Oznámení č. o3/c22/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c22-o3
Částka 22/1979
Platnost od 24.09.1979
Účinnost od 24.09.1979
Vyhlášené znění 24.09.1979

Federální statistický úřad

vydal

I. podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:

1. výnos o doplnění jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství (čj. 876/79-032-331 ze dne 8. března 1979).

Výnosem byla v klasifikaci odvětví národního hospodářství doplněna pododvětví: 127 - práce výrobní povahy při těžbě dřeva, 788 - výzkum a vývoj pro meziodvětvové řízení ekonomiky a technického rozvoje, 791 - vývoj speciálních přístrojů a zařízení pro výzkumnou činnost, 859 - výchovné a vzdělávací činnosti jinde nezatříděné a 888 - rekreační péče. Dále byl nahrazen závazný převod na zdokonalenou klasifikací odvětví národního hospodářství členských států RVHP novými číselnými kódy a rovněž bylo - v návaznosti na usnesení vlády ČSSR ze dne 6. ledna 1977 č. 7 - vytvořeno účelové seskupení vodohospodářských činnosti, jakožto sběrné odvětví.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 5/1979 pod poř. č. 6 a nabyl účinnosti dnem vyhlášení.

2. Výnos, jímž se vydávají jednotné vzory pasportů na úseku energického hospodářství (čj. 981/79-033-87 ze dne 20. března 1979).

Výnosem byly zavedeny vzory pasportů: kotelny (P7T01), strojovny s parními turbinami (P7T02), elektrárny s pístovými spalovacími motory (P7T03), vodní elektrárny (P7T04), transformátorů (P7T05), spínačů (P7S06), rozvaděčů (P7S07), nízkotlakých plynových generátorů (P7T08) a kompresorů pístových a šroubových (P7S09).

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 5/1979, pod poř. č. 7 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.

3. výnos, kterým se mění kódy jednotného číselníku organizací v ČSSR (čj. 1388/79-032-545 ze dne 10. dubna 1979).

Výnosem byl nově zaveden kód B 1 (vyjadřující příslušnost organizace ke konkrétnímu organizačnímu seskupení) a kód B 2 (kód postavení organizace v řízení, vyjadřující stupeň organizační struktury). Současně byl zrušen kód B a stanoveno, že k identifikaci organizace v informačních soustavách podle číselníku je napříště určeno výhradně identifikační číslo organizace (IČO), označované jako kód A.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 6-7/1979, pod poř. č. 9 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981, avšak programy automatizovaného zpracování dat připravované po dni vyhlášení výnosu musí již respektovat zařazení organizací podle nově vyhlášených kódů.

4. výnos o doplnění jednotné klasifikace studijních a učebních oborů (čj. 2817/1978-03 ze dne 6. května 1979).

Výnosem byla doplněna klasifikace studijních a učebních oborů o nově vyhlášené učební obory vyhláškou ministerstva školství ČSR č. 70/1978 Sb. a ministerstva školství SSR č. 90/1978 Sb.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 6-7/1979, pod poř. č. 11 a nabyl účinnosti dnem vyhlášení.

5. výnos, kterým se mění a doplňují směrnice „5 Iv“ k státním statistickým výkazům za úsek investiční výstavba (Č. Vk 5082/80 ze dne 10. července 1979).

Změny a doplňky směrnic „5 Iv“ byly vydány z důvodů dalšího upřesnění metodiky v plánování a statistice investiční výstavby pro rok 1980.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 9-10/1979, pod poř. č. 15 a současně byl vydán v edici „Směrnice a pokyny čs. statistiky“; nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.

6. vynos o změnách a doplňcích jednotné klasifikace výkonů (čj. 2444/79 ze dne 4. července 1979).

Výnosem byly doplněny do jednotné klasifikace výkonů nové položky v oborech:

902 - výkup a úprava kovového odpadu a sběrných surovin

904 - geologické výkony

905 - nakladatelské a obdobné výkony

918 - opravy a údržba výrobků elektrotechnického a elektronického průmyslu

924 - opravy výrobků textilního a konfekčního průmyslu

926 - opravy výrobků kulturní spotřeby a ostatních průmyslových výrobků

928 - opravy a údržba stavební povahy

932 - nákladní doprava

943 - výkony zahraničního obchodu

951 - osobní doprava

962 - výkony kulturní činnosti

968 - komunální osobní služby

987 - výkony vědeckotechnické dokumentace a zkušebnictví

993 - advokátní, informační, překladatelské a jiné služby veřejnosti.

Dále byly pozměněny názvy některých položek v oborech:

917 - opravy a údržba dopravních prostředků

921 - opravy a údržba ostatních výrobků strojírenského průmyslu

926 - opravy výrobků kulturní spotřeby a ostatních průmyslových výrobků

928 - opravy a údržba stavební povahy

943 - výkony zahraničního obchodu

968 - komunální osobní služby

988 - hydrometeorologické a neproduktivní vodohospodářské výkony

993 - advokátní, informační, překladatelské a jiné služby veřejnosti.

Současně byly zrušeny v oboru 972 - (poradenské služby pro řízení podniků) podskupina 972 7 zkušebnictví a v oboru 986 (výkony vědy a technického rozvoje) podskupina 986 43 - zkouška prototypů autorizovanou zkušebnou,

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 9-10/1979, pod poř. č. 14 a nabyl účinnosti dnem vyhlášení.

7. výnos, kterým se mění a doplňuji směrěnice „23/3 Ceny N“ k statním statistickým výkazům za úsek nákupní ceny zemědělských výrobků (Č. Vk 5118/80 ze dne 11. července 1979).

Změny a doplňky směrnic „23/3 Ceny N“ byly vydány z důvodu změn v soustavě měrových jednotek a současně v návaznosti na rozšíření počtu zpravodajských jednotek v rámci delimitace činnosti nákupu zemědělských výrobků. Změny a doplňky se týkají výkazů Ceny 3b-12, Ceny 11a-02 a Ceny 11b-01.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 9-10/1979, pod poř. č. 16 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.

II. v součinnosti s ministerstvem školství ČSR a ministerstvem školství SSR podle § 32 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon):

1. výnos, jímž se vydává učební plán pomaturitního studia pro odbornou specializaci „ekonom statistik“ (čj. 2216/1979 ze dne 22. června 1979).

Výnosem byl vydán učební plán pro organizování pomaturitního studia v resortních a oborových vzdělávacích zařízeních, určeného k získání odborné specializace „ekonom-statistik“ v oblasti jednotné soustavy sociálně ekonomických informací v oboru statistika, a to jak pro pracovníky ústředních orgánů a orgánů středního článku řízení, tak i pro pracovníky ostatních organizací.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 8/1979 pod poř. č. 12 a nabyl účinnosti dnem vyhlášení.

2. výnos, jímž se vydává učební plán pomaturitního studia pro odbornou specializaci „pracovník automatizovaných informačních systémů“ (čj. 2217/1979 ze dne 22. června 1979).

Výnosem byl vydán učební plán pro organizování pomaturitního studia v resortních a oborových vzdělávacích zařízeních, určeného k získání odborné specializace „pracovník automatizovaných informačních systémů“ v oblasti zpracování sociálně ekonomických informací prostředky výpočetní techniky, a to jak pro pracovníky ústředních orgánů a orgánů středního článku řízení, tak i pro pracovníky ostatních organizací.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 8/1979, pod poř. č. 13 a nabyl účinnosti dnem vyhlášení.

Souvislosti

Je měněn
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
81/1982 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci oborů vzdělání
o3/c10/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c12/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
90/1978 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
70/1978 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb. a č. 54/1972 Sb.
21/1971 Sb. Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací
186/1960 Sb. Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
5. 15.06.1995 89/1995 Sb. Aktuální znění (exportováno 27.09.2020 12:54)
4. 01.09.1982 - 14.06.1995 81/1982 Sb.
3. 01.01.1982 - 31.08.1982 o3/c10/1982 Sb.
2. 01.01.1981 - 31.12.1981 o2/c12/1981 Sb.
1. 24.09.1979 - 31.12.1980
0. 24.09.1979 Vyhlášené znění