Oznámení č. o2/c25/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c25-o2
Částka 25/1979
Platnost od 30.11.1979
Zrušeno k 01.05.1992 (119/1992 Sb.)
Minulé znění 09.07.1990 - 30.04.1992

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s ministerstvy práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů směrnice ze dne 10. srpna 1979 čj. 316-1238/79-7315 o odměňování pracovníků, kteří v souvislosti s výkonem povoláni řídí služební silniční motorová vozidla.

Směrnice se vztahují na pracovníky organizací a členy výrobních družstev, kteří v souvislosti s výkonem povolání, zejména při častých pracovních cestách, za podmínek dohodnutých s organizací přechodně řídí, udržují, popřípadě opravují silniční motorová vozidla a motorové vozíky, které jsou ve vlastnictví, správě nebo užívání organizace. Směrnice se vztahují též na pracovníky, kteří konají časté pracovní cesty při výkonu práce na základě dohod o pracovní činnosti.

Směrnicemi se upravují podmínky, za kterých organizace mohou pracovníkům poskytovat za řízení, údržbu a opravu vozidel měsíční paušální odměny, a výše těchto odměn.

Směrnice nabývají účinností dnem 1. října 1979. Zároveň se zrušují dosavadní směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 7. 7.1976 čj. II/3-737/76-7305.

Směrnice byly zaslány všem federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a krajským národním výborům, u nichž lze do nich nahlédnout.

V § 1 odst. 2 se vypouští poslední věta.

Souvislosti

Je měněn
251/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášek č. 81/1988 Sb. a č. 241/1988 Sb., vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb. a č. 90/1989 Sb. a směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. srpna 1979 č. j. 316-1238/79-7305 o odměňování pracovníků, kteří v souvislosti s výkonem povolání řídí silniční motorová vozidla
Je zrušen předpisem
119/1992 Sb. Zákon o cestovních náhradách
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 09.07.1990 - 30.04.1992 251/1990 Sb.
0. 30.11.1979 Vyhlášené znění