Vyhláška č. 25/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o lékařském vyšetření způsobilosti mladistvých k zaměstnání pod zemí v dolech (č. 124)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1981-25
Částka 5/1981
Platnost od 12.03.1981
Účinnost od 23.04.1981
Aktuální znění 23.04.1981

25

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 20. ledna 1981

o Úmluvě o lékařském vyšetření způsobilosti mladistvých k zaměstnání pod zemí v dolech (č. 124)


Dne 23. června 1965 byla na 49. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce přijata Úmluva o lékařském vyšetření způsobilosti mladistvých k zaměstnání pod zemí v dolech (č. 124). Ratifikace Úmluvy Československou socialistickou republikou byla zapsána dne 23. dubna 1980 generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce. Podle svého článku 7 Úmluva vstoupí pro Československou socialistickou republiku v platnost dnem 23. dubna 1981.


Český překlad textu Úmluvy se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


ÚMLUVA

o lékařském vyšetření způsobilosti mladistvých k zaměstnání pod zemí v dolech (č. 124)

Generální konference Mezinárodní organizace práce,

která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a tam se sešla dne 2. června 1965 na svém čtyřicátém devátém zasedání,

rozhodnuvši přijmout některé návrhy týkající se lékařského vyšetření způsobilosti mladistvých pro zaměstnání pod zemí v dolech, jež jsou čtvrtým bodem jednacího pořadu zasedání,

u vědomí, že úmluva o lékařském vyšetření mladistvých (průmysl), 1946, které lze použít pro doly, stanoví, že děti a mladiství do osmnácti let nemají být připuštěni k zaměstnání v průmyslovém podniku, ledaže po důkladném lékařském vyšetření byli uznáni způsobilými k vykonávání práce, kterou mají být zaměstnáni, že trvalé zaměstnání dítěte nebo mladistvého do osmnácti let může pokračovat jen tehdy, opakuje-li se lékařské vyšetření nejméně jednou za rok a že vnitrostátní právní předpisy mají obsahovat ustanovení o dalších lékařských vyšetřeních,

u vědomí, že úmluva dále stanoví, že pro zaměstnání, která vysoce ohrožují zdraví, se má vyžadovat lékařské vyšetření způsobilosti k zaměstnání a jeho periodické opakování aspoň do dvacátého prvého roku věku a že vnitrostátní právní předpisy mají určit nebo zmocnit vhodný orgán, aby určil zaměstnání nebo skupiny zaměstnání, na něž se toto ustanovení vztahuje,

berouc v úvahu, že vzhledem k ohrožení zdraví vyplývajícímu ze zaměstnání pod zemí v dolech je třeba vytvořit mezinárodní normy, které vyžadují lékařské vyšetření a periodicky opakovaná vyšetření způsobilosti k zaměstnání pod zemí v dolech až do věku 21 let a určí povahu těchto prohlídek, a

stanovivši, že tyto normy budou mít formu mezinárodní úmluvy,

přijímá dne 23. června roku 1965 tuto úmluvu, která bude označována jako Úmluva o lékařském vyšetření mladistvých (práce pod zemí), 1965:

Článek 1

1. Pro účely této úmluvy se výrazem „důl“ rozumí každý podnik, veřejný nebo soukromý, zabývající se těžbou látek, uložených pod povrchem země, při níž jsou lidé zaměstnáni pod zemí.

2. Ustanovení této úmluvy týkající se zaměstnání nebo práce pod zemí v dolech se vztahují i na zaměstnání a práci pod zemí v lomech.

Článek 2

1. Pro zjištění způsobilosti mladistvých do 21 let k zaměstnání nebo práci pod zemí v dolech se má vyžadovat důkladné lékařské vyšetření a periodická opakovaná vyšetření v obdobích ne delších jednoho roku.

2. Je možno přijmout jiná opatření lékařského dohledu nad mladistvými mezi 18. a 21. rokem, jestliže se příslušný orgán na základě lékařského vyjádření domnívá, že taková opatření jsou rovnocenná nebo účinnější než opatření uvedená v odstavci 1 tohoto článku a jestliže je projednal a o nich se dohodl s nejreprezentativnějšími organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků.

Článek 3

1. Lékařská vyšetření stanovená v článku 2 mají být:

a) prováděna na zodpovědnost a pod dohledem kvalifikovaného lékaře schváleného příslušným orgánem; a

b) osvědčena vhodným způsobem.

2. Při prvním lékařském vyšetření, a je-li to považováno za nutné z lékařského hlediska, i při následujících opakovaných vyšetřeních, bude vyžadován rentgenový snímek plic.

3. Lékařská vyšetření vyžadovaná touto úmluvou nesmí být spojena s žádnými výdaji pro mladistvé, ani pro jejich rodiče a opatrovníky.

Článek 4

1. Příslušné orgány zajistí účinné provádění ustanovení této úmluvy potřebnými opatřeními, včetně stanovení vhodného postihu.

2. Každý členský stát, který ratifikuje tuto úmluvu, se zavazuje udržovat vhodnou inspekci, dohlížející na provádění ustanovení této úmluvy, nebo si ověřovat, že se provádí vhodná inspekce.

3. Vnitrostátní právní předpisy určí osoby odpovědné za dodržování ustanovení této úmluvy.

4. Zaměstnavatel je povinen uschovávat a mít k dispozici pro inspektory záznamy obsahující následující údaje o každé osobě do 21 let, která je zaměstnána nebo pracuje pod zemí:

a) datum narození, pokud možno náležitě ověřené;

b) údaj o povaze pracovní činnosti; a

c) vysvědčení potvrzující způsobilost k zaměstnání, které však neobsahuje žádné lékařské údaje.

5. Zaměstnavatel je povinen dát k dispozici představitelům pracovníků na jejich žádost informace uvedené v odstavci 4 tohoto článku.

Článek 5

Před stanovením obecných zásad pro provádění této úmluvy a před přijetím tomu odpovídajících opatření, má příslušný orgán v každé zemi projednat tyto otázky s nejreprezentativnějšími zúčastněnými organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků.

Článek 6

Formální ratifikace této úmluvy budou oznámeny generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce a jím zapsány.

Článek 7

1. Tato úmluva zavazuje toliko členské státy Mezinárodní organizace práce, jejichž ratifikace byla zapsána generálním ředitelem.

2. Nabude účinnosti dvanáct měsíců poté, kdy generální ředitel zapíše ratifikace dvou členských států.

3. Pro každý další členský stát tato úmluva nabude účinnosti dvanáct měsíců od data, kdy byla zapsána jeho ratifikace.

Článek 8

1. Každý členský stát, který ratifikoval tuto úmluvu, může ji vypovědět po uplynutí deseti let ode dne, kdy tato úmluva poprvé nabyla účinnosti, písemným sdělením generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce, který je zapíše. Výpověď nabude účinnosti jeden rok po dni, kdy byla zapsána.

2. Každý členský stát, jenž ratifikoval tuto úmluvu a který nepoužije práva ji vypovědět podle tohoto článku během roku následujícího po uplynutí období deseti let, jak uvedeno v předchozím odstavci, bude vázán úmluvou na další desetileté období a poté ji bude moci vypovědět vždy po uplynutí desetiletého období za podmínek uvedených v tomto článku.

Článek 9

1. Generální ředitel Mezinárodního úřadu práce oznámí všem členským státům Mezinárodní organizace práce zápis všech ratifikací a výpovědí, které mu členské státy organizace sdělí.

2. Když bude členským státům organizace sdělovat zápis druhé ratifikace, jež mu byla oznámena, generální ředitel upozorní členské státy organizace na datum, kdy tato úmluva nabude účinnosti.

Článek 10

Generální ředitel Mezinárodního úřadu práce oznámí generálnímu tajemníkovi Spojených národů k zápisu podle článku 102 Charty Spojených národů úplné údaje o všech ratifikacích a výpovědích, které zapsal podle ustanovení předchozích článků.

Článek 11

Správní rada Mezinárodního úřadu práce, kdykoli to bude považovat za potřebné, předloží generální konferenci zprávu o provádění této úmluvy a přezkoumá, zda je záhodno dát na pořad jednání generální konference otázku její úplné nebo částečné revize.

Článek 12

1. Přijme-li generální konference novou úmluvu revidující úplně nebo částečně tuto úmluvu a neustanoví-li nová úmluva jinak:

a) ratifikace nové revidující úmluvy členským státem způsobí ipso iure okamžitou výpověď této úmluvy bez ohledu na ustanovení článku 8, a to s výhradou, že nová revidující úmluva nabude účinnosti;

b) od doby, kdy nová revidující úmluva nabude účinnosti, tato úmluva přestane být členským státům otevřena k ratifikaci.

2. Tato úmluva však zůstane v platnosti ve své formě a obsahu pro ty členské státy, které ji ratifikovaly a jež neratifikovaly revidující úmluvu.

Článek 13

Anglické a francouzské znění této úmluvy mají stejnou platnost.

Souvislosti

Je odkazován z
o2/c5/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 23.04.1981 Aktuální znění (exportováno 23.01.2021 11:33)
0. 12.03.1981 Vyhlášené znění