Opatření č. 76/1979 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-76
Částka 16/1979
Platnost od 19.07.1979
Účinnost od 01.08.1979
Zrušeno k 01.10.1988 (100/1988 Sb.)
Minulé znění 01.08.1979 - 30.09.1988

76

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 19. července 1979

o zvýšení důchodů

Předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. I

(1) Důchody starobní, invalidní a částečné invalidní, za výsluhu let a částečné důchody za výsluhu let, důchody vdovské, sirotčí a osobní ze sociálního zabezpečení (pojištění) se zvyšují o 30 Kčs měsíčně.

(2) Zvýšení náleží k důchodům vypláceným ke dni účinnosti tohoto zákonného opatření i k důchodům přiznávaným po tomto dni.

(3) Pobírá-li důchodce více důchodů, ke kterým se poskytuje zvýšení, náleží mu k úhrnu důchodů zvýšení jen jednou.

(4) Zvýšení důchodů náleží, i když důchod spolu s ním překročí hranice omezující výši důchodu stanoveným procentním poměrem k průměrnému měsíčnímu výdělku nebo překročí nejvyšší výměry důchodu (úhrnu důchodů při souběhu) stanovené pevnými částkami. 1) Je-li důchod vyplácen ve snížené výměře pro souběh s příjmem z výdělečné činnosti nebo je jeho výplata omezena pro pokračování v zaměstnání (pracovní činnosti), pro ústavní nebo jiné zaopatření důchodce, přizná se zvýšení k takto upravenému důchodu.

(5) Při výpočtu důchodu, jehož výše se stanoví z důchodu, k němuž náleží zvýšení a při zvyšování důchodu pro bezmocnost se ke zvýšení nepřihlíží.

(6) Zvýšení důchodu podle předchozích ustanovení je zahrnuto ve stanovené nejnižší výměře důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu důchodce (čl. II č. 2), a v nejnižších výměrách důchodů účastníků odboje (čl. II č. 3).

(7) Není-li v tomto zákonném opatření stanoveno jinak, platí o zvýšení důchodu obdobně předpisy o dávkách důchodového zabezpečení.

(8) Zvýšení důchodu se poskytuje bez žádosti a vyplácí se měsíčně předem současně s měsíčními částkami důchodu.


Čl. II

Zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, se mění takto:

1. V § 32 odst. 2 se částka 500 Kčs nahrazuje částkou 650 Kčs.

2. Nejnižší výměry důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu důchodce, stanovené v § 42 odst. 1 a 2, § 45 odst. 2 a § 159 se zvyšují z částky 600 Kčs na 780 Kčs a z částky 1 100 Kčs na 1 330 Kčs.

3. Nejnižší výměry důchodů účastníků odboje stanovené v § 57 odst. 2 a 5, § 59 odst. 2 a § 60 se zvyšují z částky 600 Kčs na 780 Kčs a z částky 1 100 Kčs na 1 330 Kčs.


Čl. III

Přechodná ustanovení

(1) Důchody vyplácené ke dni účinnosti tohoto zákonného opatření se zvýší podle čl. I od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákonného opatření.

(2) Důchody vyplácené ke dni účinnosti tohoto zákonného opatření, které byly upraveny jako jediný zdroj příjmu, se zvýší podle čl. II č. 2 bez žádosti nejdříve od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákonného opatření.

(3) Důchody starobní, invalidní, vdovské, sirotčí oboustranně osiřelých dětí, sociální, rodičů a sourozenců, které nebyly dosud upraveny jako jediný zdroj příjmu a nedosahují výše stanovené v čl. II č. 2 a důchody účastníků odboje, které nedosahují výše stanovené v čl. II č. 3, se upraví na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákonného opatření.

(4) Invalidní důchody invalidů z mládí, 2) které nedosahují výše stanovené v čl. II č. 1, se upraví na žádost od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákonného opatření. To platí též pro invalidní důchody invalidů z mládí, které byly vyměřeny přede dnem 1. ledna 1976.

Čl. IV

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1979.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. § 18, 23, 28, 34, 55, 56, 66, 123, 124, 126 a 127 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení.

2) § 27 odst. 2 zákona č. 101/1964 Sb., § 32 odst. 2 zákona č. 121/1975 Sb.

Souvislosti

Mění
121/1975 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení
Je zrušen předpisem
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011)
Je odkazován z
140/1994 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011)
53/1987 Sb. Zákon o zvýšení některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
3/1987 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť
108/1984 Sb. Zákon o zvýšení některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení
84/1984 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol
83/1984 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
142/1983 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům
55/1983 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 113/1980 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
30/1983 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění zákona o sociálním zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
17/1983 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
60/1982 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
14/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daní placených obyvatelstvem
7/1982 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení
4/1982 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 109/1979 Sb.
o2/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
113/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
150/1979 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
o5/c24/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
114/1979 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
109/1979 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
o5/c22/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
80/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daně ze mzdy
o9/c31/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c24/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
124/1967 Sb. Vyhláška ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež
Odkazuje na
121/1975 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci
101/1964 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.08.1979 - 30.09.1988
0. 19.07.1979 Vyhlášené znění