Oznámení č. o8/c34/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-c34-o8
Částka 34/1980
Platnost od 21.10.1980
Vyhlášené znění 21.10.1980

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

vydalo úpravu z 31. 5. 1980 č. 3484/1980-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Sokolec“. Jej účelom je ochrana zachovalých lesných spoločenstiev reliktných borín, bukových javorín a vápencových bučín miestami pralesovitého rázu, bralnatého reliéfu s bohatým výskytom vápnomilnej flóry a hniezdiskami dravého vtáctva.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave, na Správe slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, na Okresnom národnom výbore v Dolnom Kubíne. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 21.10.1980 Vyhlášené znění