Vyhláška č. 85/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lucemburského velkovévodství

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-85
Částka 17/1979
Platnost od 13.08.1979
Účinnost od 28.04.1978
Aktuální znění 28.04.1978

85

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 5. května 1979

o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lucemburského velkovévodství


Dne 17. června 1976 byla v Lucemburku podepsána Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lucemburského velkovévodství. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 4 dnem 28. dubna 1978.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek: Ing. Knížka v. r.


KULTURNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lucemburského velkovévodství

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Lucemburského velkovévodství

vedeny přáním rozvíjet spolupráci a výměny mezi oběma zeměmi v oblasti kultury;

přesvědčeny, že takováto spolupráce a takovéto výměny budou přispívat k lepšímu porozumění a k dalšímu rozvoji vztahů mezi jejich národy;

berouce v úvahu společné historické tradice obou zemí;

rozhodly se uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

Smluvní strany se vynasnaží rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství, umění, vědy, tělesné výchovy a sportu, v těchto oblastech usnadňovat výměny a styky osob a podporovat výměnu materiálů a dokumentace.

Článek 2

Smluvní strany přijmou na základě společné dohody příslušná opatření k uskutečnění cílů uvedených v článku 1.

Kvalifikovaní zástupci, jmenovaní oběma smluvními stranami se budou scházet za tím účelem ve smíšené komisi podle potřeby, alespoň však jednou za tři roky, střídavě v jedné nebo druhé zemi, aby ve společné dohodě vypracovali programy spolupráce podle článku 3 a stanovili podmínky jejich provádění a financování. Provádění těchto programů svěří příslušná místa každé země kompetentním orgánům, kulturním organizacím a službám.

Článek 3

Programy spolupráce se budou týkat zejména:

a) výměn v oblasti školství, které budou případně usnadňovány poskytováním stipendií nebo jiných úlev;

b) výměn výzkumných pracovníků, lektorů a techniků z oblasti vědy a techniky ve společném zájmu obou zemí, jakož i vzájemných návštěv expertů;

c) opatření, která vědcům a výzkumným pracovníkům usnadní přístup do knihoven, archivů, muzeí a dalších kulturních a vědeckých institucí;

d) výměn a studijních pobytů v oblasti umění a kultury, zejména pokud jde o pořádání divadelních představení, přednášek, koncertů a výstav;

e) výměn sportovců, odborníků z oblasti tělesné výchovy a sportovních družstev;

f) výměn v oblasti činnosti mládeže;

g) výměn knih, časopisů, periodik, filmů, audiovizuálního materiálu a dalších publikací kulturní, výchovné, umělecké a vědecké povahy;

h) účasti na kongresech, konferencích a dalších kulturních a vědeckých akcích mezinárodního charakteru, pořádaných v obou zemích.

Článek 4

Tato dohoda bude schválena podle ústavních předpisů každé strany. Vstoupí v platnost dnem, kdy si obě smluvní strany oznámí, že tyto předpisy byly splněny.

Tato dohoda je uzavřena na dobu pěti let.

Po uplynutí této doby bude dohoda mlčky prodloužena na neurčitou dobu, během níž bude moci být kdykoliv vypovězena jednou ze smluvních stran. V případě vypovězení platnost dohody skončí šest měsíců poté, kdy sdělení o tom bude doručeno druhé straně.

Dáno v Lucemburku, dne 17. června 1976 ve dvou vyhotoveních, v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu Lucemburského velkovévodství:

Gaston Thorn v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.04.1978 Aktuální znění (exportováno 20.01.2021 14:50)
0. 28.04.1978 Vyhlášené znění