Vyhláška č. 173/1980 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o jednotné údajové základně organizací

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-173
Částka 43/1980
Platnost od 22.12.1980
Účinnost od 01.01.1981
Zrušeno k 01.01.1990 (202/1989 Sb.)
Minulé znění 01.01.1981 - 31.12.1989

173

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí

ze dne 10. prosince 1980

o jednotné údajové základně organizací

Federální statistický úřad podle § 35 odst. 2 a federální ministerstvo financí podle § 35 odst. 3 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, v dohodě se Státní plánovací komisí stanoví:


§ 1

Touto vyhláškou se pro účely jednotného vyjadřování a sledování údajů o sociálně ekonomických jevech v socialistických a jiných organizacích a jejich organizačních částech (dále jen "organizace") upravuje tvorba a využívání jednotné údajové základny organizací (dále jen "údajová základna").

§ 2

(1) Údajová základna zahrnuje jednotlivé údaje o sociálně ekonomických jevech.

(2) Obsah údajové základny určuje soustava vzájemně navazujících katalogů, obsahujících seznamy a definice jejích prvků, číselníky, algoritmy a vzorové struktury informačních vět.

(3) Relativně stálé a běžně aktualizované údaje o souborech osob nebo předmětů téhož druhu a o jejich základních vlastnostech vyjádřených převážně kvalitativními znaky se vedou v údajové základně formou registrů (rejstříků).

§ 3

(1) Údajové základny se využívá k racionálnímu získávání informací zejména

a) pro jednotlivé obory a okruhy informační soustavy organizací, 1)

b) pro sestavování návrhů národohospodářských plánů včetně státních rozpočtů,

c) pro potřeby státních a resortních statistických zjišťování a dílčích systémů statistických zjišťování, 2)

d) pro potřeby nadřízených orgánů.

(2) Údajové základny se dále využívá jako podkladu pro zjišťování národohospodářských ukazatelů obsažených v metodických listech ukazatelů. 3)

(3) Údajová základna je závazná při zavádění a využívání prostředků výpočetní, reprografické, mikrofilmové a přenosové techniky.

§ 4

(1) Údajovou základnu upravují v mezích své působnosti Federální statistický úřad a federální ministerstvo financí v dohodě se Státní plánovací komisí tím, že metodickými opatřeními 4)

a) stanoví v potřebném rozsahu obsah údajové základny (§ 2 odst. 2) a závaznost jejích prvků pro relativně samostatné oblasti sledovaných skutečností podle odvětví národního hospodářství nebo pro konkrétní oblasti průřezového charakteru (např. pro oblast práce, mezd a sociálních věcí, základních prostředků, dodavatelsko-odběratelských vztahů),

b) upravují otázky souvisící s údajovou základnou (např. obecné otázky týkající se obsahu a formy katalogů, ukládání a uchovávání údajů).

(2) Organizace mohou zařazovat do údajové základny další údaje podle svých potřeb a v odůvodněných případech vytvářet o určitých skutečnostech paralelní soubory údajů nebo podsoubory, obsahující podrobněji členěné údaje. Přitom jsou organizace povinny zajistit obsahovou návaznost paralelních souborů a podsouborů na stanovené soubory údajů.

§ 5

Vedoucí organizace určí pracovníka odpovědného za řádný výkon činností souvisících s údajovou základnou. 5) Jeho úkolem je též zabezpečovat dodržování předpisů o ochraně dat a jejich utajování.

§ 6

(1) Ustanovení této vyhlášky se přiměřeně použije i pro vytváření a využívání údajové základny vyšších organizačních stupňů.

(2) K zavedení automatizovaných registrů o skutečnostech týkajících se podřízených orgánů a organizací nebo o skutečnostech průřezové povahy je zapotřebí souhlasu Federálního statistického úřadu, o který požádá příslušný ústřední orgán před zahájením přípravných (projektových) prací. Souhlas Federálního statistického úřadu se nevyžaduje, pokud jde o registry, které si vytvářejí výrobní hospodářské jednotky pro vlastní potřebu, a registry, které se vytvářejí na podkladě zjišťování, k nimž není zapotřebí souhlasu orgánů státní statistiky. 6)

(3) Nepřesahuje-li využití registru oblast jedné republiky, předkládá podklady k udělení souhlasu podle předchozího odstavce Federálnímu statistickému úřadu věcně příslušný ústřední orgán republiky prostřednictvím Českého statistického úřadu nebo Slovenského statistického úřadu.

(4) Předchozího projednání s Federálním statistickým úřadem je zapotřebí i tehdy, je-li vytvoření registru uloženo opatřením vlády nebo obecně závazným právním předpisem, ale není současně konkrétně vymezen obsah a rozsah registru a stanoven způsob, jakým má být registr vytvořen.

§ 7

O registrech vedených v soustavě orgánů státní statistiky a o registrech, jež je třeba před jejich zavedením projednat s Federálním statistickým úřadem, vede Federální statistický úřad ústřední katalog registrů ČSSR.

§ 8

Údajová základna v orgánech federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky - Správě sboru nápravné výchovy a ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky - Správě sboru nápravné výchovy se upraví dohodami Státní plánovací komise, Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí s uvedenými orgány.


§ 9

Zrušuje se vyhláška Státního statistického úřadu č. 186/1968 Sb., o zavedení jednotné evidence pracujících, ve znění vyhlášky č. 42/1973 Sb.


§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.


Ministr financí ČSSR:

Ing. Lér CSc. v. r.

Předseda

Federálního statistického úřadu:

Ing. Kazimour CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací.

2) § 16 odst. 3 zákona č. 21/1971 Sb.

3) Metodické listy ukazatelů vydávají Federální statistický úřad a federální ministerstvo financí a vyhlašují je ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů nebo ve Finančním zpravodaji.

4) Metodická opatření se vyhlašují ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů nebo ve Finančním zpravodaji.

5) Jde zpravidla o pracovníka útvaru informační soustavy nebo útvaru organizace a techniky řízení.

6) § 21 odst. 1 zákona č. 21/1971 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
21/1971 Sb. Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací
Je zrušen předpisem
202/1989 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí, kterou se ruší některé předpisy z oboru sociálně ekonomických informací
Ruší
186/1968 Sb. Vyhláška Státního statistického úřadu o zavedení Jednotné evidence pracujících
Je odkazován z
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
202/1989 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí, kterou se ruší některé předpisy z oboru sociálně ekonomických informací
97/1985 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci zaměstnání
58/1983 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o prověřování sociálně ekonomických informací v oborech řízených Federálním statistickým úřadem
117/1981 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací výrobní povahy
o6/c13/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c12/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
173/1980 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o jednotné údajové základně organizací
Odkazuje na
173/1980 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o jednotné údajové základně organizací
21/1971 Sb. Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací
186/1968 Sb. Vyhláška Státního statistického úřadu o zavedení Jednotné evidence pracujících

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1981 - 31.12.1989
0. 22.12.1980 Vyhlášené znění