Zákon č. 42/1980 Sb.Zákon o hospodářských stycích se zahraničím

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-42
Částka 12/1980
Platnost od 24.04.1980
Účinnost od 01.07.1980
Zrušeno k 01.01.2014 (89/2012 Sb.)
Minulé znění 01.07.2010 - 31.12.2013

42

ZÁKON

ze dne 10. dubna 1980

o hospodářských stycích se zahraničím

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST I

Úvodní ustanovení

§ 1zrušeno

§ 2

Ústřední orgány při výkonu působnosti podle tohoto zákona navzájem spolupracují tak, aby bylo zabezpečeno provádění státní hospodářské politiky a byly chráněny obchodně politické zájmy Československé socialistické republiky v souladu se závazky vyplývajícími z mezinárodněprávních vztahů Československé socialistické republiky.

§ 3

Pro účely tohoto zákona

a) československými osobami se rozumějí právnické osoby mající sídlo a fyzické osoby mající bydliště na území Československé socialistické republiky; zahraničními osobami se rozumějí ostatní právnické a fyzické osoby;

b) službou se rozumí plnění závazku, jehož předmětem je hospodářská činnost poskytovaná za úplatu; službou není činnost poskytovaná na základě pracovněprávního vztahu;

ČÁST II

Zahraničně hospodářská činnost

HLAVA 1zrušeno

§ 4, § 5zrušeno

HLAVA 2zrušeno

ODDÍL 1zrušeno

§ 6zrušeno

ODDÍL 2zrušeno

§ 7 – § 9, § 7a – § 7czrušeno

ODDÍL 3zrušeno

§ 10 – § 12, § 12azrušeno

ODDÍL 4

Podniky zahraničního obchodu

§ 13

(1) Podnik zahraničního obchodu je právnickou osobou zřízenou k provádění zahraničně obchodní činnosti, která odpovídá za porušení svých závazků a ostatních povinností svým vlastním majetkem.

(2) Podnik zahraničního obchodu neručí za závazky státu, ani za závazky jiných právnických osob, a stát a jiné právnické osoby neručí za závazky podniku zahraničního obchodu; tím není dotčeno ručení vzniklé v souladu s příslušnými předpisy.

(3) Podniky zahraničního obchodu zakládá po projednání s příslušným národním výborem federální ministerstvo zahraničního obchodu. Při určení i jiné než zahraničně obchodní činnosti jako části základního předmětu podnikání podniku zahraničního obchodu vyžádá si federální ministerstvo zahraničního obchodu souhlas příslušného orgánu státní správy s touto částí předmětu podnikání, pokud zvláštní předpisy takový souhlas vyžadují. Zakládací listina podniku zahraničního obchodu obsahuje zejména jeho název, sídlo, identifikační číslo osoby, den založení, vymezení základního předmětu podnikání a výši základního jmění. Založení podniku zahraničního obchodu se zapisuje do podnikového rejstříku. Způsobilost podniku zahraničního obchodu nabývat práv a zavazovat se vzniká dnem zápisu do podnikového rejstříku. Návrh na zápis podniku do podnikového rejstříku podává federální ministerstvo zahraničního obchodu, které k takovému návrhu připojí

a) zakládací listinu,

b) souhlas příslušného orgánu státní správy s předmětem podnikání, pokud zvláštní předpis takový souhlas vyžaduje.

(4) Federální ministerstvo zahraničního obchodu vykonává vůči podniku zahraničního obchodu funkci orgánu hospodářského řízení za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem a v tomto postavení kontroluje hospodářskou a sociální činnost podniku.

§ 13a

(1) Stát vytváří podmínky pro podnikatelskou činnost podniku zahraničního obchodu a tuto činnost reguluje především právními předpisy.

(2) Činnost a územní působnost podniku lze omezovat nebo do ní zasahovat za podmínek a způsobem stanoveným zákonem.

§ 14

(1) V čele podniku zahraničního obchodu je generální ředitel, který jako jediný vedoucí řídí činnost podniku, je za ní a její výsledky odpovědný federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu; jako statutární orgán jedná jménem podniku. Generálního ředitele jmenuje a odvolává ministr zahraničního obchodu. Generální ředitel jmenuje a odvolává své náměstky, kteří jsou statutárními orgány podniku zahraničního obchodu. Generální ředitel a jeho náměstci se zapisují do podnikového rejstříku jako statutární orgány podniku zahraničního obchodu. Způsobilost jednat jménem podniku zahraničního obchodu nabývá generální ředitel a jeho náměstci dnem jmenování. Účinky ukončení jejich funkce vůči třetím osobám nastávají ode dne zápisu změn do podnikového rejstříku.

(2) Vnitřní organizace podniku zahraničního obchodu a organizace vnitřního řízení je ve výhradní působnosti podniku. Vnitřní organizaci podniku zahraničního obchodu upravuje organizační řád, popřípadě jiný podnikový organizační předpis. V označení vnitřní organizační jednotky podniku zahraničního obchodu nesmí být použito slovo "podnik" nebo "organizace". Podnik zahraničního obchodu může stanovit, které vnitřní organizační jednotky se zapíší do podnikového rejstříku jako odštěpné závody. Vedoucí odštěpného závodu se zapisuje do podnikového rejstříku a je oprávněn činit jménem podniku všechny právní úkony týkající se tohoto odštěpného závodu.

(3) Podnik zahraničního obchodu je povinen pečovat o to, aby jeho majetek byl plně, účelně a hospodárně využíván a chráněn. Federální ministerstvo zahraničního obchodu upraví v dohodě s federálním ministerstvem financí a Státní bankou československou obecně závazným právním předpisem podrobnosti o hospodaření s majetkem podniků zahraničního obchodu.

(4) Podnik zahraničního obchodu vede předepsaným způsobem účetnictví, sestavuje roční účetní závěrku a poskytuje ji příslušným orgánům státní správy. Přezkušování roční účetní závěrky podniku zahraničního obchodu provádí odborník, případně skupina odborníků určená federálním ministerstvem zahraničního obchodu, nebo ověřovatel (auditor). Náklady spojené s přezkušováním hradí podnik.

(5) Podnik zahraničního obchodu je povinen spolupracovat ve své hospodářské a sociální činnosti s příslušnými národními výbory a podílet se na komplexním hospodářském a sociálním rozvoji jejich územních obvodů způsobem a za podmínek stanovených zákonem. Je rovněž povinen úzce spolupracovat s příslušným národním výborem při realizaci opatření k ochraně životního prostředí.

§ 15

(1) Federální ministerstvo zahraničního obchodu rozhoduje o zrušení, rozdělení, splynutí a sloučení podniků zahraničního obchodu a o změně předmětu jejich podnikání; přitom postupuje obdobně podle ustanovení § 13 odst. 3 první a druhá věta. K opatření podle předchozí věty se vyjadřuje příslušný odborový orgán. Federální ministerstvo zahraničního obchodu může též změnit jejich název, sídlo a výši základního jmění. Rozdělený podnik zaniká a jeho majetek a závazky a práva přecházejí v rozsahu určeném federálním ministerstvem zahraničního obchodu na nově vzniklé, popřípadě přejímající podniky zahraničního obchodu. Slučovaný podnik zaniká a jeho majetek, práva a závazky přecházejí na přejímající podnik zahraničního obchodu. Při splynutí podniků dosavadní podniky zahraničního obchodu zanikají a jejich majetek, práva a závazky přecházejí na nově vzniklý podnik zahraničního obchodu.

(2) Zrušení, rozdělení, splynutí nebo sloučení podniku zahraničního obchodu nebo změna jeho základního jmění nesmí být na újmu věřitelům podniku zahraničního obchodu. Zrušení, rozdělení, splynutí nebo sloučení podniků zahraničního obchodu nebo změna jejich základního jmění nabývají účinnosti ode dne zápisu do podnikového rejstříku. Návrh na zápis podává federální ministerstvo zahraničního obchodu.

(3) Není-li rozhodnuto o přechodu některého nároku rozděleného podniku zahraničního obchodu, může věřitel uplatnit svůj nárok vůči kterémukoli z podniků vzniklých rozdělením podniku zahraničního obchodu a tyto podniky jsou zavázány společně a nerozdílně.

(4) Při zrušení podniku zahraničního obchodu federální ministerstvo zahraničního obchodu rozhodne o převodu práv a závazků zrušovaného podniku zahraničního obchodu na jinou československou právnickou osobu nebo o provedení jeho majetkové likvidace. K rozhodnutí o převodu práv a závazků zrušovaného podniku zahraničního obchodu na jinou československou právnickou osobu než na podnik zahraničního obchodu je nutný předchozí souhlas přejímající osoby.

§ 15a

(1) Účelem majetkové likvidace (dále jen "likvidace") podniku je vypořádat majetkové poměry zrušovaného podniku.

(2) Podnik zaniká po provedené likvidaci výmazem podniku z podnikového rejstříku.

§ 15b

(1) Podnik navrhuje zápis své likvidace a likvidátora popř. likvidátory (dále jen "likvidátor"), kterého jmenoval, do podnikového rejstříku. Po dobu likvidace užívá svého názvu s dodatkem "v likvidaci".

(2) Dnem, k němuž byl likvidátor zapsán do podnikového rejstříku, zanikají orgány podniku. Likvidátor je oprávněn jednat jménem podniku ve věcech spojených s likvidací.

§ 15c

(1) Ke dni zahájení likvidace podnik sestaví účetní závěrku a předá ji likvidátorovi a příslušným orgánům.

(2) Likvidátor sestaví do třiceti dnů po svém zápisu do podnikového rejstříku zahajovací rozvahu ke dni zahájení likvidace a předá ji federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu spolu s likvidačním plánem, rozpočtem likvidace a s inventarizačním zápisem o mimořádné inventarizaci hospodářských prostředků provedené ke dni zahájení likvidace.

(3) Likvidátor je v průběhu likvidace povinen zejména

a) soustředit peněžní prostředky u jednoho československého peněžního ústavu,

b) dokončit běžné záležitosti,

c) vypořádat daně a poplatky,

d) vypořádat závazky a pohledávky,

e) zpeněžit majetek podniku nejhospodárnějším a nejrychlejším způsobem nebo s ním jinak naložit podle rozhodnutí federálního ministerstva zahraničního obchodu,

f) podávat federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu čtvrtletní a roční hlášení o průběhu likvidace doložená čtvrtletní a roční závěrkou.

§ 15d

(1) Likvidátor sestaví účetní závěrku ke dni skončení likvidace a předloží ji federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu ke schválení spolu s konečnou zprávou o celém průběhu likvidace.

(2) Likvidátor po prověření a schválení účetní závěrky federálním ministerstvem zahraničního obchodu a po splnění daňových povinností

a) naloží s konečným zůstatkem likvidace podle rozhodnutí federálního ministerstva zahraničního obchodu,

b) postará se o bezpečné uložení spisového materiálu a účetních písemností,

c) oznámí skončení likvidace soudu s návrhem na výmaz podniku z podnikového rejstříku.

§ 15e

Likvidace podniku při jeho předlužení se řídí zvláštními předpisy.9d)

ODDÍL 5

Účelové zahraničně obchodní organizace

§ 16

(1) K zajištění rozvoje a provádění zahraničně obchodní činnosti, zejména k soustředění některých odborných činností, ministr zahraničního obchodu Československé socialistické republiky zřizuje a zrušuje účelové zahraničně obchodní organizace.

(2) Pro zřizování, převádění, slučování, rozdělování a zrušování a činnost účelových zahraničně obchodních organizací platí obdobně obecné předpisy o státních organizacích.

HLAVA 3

Zahraničně hospodářské služby

ODDÍL 1

Vymezení zahraničně hospodářských služeb

§ 17zrušeno

ODDÍL 2zrušeno

§ 18, § 19zrušeno

ODDÍL 3zrušeno

§ 20 – § 22zrušeno

HLAVA 4zrušeno

§ 23 – § 28, § 26azrušeno

HLAVA 5zrušeno

§ 29 – § 32zrušeno

HLAVA 6zrušeno

§ 33 – § 36zrušeno

ČÁST IIIzrušeno

§ 37 – § 39zrušeno

ČÁST IVzrušeno

§ 40 – § 42zrušeno

ČÁST Vzrušeno

HLAVA 1zrušeno

§ 43 – § 46zrušeno

HLAVA 2zrušeno

§ 47, § 48zrušeno

HLAVA 3

Speciální a smíšené obchodní komory

§ 49

(1) Československé osoby se mohou dohodnout na zřízení speciální obchodní komory pro rozvoj hospodářských styků se zahraničím v určitém odvětví.

(2) Československé osoby se mohou dohodnout se zahraničními osobami na zřízení smíšené obchodní komory pro rozvoj hospodářských styků ve vztahu k určitému státu nebo několika státům.

(3) Speciální a smíšené obchodní komory se mohou zřizovat pouze se souhlasem federálního ministerstva zahraničního obchodu.

(4) Podrobnosti o činnosti speciálních a smíšených obchodních komor podle odstavce 1 a 2, členství, právech a povinnostech členů, o jejich hospodaření a organizačním uspořádání určují stanovy, které schvaluje federální ministerstvo zahraničního obchodu.

§ 50

(1) Federální ministerstvo zahraničního obchodu může k rozvoji hospodářských styků se zahraničím v určitém odvětví nebo ve vztahu k určitému státu nebo několika státům zřídit speciální nebo smíšenou obchodní komoru.

(2) Rozhodnutí o zřízení speciální nebo smíšené obchodní komory obsahuje zejména její název, sídlo, předmět činnosti a den zřízení.

(3) Organizaci speciálních a smíšených obchodních komor zřízených podle odstavce 1 upravuje statut, který vydává ministr zahraničního obchodu Československé socialistické republiky.

§ 51

Speciální a smíšené obchodní komory se zapisují do podnikového rejstříku.

ČÁST VIzrušeno

§ 52 – § 54zrušeno

ČÁST VII

Ochrana obchodně politických zájmů

HLAVA 1

Řízení zahraniční obchodní politiky

§ 55

Federální ministerstvo zahraničního obchodu

a) navrhuje vládě Československé socialistické republiky zásady jednotné zahraniční obchodní politiky;

b) provádí jednotnou zahraniční obchodní politiku ve styku s příslušnými orgány jiných států;

c) řídí a kontroluje provádění jednotné zahraniční obchodní politiky v souvislosti s činnostmi upravenými tímto zákonem a i v ostatních oblastech hospodářských styků se zahraničím; k tomu účelu vydává předpisy a činí potřebná opatření.

§ 56zrušeno

HLAVA 2zrušeno

§ 57zrušeno

ČÁST VIII

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 58

(1) Podniky zahraničního obchodu zřízené podle dosavadních předpisů se považují za podniky zahraničního obchodu podle tohoto zákona.

(2) Oprávnění nebo povolení k zahraničně hospodářské činnosti, k neobchodním vývozům a dovozům a ke zřízení organizačních složek československých právnických osob v zahraničí udělená podle dosavadních předpisů se považují za povolení podle tohoto zákona.

§ 59 – § 63, § 63azrušeno


§ 64

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1980.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 113/1990 Sb. Čl. II

(1) Oprávnění nebo povolení k zahraničně obchodní činnosti a k zahraničně hospodářským službám, jakož i ke zřízení obchodního zastupitelství a provozování jeho činnosti a ke zřízení organizačních složek československých právnických osob v zahraničí, udělená podle dosavadních předpisů, se považují za povolení, popřípadě registrace, podle tohoto zákona.

(2) Federální ministerstvo přidělí centrální evidenční číslo osobám, kterým bylo vydáno oprávnění k zahraničně obchodní činnosti nebo k zahraničně hospodářským službám do doby účinnosti tohoto zákona; orgány státní správy uvedené v § 19 jsou povinny oznámit federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu do 30 dnů po dni účinnosti tohoto zákona seznam osob, kterým bylo vydáno oprávnění k zahraničně hospodářským službám, a obsah vydaného oprávnění.

(3) Obecně závazné právní předpisy13) vydané podle § 11 se považují za obecně závazné právní předpisy vydané podle § 22. Povolení k provádění zahraničně obchodní činnosti podle § 6 odst. 1 písm. f) se považují za povolení k provádění zahraničně hospodářských služeb podle § 19 odst. 1 písm. i).

(4) K vývozům a dovozům prováděným československou osobou, které by tato osoba byla oprávněna provádět bez povolení podle § 7 odst. 2 písm. b) dosavadního znění zákona, uskutečňují-li se ke splnění závazku k dodávce vzniklého smlouvou o výrobní kooperaci (§ 23 dosavadního znění zákona) platně uzavřené ještě před účinností tohoto zákona, nebo závazku k dodávce vzniklého před účinností tohoto zákona na základě takové smlouvy o kooperaci, se po dobu tří měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona nevyžaduje povolení ani registrace.

(5) Orgány socialistické samosprávy podniku zahraničního obchodu zanikají a volební období generálního ředitele podniku zahraničního obchodu končí dnem, jímž nabývá tento zákon účinnosti; generální ředitel však plní svou funkci až do dne, kdy nabude způsobilost jednat jménem podniku zahraničního obchodu generální ředitel jmenovaný ministrem zahraničního obchodu (§ 14 odst. 1).

(6) Pokud se v zákoně č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb., používá pojem Československá socialistická republika, rozumí se tím Československá federativní republika.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 14 hospodářského zákoníku.

2) Zákon č. 243/1949 Sb., o akciových společnostech.

3) § 636 zákoníku mezinárodního obchodu.

4) § 521 zákoníku mezinárodního obchodu.

5) § 2 písm. a) a b) zákona č. 123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři.

6) Zákon č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství.

7) Zákon č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé.

8) Zákon ČNR č. 118/1975 Sb. a zákon SNR č. 133/1975 Sb., o advokacii.

9) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

9a) § 600 až 624 zákoníku mezinárodního obchodu.

9b) Zákon č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách.

9c) § 26a a násl. hospodářského zákoníku.

9d) § 352 až 354 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.

10) § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon).

11) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

12) Např. vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 312/1953 Ú. l., o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz strojů a strojního zařízení, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 74/1971 Sb., o zřízení Omnie, podniku zahraničního obchodu.

13) Např. vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí č. 8/1981 Sb., o odběrních poukazech PZO Tuzex, a vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí č. 83/1988 Sb., o podmínkách prodeje zboží a poskytování služeb za devizové prostředky na území Československé socialistické republiky.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
90/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o zavedení dovozního depozita
318/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dovozu zemního plynu do České republiky
560/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb
486/1991 Sb. Vyhláška o omezení obchodování s Iráckou republikou
336/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu dovozu sběrového papíru
28/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o obchodování se subjekty z Jihoafrické republiky
533/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění zahraničně obchodní činnosti bez registrace nebo povolení a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami
380/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu obchodování s Iráckou republikou a Státem Kuvajt
370/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o oprávnění k prodeji zboží a poskytování služeb na území České a Slovenské Federativní Republiky za devizové prostředky
351/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu obchodního vývozu některých druhů zboží
266/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb
265/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a provozování obchodních zastupitelství zahraničních osob
256/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti
64/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
47/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu vývozu některých plastických trhavin
202/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o omezení vývozu některých chemikálií
83/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí o podmínkách prodeje zboží a poskytování služeb za devizové prostředky na území Československé socialistické republiky
14/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
41/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o neobchodních vývozech a dovozech věcí
104/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o dovozu investičních celků
23/1983 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti lázeňské léčby a o kontrole těchto služeb
104/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
86/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o uzavírání a provádění smluv o vědeckotechnické spolupráci se zahraničím
57/1981 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti kultury a o kontrole těchto služeb
54/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o provozních radách podniků zahraničního obchodu
53/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti dopravy
8/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí o odběrních poukazech PZO Tuzex
167/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o postupu při likvidaci podniků zahraničního obchodu
157/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím
140/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o preventivní kontrole vyváženého a dováženého zboží a o průkazu o použití a využití dovezeného zboží
81/1980 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory
65/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu hospodářských styků s Jihoafrickou republikou
64/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o postupu při nakládání průmyslovými právy a výrobně technickými poznatky ve vztahu k zahraničí
63/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a provozování obchodních zastupitelství zahraničních osob
62/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o kontrole zahraničně obchodní činnosti
61/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a činnosti organizačních složek československých právnických osob v zahraničí
60/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami
59/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o neobchodních vývozech a dovozech věcí
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
113/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb.
Je měněn
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
62/2000 Sb. Zákon o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů
223/1994 Sb. Zákon o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou ČR
228/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb.
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
113/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb.
102/1988 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím
57/1980 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Mění
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
123/1965 Sb. Zákon o Československé tiskové kanceláři
61/1952 Sb. Zákon o námořní plavbě
119/1948 Sb. Zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství
Je zrušen předpisem
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
Ruší
58/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů věcí v turistickém styku
125/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o provádění zahraničně obchodní činnosti pro zahraniční podniky
85/1972 Sb. Zákon o postupu při uzavírání smluv o hospodářské kooperaci se zahraničím
8/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o povolování při dovozu a vývozu zboží a při některých dalších činnostech v zahraničním obchodě
121/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
17/1967 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě sběratelské výměny poštovních známek a ostatních předmětů filatelistického zájmu se zahraničním
32/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o řízení při dovozu
31/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o řízení při vývozu
103/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci
11/1959 Sb. Vládní nařízení o změně působnosti v oboru dovozu a vývozu drahých kovů pro průmyslové, technické nebo spotřební účely
Je odkazován z
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
48/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), jak vyplývá z pozdějších změn
466/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu
55/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
69/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jak vyplývá z pozdějších změn
63/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá z pozdějších změn
186/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 321/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
153/2000 Sb. Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů
62/2000 Sb. Zákon o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů
321/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
148/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
51/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
30/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
335/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
331/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
261/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách
157/1998 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
141/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
56/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
338/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady
233/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
206/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o zrušení vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 90/1997 Sb., o zavedení dovozního depozita, ve znění vyhlášky č. 102/1997 Sb.
115/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb., č. 175/1994 Sb., č. 192/1995 Sb. a č. 156/1996 Sb.
102/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 90/1997 Sb., o zavedení dovozního depozita
90/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o zavedení dovozního depozita
318/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dovozu zemního plynu do České republiky
156/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb., č. 175/1994 Sb. a č. 192/1995 Sb.
62/1996 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
288/1995 Sb. Zákon o střelných zbraních
286/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
192/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb. a č. 175/1994 Sb.
62/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti zahraničního obchodu
223/1994 Sb. Zákon o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou ČR
175/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb. a č. 88/1994 Sb.
88/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb. a č. 300/1993 Sb.
300/1993 Sb. Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb.
240/1993 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
130/1993 Sb. Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se doplňuje vyhláška č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb
501/1992 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
457/1992 Sb. Devizový zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
391/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 14/1988 Sb., kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory, ve znění vyhlášky č. 136/1990 Sb.
228/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb.
70/1992 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
560/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb
522/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích
519/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
486/1991 Sb. Vyhláška o omezení obchodování s Iráckou republikou
457/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb., vyhlášky č. 346/1991 Sb. a vyhlášky č. 375/1991 Sb.
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
405/1991 Sb. Zákon o kontrole v České a Slovenské Federativní Republice
398/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb., č. 225/1990 Sb., č. 423/1990 Sb. a č. 534/1990 Sb.
375/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb. a vyhlášky č. 346/1991 Sb.
350/1991 Sb. Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy o odměňování patentových zástupců
346/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb.
336/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu dovozu sběrového papíru
275/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 351/1990 Sb., o zákazu obchodního vývozu některých druhů zboží
238/1991 Sb. Zákon o odpadech
219/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů
185/1991 Sb. Zákon České národní rady o pojišťovnictví
109/1991 Sb. Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška o zákazu obchodování s Iráckou republikou a Státem Kuvajt
28/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o obchodování se subjekty z Jihoafrické republiky
27/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 533/1990 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění zahraničně obchodní činnosti bez registrace nebo povolení a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami
8/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb
577/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o finančním hospodaření státních podniků
570/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o správních poplatcích
534/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb, č. 52/1990 Sb., č. 225/1990 Sb. a č. 423/1990 Sb.
533/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění zahraničně obchodní činnosti bez registrace nebo povolení a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami
528/1990 Sb. Devizový zákon
423/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb. a č. 225/1990 Sb.
390/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva zahraničního obchodu o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos o postupu při uzavírání a provádění zahraničně obchodních operací
380/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu obchodování s Iráckou republikou a Státem Kuvajt
370/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o oprávnění k prodeji zboží a poskytování služeb na území České a Slovenské Federativní Republiky za devizové prostředky
351/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu obchodního vývozu některých druhů zboží
269/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obchodně provozních a technickohospodářských pracovníků
266/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb
265/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a provozování obchodních zastupitelství zahraničních osob
256/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti
225/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb. a č. 52/1990 Sb.
136/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
113/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb.
107/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu
105/1990 Sb. Zákon o soukromém podnikání občanů
103/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
4/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb. a č. 118/1989 Sb.
211/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností
210/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o fondu kulturních a sociálních potřeb
208/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních podniků a některých dalších socialistických organizací
169/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se provádí devizový zákon
162/1989 Sb. Devizový zákon
145/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků
130/1989 Sb. Zákon o Státní bance československé
118/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 179/1988 Sb.
o6/c26/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
76/1989 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice
68/1989 Sb. Zákon o organizaci Československé státní dráhy
64/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
47/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu vývozu některých plastických trhavin
241/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášky č. 81/1988 Sb.
231/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financií, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích
227/1988 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje
224/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášky č. 181/1988 Sb.
o13/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
202/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o omezení vývozu některých chemikálií
192/1988 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví
184/1988 Sb. Zákon o hospodářských stycích se zahraničím (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků)
179/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí
142/1988 Sb. Zákon České národní rady o vnitřním obchodě (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
126/1988 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
119/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem
110/1988 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 81/1980 Sb., o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory
102/1988 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím
83/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí o podmínkách prodeje zboží a poskytování služeb za devizové prostředky na území Československé socialistické republiky
14/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
85/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 60/1980 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami
o1/c7/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
21/1987 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 157/1980 Sb., o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím
20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči
8/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o způsobilosti dovážených lanových drah a jiných technických zařízení
5/1987 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
51/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.
31/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách dodávky vývozních investičních celků
27/1986 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o odměňování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů
17/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 166/1980 Sb.
136/1985 Sb. Vyhláška o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví
116/1985 Sb. Zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR
109/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o financování oběžných prostředků
108/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 180/1982 Sb.
41/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o neobchodních vývozech a dovozech věcí
21/1985 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o soustavě vědeckých, technických a ekonomických informací
13/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko
o3/c10/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
41/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
36/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 108/1981 Sb.
4/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 40/1965 Sb., o určení podniku Art Centrum, československé středisko výtvarných umění k provádění vývozu a dovozu některých děl výtvarných umění
147/1983 Sb. Zákon o zbraních a střelivu
111/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 108/1981 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neochodních vývozech a dovozech věcí
104/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o dovozu investičních celků
o3/c21/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
23/1983 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti lázeňské léčby a o kontrole těchto služeb
19/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 47/1971 Sb., o podniku zahraničního obchodu Simex a o úpravě jeho oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
161/1982 Sb. Zákon o odvodech do státního rozpočtu
o5/c20/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
105/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice
62/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
127/1981 Sb. Zákon České národní rady o vnitřním obchodě
o2/c33/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
108/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí
104/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
86/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o uzavírání a provádění smluv o vědeckotechnické spolupráci se zahraničím
57/1981 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti kultury a o kontrole těchto služeb
54/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o provozních radách podniků zahraničního obchodu
53/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti dopravy
8/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí o odběrních poukazech PZO Tuzex
o3/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
167/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o postupu při likvidaci podniků zahraničního obchodu
166/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích
162/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků
157/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím
o2/c39/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
140/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o preventivní kontrole vyváženého a dováženého zboží a o průkazu o použití a využití dovezeného zboží
81/1980 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory
65/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu hospodářských styků s Jihoafrickou republikou
64/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o postupu při nakládání průmyslovými právy a výrobně technickými poznatky ve vztahu k zahraničí
63/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a provozování obchodních zastupitelství zahraničních osob
62/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o kontrole zahraničně obchodní činnosti
61/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a činnosti organizačních složek československých právnických osob v zahraničí
60/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami
59/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o neobchodních vývozech a dovozech věcí
o1/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
57/1980 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
42/1980 Sb. Zákon o hospodářských stycích se zahraničím
o3/c8/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
73/1952 Sb. Zákon o dani z obratu
Odkazuje na
113/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb.
158/1989 Sb. Zákon o bankách a spořitelnách
88/1988 Sb. Zákon o státním podniku
83/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí o podmínkách prodeje zboží a poskytování služeb za devizové prostředky na území Československé socialistické republiky
2/1988 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru
1/1988 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru
8/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí o odběrních poukazech PZO Tuzex
42/1980 Sb. Zákon o hospodářských stycích se zahraničím
58/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů věcí v turistickém styku
69/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 103/1960 Sb., o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb.
133/1975 Sb. Zákon Slovenské národní rady o advokacii
125/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o provádění zahraničně obchodní činnosti pro zahraniční podniky
118/1975 Sb. Zákon České národní rady o advokacii
47/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje nový Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní komory
85/1972 Sb. Zákon o postupu při uzavírání smluv o hospodářské kooperaci se zahraničím
74/1971 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Omnie, podniku zahraničního obchodu
144/1970 Sb. Zákon o Státní bance československé
142/1970 Sb. Zákon o devizovém hospodářství
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
8/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o povolování při dovozu a vývozu zboží a při některých dalších činnostech v zahraničním obchodě
121/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
71/1967 Sb. Správní řád
36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících
17/1967 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě sběratelské výměny poštovních známek a ostatních předmětů filatelistického zájmu se zahraničním
123/1965 Sb. Zákon o Československé tiskové kanceláři
35/1965 Sb. Autorský zákon
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník
32/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o řízení při dovozu
31/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o řízení při vývozu
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
32/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě působnosti Československé obchodní komory a předmětu podnikání podniků Rapid a Polytechna
103/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci
11/1959 Sb. Vládní nařízení o změně působnosti v oboru dovozu a vývozu drahých kovů pro průmyslové, technické nebo spotřební účely
61/1952 Sb. Zákon o námořní plavbě
243/1949 Sb. Zákon o akciových společnostech
119/1948 Sb. Zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství
Je republikován předpisem
184/1988 Sb. Zákon o hospodářských stycích se zahraničím (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
8. 01.07.2010 - 31.12.2013 227/2009 Sb.
7. 01.07.2000 - 30.06.2010 62/2000 Sb.
6. 01.01.1995 - 30.06.2000 223/1994 Sb.
5. 01.07.1992 - 31.12.1994 228/1992 Sb.
4. 01.01.1992 - 30.06.1992 513/1991 Sb., 228/1992 Sb.
3. 01.05.1990 - 31.12.1991 113/1990 Sb., 513/1991 Sb.
2. 01.07.1988 - 30.04.1990 102/1988 Sb., 113/1990 Sb., 513/1991 Sb., 228/1992 Sb.
1. 01.07.1980 - 30.06.1988 57/1980 Sb.
0. 24.04.1980 Vyhlášené znění