Oznámení č. o8/c19/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c19-o8
Částka 19/1979
Platnost od 24.08.1979
Účinnost od 01.09.1979
Zrušeno k 30.08.1991 (354/1991 Sb.)
Minulé znění 01.09.1979 - 29.08.1991

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 16 odst. 2 a § 32 odst. 1 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), se zřetelem k § 30 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol, a podle § 14 odst. 2 písm. a) zákona č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství dne 26. července 1979 pod čj. 22 876/79-35 směrnice o organizaci hudebních a tanečních škol a studiu na nich.

Směrnice upravují zřizování a zrušování škol, jejich organizaci, organizaci výchovy a vzdělávání, organizaci studia a druhy zkoušek, přijímání a přeřazování žáků a péči o žáky.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1979; jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1979, sešit 8, do kterého je možno nahlédnout ve všech školách a v odborech školství ONV a KNV.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
354/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o středních školách
Odkazuje na
77/1978 Sb. Zákon České národní rady o státní správě ve školství
63/1978 Sb. Zákon o opatřeních v soustavě základních a středních škol
186/1960 Sb. Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.1979 - 29.08.1991
0. 24.08.1979 Vyhlášené znění