Oznámení č. o1/c18/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-c18-o1
Částka 18/1980
Platnost od 20.06.1980
Účinnost od 01.01.1980
Aktuální znění 29.04.1994

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financí

vydalo

3. Úpravu pokynů k oborovému kalkulačnímu vzorci pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny prací a služeb výpočetní a jiné techniky (čj. XV/3-24 598/1979 ze dne 19. ledna 1980).

Úpravou se vypouští z uvedených pokynů ustanovení odstavce 8 části III A.

Úprava byla zaslána Federálnímu cenovému úřadu a je uveřejněna ve Finančním pravodaji, částka 1/1980.

4. Změny a doplňky směrnic pro účtování o kooperačních vztazích při spoluprácí v zemědělství, při níž nevzniká nová organizace (čj. XV/3-1014/1980 ze dne 21. ledna 1980).

Tímto opatřením se pozměňují a doplňují ustanovení bodů 26 a 27 citovaných směrnic.

Změny a doplňky nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1980 a jsou uveřejněny ve Finančním zpravodaji, částka 1/1980.

5. Pokyny pro sestavování propočtové kalkulace vlastních nákladů a dalších složek ceny výkonů (čj XV/1-3082/1980 ze dne 15. února 1980).

Těmito pokyny se podrobněji rozvádějí obecně platné předpisy o propočtové kalkulaci, stanoví se postup při jejím sestavování, jakož i podklady, které se k jejímu sestavování využívají. Dále obsahuje předpis pokyny týkající se oceňování v propočtové kalkulaci, kalkulační povinnosti a kalkulačních písemností.

Pokyny nabyly účinnosti dnem 1. dubna 1980 a jsou uveřejněny ve Finančním zpravodaji, částka 2/1980.

6. Změny a doplňky směrnic k účtové osnově pro hospodářské organizace (čj. XV 1-5978/1980 ze dne 18. března 1980).

Tímto opatřením se nově stanoví obsah komplexních položek „Cestovné“ a „Náklady na propagaci“ a doplňuje se směrnice ke komplexní položce „Náklady na pohoštění, občerstvení a dary“.

Změny a doplňky nabyly účinnosti dnem vyhlášení (ve Finančním zpravodaji, částka 4/1980 ze dne 8. dubna 1980); účetní případy před nabytím jejich účinnosti, v tomto roce již vyúčtované, se podle nich opraví nejpozději do 30. června 1980.

Do předpisů uvedených v tomto oznámení v bodech 2 až 6 lze nahlédnout na ministerstvech financí, u krajských finančních správ a u finančních odborů krajských a okresních národních výborů; do předpisu uvedeného v bodě 1 u adresátů.

Souvislosti

Je měněn
o1/c23/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se zrušují některá opatření vydaná podle §4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
202/1989 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí, kterou se ruší některé předpisy z oboru sociálně ekonomických informací
Mění
o1/c9/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c12/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
47/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 29.04.1994 o1/c23/1994 Sb. Aktuální znění (exportováno 28.02.2021 07:38)
2. 01.01.1990 - 28.04.1994 202/1989 Sb.
1. 01.01.1980 - 31.12.1989
0. 01.01.1980 Vyhlášené znění