Oznámení č. o14/c33/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1981-c33-o14
Částka 33/1981
Platnost od 22.12.1981
Vyhlášené znění 22.12.1981

Slovenská plánovacia komisia

po dohode s Ministerstvem práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu podľa § 239 Zákonníka práce vydala úpravu zo dňa 25. 9. 1981 č. 9609/1981 o odmeňovaní činnosti alebo práce vykonávanej mimo pracovného pomeru na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce uzavieranej Slovenskou plánovanou komisiou alebo ňou riadenými rozpočtovými organizáciami.

Úprava nadobudla účinnosť 1. novembrom 1981 a možno do nej nazrieť na Slovenskej plánovacej komisii a v organizáciách v jej pôsobnosti.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 22.12.1981 Vyhlášené znění