Vyhláška č. 78/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-78
Částka 20/1980
Platnost od 01.07.1980
Účinnost od 11.03.1980
Aktuální znění 08.03.1995

78

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 28. dubna 1980

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd


Dne 18. prosince 1979 byla v Kuvajtu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dnem 11. března 1980.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Státu Kuvajt,

přejíce si rozvíjet vztahy a spolupráci mezi oběma zeměmi v oblasti zdravotnictví a lékařských věd,

se dohodly následovně:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti zdravotnictví a lékařských věd tak, aby tato spolupráce přispívala k dalšímu zlepšení zdraví lidu obou zemí.

Článek 2

Smluvní strany si budou vyměňovat zkušenosti získané při organizaci a řízení zdravotní péče, zejména v oblasti prevence, léčby, hygieny, protiepidemické péče, zdravotnické výchovy a používání lékařských nástrojů a léků.

Článek 3

Smluvní strany si budou vyměňovat materiály a informace o konferencích a shromážděních, týkajících se otázek zdravotnictví. Bude-li se konat shromáždění mezinárodního charakteru v oblasti zdravotnictví nebo lékařských věd na území jedné ze smluvních stran, tato strana pozve druhou smluvní stranu k účasti na tomto shromáždění.

Článek 4

Smluvní strany si budou vyměňovat seznamy odborné literatury a zdravotnických filmů z oblasti zdravotnické výchovy.

Článek 5

S cílem společného boje proti infekčním chorobám si obě smluvní strany budou periodicky vyměňovat přehledy o epidemiologických situacích, zkušenosti z prevence, diagnostiky a léčení takových chorob.

Článek 6

Smluvní strany budou rozvíjet a prohlubovat spolupráci mezi výzkumnými ústavy, lékařskými školami a jinými zdravotnickými institucemi výměnou zkušeností.

Článek 7

Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti odborné výchovy zdravotnických pracovníků, zejména podporou:

1. výměn lékařů a jiných zdravotnických pracovníků za účelem doškolování nebo dosažení specializace, jakož i za účelem studia určitých druhů chorob,

2. výměn učebních pomůcek a pedagogických zkušeností z oblasti zdravotnictví.

Článek 8

Československá strana pomůže při provádění zdravotnických programů Kuvajtu, zejména:

1. vysláním specialistů pro zřizování, organizaci a řízení zdravotnických zařízení, jakož i jiných zdravotnických odborníků na základě žádosti příslušných kuvajtských orgánů a za podmínek předem dohodnutých;

2. pomocí při výchově kuvajtských zdravotnických pracovníků vysíláním československých odborníků a lékařů-pedagogů do Kuvajtu za tímto účelem nebo nabídnutím dalšího vzdělávání kuvajtským zdravotnickým pracovníkům v Československé socialistické republice.

Článek 9

Příslušné orgány a instituce smluvních stran budou přijímat občany druhé strany na léčení ve svých lékařských zařízeních v rozsahu a za podmínek, které budou dohodnuty v prováděcích plánech podle článku 10 této dohody.

Článek 10

K provádění této dohody budou smluvní strany sjednávat prováděcí plány spolupráce na určitá časová období.

Článek 11

Smluvní strany si vzájemně uhradí náklady vynaložené na spolupráci podle ustanovení této dohody na základě následujících zásad:

1. seznamy odborné literatury a zdravotnických filmů, učební pomůcky, názorné a jiné pomůcky pro lékařskou výchovu budou vyměňovány bezplatně;

2. úhrada nákladů spojených se vzájemným vysíláním delegací nebo účastníků konferencí a shromáždění bude dohodnuta v jednotlivých prováděcích plánech spolupráce uzavřených podle článku 10 této dohody;

3. náklady spojené s vysíláním a pobytem lékařů a jiného zdravotnického personálu na území druhé smluvní strany ponese strana, v jejíž prospěch nebo na jejíž žádost byly tyto osoby vyslány;

4. náklady spojené s poskytováním léčení v souladu s článkem 9 této dohody ponese strana vysílající osoby na léčení;

Článek 12

Tato dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Tato dohoda se uzavírá na dobu pěti let. Její platnost se bude prodlužovat vždy na další pětiletá období, pokud ji některá ze smluvních stran písemně nevypoví nejméně šest měsíců před skončením probíhajícího období platnosti.

Dáno v Kuvajtu dne 18. prosince 1979 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém, arabském a anglickém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě rozdílného výkladu bude rozhodující znění anglické.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Emil Matejíček v. r.

ministr zdravotnictví Slovenské socialistické republiky

Za vládu Státu Kuvajt:

Abdul Rahman A. Al - Awadi v. r.

ministr veřejného zdravotnictví Státu Kuvajt

Souvislosti

Je měněn
98/1997 Sb. Sdělení o vypuštění článku 11 odst. 5 Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt
Je odkazován z
98/1997 Sb. Sdělení o vypuštění článku 11 odst. 5 Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 08.03.1995 98/1997 Sb. Aktuální znění (exportováno 28.10.2020 01:03)
1. 11.03.1980 - 07.03.1995
0. 11.03.1980 Vyhlášené znění