Oznámení č. o9/c5/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-c5-o9
Částka 5/1980
Platnost od 04.03.1980
Vyhlášené znění 04.03.1980

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

vydalo úpravu z 30. 11. 1979 č. 9150/1979-OP o vyhlásení chráneného náleziska „Pstruša“; jej účelom je ochrana vlhkomilných lúčnych spoločenstiev s mimoriadne bohatým výskytom vzácnej chránenej rastliny - korunky strakatej (Fritillaria meleagris).

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany chráneného náleziska, spolu s mapou je uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave, na Stredoslovenskom krajskom národnom výbore v Banskej Bystrici, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici a na Okresnom národnom výbore vo Zvolene. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 04.03.1980 Vyhlášené znění