracovní doba ze zdravotních důvodů . Pokud by však pracovníkovi s pracovní dobou trvale rozvrženou na 6 dnů v týdnu připadla podle rozvrhu pracovních směn jeho pravidelná pracovní směna na některý z pracovních dnů uvedených v odstavci 1, upravuje se mu pracovní doba v tento den tak, aby se rovnala délce směny stanovené v organizaci na pátek předcházející této směně; tato úprava se neprovede, je-li jeho pravidelná pracovní směna připadající na tento den delší.

(7) Pokud by pracovník neměl v důsledku úpravy pracovní doby podle odstavce 1 v týdnu ani jeden den nepřetržitého odpočinku, přesune mu organizace po projednání se závodním výborem jednu pracovní směnu z tohoto týdne na některý den jeho nepřetržitého odpočinku v jiném týdnu téhož nebo následujícího měsíce.

(8) Připadne-li další pracovní směna podle odstavců 1, 3, 4 nebo 7 pracovníkovi do dovolené , kterou čerpá souvisle v délce nejméně jednoho kalendářního týdně, nemá vliv tento den na počet pracovních dnů, které pracovník vyčerpá jako dovolenou. Náhradu mzdy za dovolenou na zotavenou obdrží tento pracovník za tolik pracovních dnů dovolené, kolik mu jich odpadlo podle rozvrhu směn rozšířeného o další pracovní směnu.

Přesun pracovního volna a pracovní doby v letech 1984 a 1985 a úprava některých pracovních a provozních režimů

(9) V roce 1984 se přesouvá

a) pracovní volno z e soboty 28. dubna na pondělí 30. dubna a pracovní doba z pondělí 30. dubna na sobotu 28. dubna,

b) pracovní volno ze soboty 22. prosince na pondělí 24. prosince a pracovní doba z pondělí 24. prosince na sobotu 22. prosince,

c) pracovní volno ze soboty 29. prosince na pondělí 31. prosince a pracovní doba z pondělí 31. prosince na sobotu 29. prosince.

(10) V roce 1985 se přesouvá

a) pracovní volno ze soboty 4. května a z neděle 5. května na čtvrtek 2. května a pátek 3. května a pracovní doba ze čtvrtka 2. května na sobotu 4. května a z pátku 3. května na neděli 5. května.

b) pracovní volno z neděle 12. května na pátek 10. května a pracovní doba z pátku 10. května na neděli 12. května,

c) pracovní volno ze soboty 21. prosince na úterý 24. prosince a pracovní doba z úterý 24. prosince na sobotu 21. prosince,

d) pracovní volno ze soboty 28. prosince a z neděle 29. prosince na pondělí 30. prosince a úterý 31. prosince a pracovní doba z pondělí 30. prosince na sobotu 28. prosince a z úterý 31. prosince na neděli 29. prosince.

(11) Přesun pracovního volna a pracovní doby se nevztahuje na pracovníky na pracovištích s nepřetržitým provozem.

(12) Pracovní dobu pracovníků obchodu a služeb se stykem se zákazníky, pracovníků zásobujících prodejny, pracovníků spojů a veřejné dopravy stanoví organizace v souladu s obecnými pokyny pro úpravu provozních režimů. Tyto pokyny vydají příslušné ústřední orgány každoročně v dohodě s příslušnými odborovými orgány s ohledem na potřeby obyvatelstva a socialistických organizací tak, aby při vzniku vícedenního souvislého pracovního volna nepřesáhla uzavírací doba prodejen potravin, provozoven zásobujících je čerstvým zbožím a vybraných provozoven služeb dva po sobě jdoucí dny.

Odměňování práce

(13) Za práci v dalších pracovních směnách (odstavce 1, 3, 4 a 7) náleží pracovníkovi mzda ve výši stanovené mzdovými předpisy. Pracovníkovi odměňovanému měsíční mzdou se v souvislosti s odpracováním dalších pracovních směn jeho základní mzda nezvyšuje.

(14) Práce v dalších pracovních směnách není prací přesčas a proto za ni nenáleží pracovníkovi příplatek za práci přesčas ani náhradní volno podle § 116 zákoníku práce.

(15) Za práci konanou ve dnech uvedených v odstavcích 1 a 4 nenáleží pracovníkovi mzdové zvýhodnění za práci o sobotách a nedělích, 1) a to i když nejde o práci v dalších pracovních směnách.

(16) Pokud je pracovníkovi určena další pracovní směna na jinou sobotu nebo neděli v souvislosti s ustanovením odstavců 3 nebo 7, přísluší mu za práci v těchto dnech mzdové zvýhodnění za práci o sobotách a nedělích . 1)

(17) Pracovníkovi, který v důsledku přesunů pracovní doby podle odstavce 9 nebo 10 bude pracovat v roce 1984 v sobotu dne 28. dubna, 22. prosince, 29. prosince nebo v roce 1985 v sobotu dne 4. května, 21. prosince, 28. prosince anebo v neděli dne 5. května, 12. května a 29. prosince, nenáleží ze práci konanou v těchto dnech mzdové zvýhodnění za práci o sobotách a nedělích, i když se jedná o pracovníky na pracovištích s nepřetržitým provozem. Pro odměňování práce přesčas se tyto dny nepovažují za dny nepřetržitého odpočinku v týdnu.

(18) Pracovníkovi, kterému podle mzdových předpisů přísluší mzdové zvýhodnění za práci o sobotách a nedělích, náleží toto zvýhodnění v roce 1984 za práci konanou v pondělí dne 30. dubna, 24. a 31. prosince a v roce 1985 ve čtvrtek dne 2. května, v pátek dne 3. a 10. května, v úterý dne 24. a 31. prosince a v pondělí dne 30. prosince.


Čl. III

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 147/1980 Sb., o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v letech 1981 a 1982, se na základě zásad stanovených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 19. srpna 1982 mění takto:

Odstavce 18 až 21 včetně nadpisu znějí: "Úprava pracovní doby dne 24. a dne 31. prosince 1982

(18) Organizace mohou pracovní dobu připadající na 24. a na 31. prosinec 1982 upravit přesunutím celé směny nebo její části se souhlasem závodního výboru a státní orgány po projednání s ním na jiný den.

(19) Úpravu podle odstavce 18 nelze provést na pracovištích s nepřetržitým provozem.

(20) Přesune-li se pracovní doba podle předchozího odstavce na sobotu nebo neděli, nenáleží pracovníkům za práci konanou v těchto dnech mzdové zvýhodnění za práci o sobotách a nedělích.

(21) Délku pracovní doby dne 24. a 31. prosince 1982 pracovníků obchodu a služeb se stykem se zákazníky, pracovníků zásobujících provozovny obchodu, pracovníků spojů a veřejné dopravy stanoví organizace podle pokynů příslušných ústředních orgánů vydaných v dohodě s příslušnými odborovými orgány a pokynů národních výborů.".


Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čarou

1) Mzdové předpisy vydané ústředními orgány; pokud tyto předpisy mzdové zvýhodnění za práci o sobotách a nedělích neupravují, vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích

Souvislosti

Provádí předpis
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
Je měněn
150/1982 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Mění
147/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v letech 1981 a 1982
Je zrušen předpisem
497/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti pracovní doby
Je odkazován z
99/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
497/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti pracovní doby
228/2000 Sb. Nařízení vlády o stanovení povinného podílu počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele
22/1998 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
68/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství
28/1996 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
259/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
o5/c19/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
150/1982 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
121/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o některých úpravách pracovní doby
Odkazuje na
121/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o některých úpravách pracovní doby
147/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v letech 1981 a 1982
200/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích
63/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 13.12.1982 - 31.12.2000 150/1982 Sb.
1. 28.10.1982 - 12.12.1982
0. 28.10.1982 Vyhlášené znění