Vyhláška č. 60/1979 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o inspekci výchovy a vzdělávání

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-60
Částka 11/1979
Platnost od 19.06.1979
Účinnost od 01.07.1979
Zrušeno k 31.12.1997 (357/1997 Sb.)
Minulé znění 01.07.1979 - 30.12.1997

60

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 25. dubna 1979

o inspekci výchovy a vzdělávání

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 20 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství a § 37 odst. 1 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon):


Úkoly inspekce výchovy a vzdělávání

§ 1

(1) Inspekce výchovy a vzdělávání 1) se vykonává:

a) ve školách a školských zařízeních, které spravují národní výbory,

b) v předškolních zařízeních zřizovaných socialistickými organizacemi,

c) v ústředních orgánech, organizacích a zařízeních pro výchovu mládeže, které odpovídají za přípravu mládeže pro dělnická povolání, 1)

d) ve školách v působnosti jiných ústředních orgánů, 1)

e) v národních výborech,

f) ve školských zařízeních, přímo řízených ministerstvem školství České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo školství"). 2)

(2) Inspekce výchovy a vzdělávání podle této vyhlášky se nevztahuje:

a) na vojenské školy, školy Sboru národní bezpečnosti, školy Sboru nápravné výchovy České socialistické republiky, podniková a družstevní výchovná zařízení a výchovná zařízení společenských organizací,

b) na jesle,

c) na kontrolu hospodářského zabezpečení škol a školských zařízení s výjimkou kontroly vytváření potřebných materiálně technických podmínek pro jejich účinnou práci; nevztahuje se též na kontrolu hospodaření prostředky svěřenými školám a školským zařízením, kterou vykonávají podle zvláštních předpisů jiné kontrolní orgány.

(3) Ve školách v působnosti jiných ústředních orgánů [odstavec 1 písm. d)] inspekce výchovy a vzdělávání kontroluje pouze uplatňování zásad stanovených ministerstvem školství pro ideové a pedagogické řízení škol a vyučování všeobecně vzdělávacím předmětům.

§ 2

(1) Inspekce výchovy a vzdělávání vychází ve své činnosti ze závazného plánu hlavních úkolů inspekce výchovy a vzdělávání stanoveného ministerstvem školství, 3) z hlavních úkolů ministerstva školství a dále z požadavků jednotlivých orgánů státní správy.

(2) Úkoly inspekce výchovy a vzdělávání:

a) kontrola úrovně, účinnosti a výsledků výchovně vzdělávacího procesu včetně výchovy mimo vyučování organizované školami a školskými zařízeními,

b) kontrola ideově politické, pedagogické a odborné úrovně ředitelů a pedagogických pracovníků, kontrola úrovně a účinnosti ideově politického, pedagogického a odborného řízení škol a školských zařízení, vytváření příznivých kádrových a materiálně technických podmínek pro jejich účinnou práci a účelného využívání materiálně technických podmínek ve výchovném a vzdělávacím procesu,

c) kontrola dodržování právních předpisů a jiných opatření pro práci škol a školských zařízení a právních předpisů a jiných opatření k jednotnému výkonu státní správy ve školství ve školách a školských zařízeních a v orgánech státní správy nižšího stupně,

d) odborná pedagogická pomoc ředitelům a ostatním pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení při odstraňování zjištěných nedostatků ve výchovně vzdělávacím procesu a v jeho řízení,

e) zobecňování a rozšiřování pokrokových pracovních metod a dobrých zkušeností z práce škol a školských zařízení a zobecňování poznatků z realizace školské politiky,

f) účast na hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení a školních inspektorů orgánů státní správy nižšího stupně, předkládání doporučení ke zlepšení kádrové situace ve školách a školských zařízeních, předkládání podnětů k odměňování a vyznamenávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a školních inspektorů orgánů státní správy nižšího stupně, popřípadě podnětů k zavedení kárného řízení s těmito pracovníky,

g) prošetřování stížností na ředitele škol a školských zařízení, týkajících se jejich řídící činnosti, ideově politického a pedagogického působení, v součinnosti s nimi i stížností na nedostatky v ideově politickém a pedagogickém působení ostatních pedagogických pracovníků a stížností na činnost inspekce výchovy a vzdělávání orgánů státní správy nižšího stupně,

h) předkládání informací z inspekční činnosti o úrovni a výsledcích výchovně vzdělávací práce škol a školských zařízení a jejich řízení, o nedostatcích a vznikajících problémech s návrhy na jejich řešení příslušnému orgánu národního výboru a vyššímu orgánu státní správy; upozorňování jiných organizací a orgánů na zjištěné nedostatky a problémy, na potřebu jejich řešení v působnosti těchto orgánů a organizací,

i) spolupráce s ostatními kontrolními orgány, které provádějí kontrolní činnost ve školách a školských zařízeních a v národních výborech.

§ 3

Členění inspekce výchovy a vzdělávání

(1) Inspekce výchovy a vzdělávání se člení na školní inspekci a státní dozor na přípravu mládeže pro dělnická povolání. 4)

(2) Školní inspekci vykonávají ministerstvo školství, krajské národní výbory a okresní národní výbory. Státní dozor na přípravu mládeže pro dělnická povolání vykonávají ministerstvo školství a krajské národní výbory. 4)

§ 4

Školní inspekce okresního národního výboru

Školní inspekce okresního národního výboru (dále jen "okresní školní inspekce") se vztahuje na školy a školská zařízení odborně vedené okresním národním výborem a na místní (městské) národní výbory. Jejím obsahem jsou úkoly uvedené v § 2.

§ 5

Školní inspekce krajského národního výboru

(1) Školní inspekce krajského národního výboru (dále jen "krajská školní inspekce") se vztahuje na školy a školská zařízení odborně vedené krajským národním výborem, na školy a školská zařízení odborně vedené okresním národním výborem, na školy v působnosti jiných ústředních orgánů a na národní výbory nižších stupňů. Jejím obsahem jsou úkoly uvedené v § 2.

(2) Ve školách odborně vedených krajským národním výborem - s výjimkou středních zdravotnických škol - krajská školní inspekce dále kontroluje:

a) organizaci a průběh přijímání ke studiu na středních školách a maturitních zkoušek,

b) úroveň provozní praxe vykonávané žáky škol v organizacích,

c) zda ředitelé škol sledují uplatňování absolventů v praxi a jak využívají získaných poznatků ke zlepšování výchovné a vzdělávací práce škol.

(3) Na úseku škol a školských zařízení odborně vedených okresním národním výborem krajská školní inspekce metodicky usměrňuje činnost okresní školní inspekce, poskytuje jí odbornou a metodickou pomoc, zobecňuje poznatky z její činnosti a kontroluje a hodnotí její účinnost. K zabezpečení svých úkolů vykonává krajská školní inspekce ve školách a školských zařízeních uvedených v předchozí větě v potřebném rozsahu inspekční činnost.

(4) Ve školách v působnosti jiných ústředních orgánů krajská školní inspekce kontroluje:

a) uplatňování a dodržování zásad stanovených ministerstvem školství pro ideové a pedagogické řízení škol,

b) úroveň a výsledky vyučování všeobecně vzdělávacím předmětům.

§ 6

Státní dozor na přípravu mládeže pro dělnická povolání krajského národního výboru

(1) Státní dozor na přípravu mládeže pro dělnická povolání krajského národního výboru (dále jen "krajský státní dozor") se vztahuje na zařízení pro výchovu mládeže pro dělnická povolání 5) a na organizace, které odpovídají za přípravu mládeže pro dělnická povolání. Jeho obsahem jsou úkoly uvedené v § 2.

(2) Krajský státní dozor dále kontroluje:

a) plnění plánu přijímání žáků a učňů a uzavírání učebních smluv,

b) organizaci a průběh přijímání ke studiu, závěrečných učňovských zkoušek a maturitních zkoušek,

c) zda jsou žáci a učni zaměstnáváni pouze pracemi v souladu s učebními plány a učebními osnovami, zda pracovní a životní podmínky žáků a učňů příznivě ovlivňují jejich všestranný rozvoj a zda je dodržována stanovená organizace školního roku,

d) účelné rozmisťování a hospodárné využívání zařízení pro výchovu mládeže pro dělnická povolání v souladu s výchovně vzdělávacími cíli.

§ 7

Školní inspekce ministerstva školství

(1) Školní inspekce ministerstva školství (dále jen "ústřední školní inspekce") se vztahuje na školy a školská zařízení odborně vedené národními výbory, na národní výbory, na školská zařízení přímo řízená ministerstvem školství a na školy v působnosti jiných ústředních orgánů. Jejím obsahem jsou úkoly uvedené v § 2 a § 5 odst. 2 a 4.

(2) Ústřední školní inspekce metodicky usměrňuje činnost školní inspekce národních výborů, poskytuje jí odbornou a metodickou pomoc, zobecňuje poznatky z její činnosti a kontroluje a hodnotí její účinnost. K zabezpečení svých úkolů vykonává ústřední školní inspekce v potřebném rozsahu inspekční činnost ve školách a školských zařízeních odborně vedených národními výbory.

§ 8

Státní dozor na přípravu mládeže pro dělnická povolání ministerstva školství

(1) Státní dozor na přípravu mládeže pro dělnická povolání ministerstva školství (dále jen "ústřední státní dozor") se vztahuje na ústřední orgány, organizace a zařízení pro výchovu mládeže, které odpovídají za přípravu mládeže pro dělnická povolání. Jeho obsahem jsou úkoly uvedené v § 2 a § 6 odst. 2.

(2) Ústřední státní dozor metodicky usměrňuje činnost krajského státního dozoru, poskytuje mu odbornou a metodickou pomoc, zobecňuje poznatky z jeho činnosti a kontroluje a hodnotí jeho účinnost. K zabezpečení svých úkolů vykonává ústřední státní dozor v potřebném rozsahu inspekční činnost v zařízeních pro výchovu mládeže pro dělnická povolání.

(3) Ústřední státní dozor kontroluje dodržování zásad pro řízení přípravy mládeže pro dělnická povolání a zásad pro vykonávání resortního dozoru na přípravu mládeže pro dělnická povolání v ústředních orgánech a v generálních ředitelstvích výrobních hospodářských jednotek, popřípadě v orgánech, které plní obdobnou funkci.

§ 9

Práva a povinnosti školních inspektorů

(1) Školní inspektoři mají tato práva a povinnosti:

a) v souladu se zásadami k zajištění kontroly v národním hospodářství a ve státní správě 6) provádět plánovitě, soustavně a hospodárně celkové, tematické a následné inspekce ve školách, školských zařízeních a ostatních organizacích a kontrolovat úroveň ideově politické, pedagogické, odborné a metodické práce ředitelů a dalších pedagogických pracovníků,

b) provádět prověrky znalostí a dovedností žáků a učňů s cílem zjistit, zda jejich úroveň odpovídá stanoveným požadavkům a klasifikaci,

c) získávat od pracovníků kontrolovaných organizací a od příslušných orgánů, které tyto organizace řídí, informace potřebné k výkonu inspekce,

d) ukládat ředitelům, popřípadě dalším pracovníkům škol a školských zařízení závazné pokyny týkající se obsahu a organizace výchovně vzdělávacího procesu, 7)

e) prověřovat práci školních inspektorů orgánů státní správy nižšího stupně, instruovat a metodicky usměrňovat jejich činnost,

f) pozastavit výkon nezákonného nebo pedagogicky nesprávného opatření učitele, ředitele školy nebo školského zařízení nebo školního inspektora orgánu státní správy nižšího stupně a informovat o tom orgán příslušný ke zjednání nápravy, 7)

g) prošetřovat přidělené stížnosti a využívat jejich obsahu a podnětů pracujících při inspekci,

h) zpracovávat z inspekcí protokoly, zprávy a záznamy; projednávat výsledky inspekcí s příslušnými vedoucími pracovníky a vyžadovat od nich přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků, popřípadě podání zprávy o plnění těchto opatření,

i) zjišťovat účinnost opatření usměrňujících činnost škol a školských zařízení a včas upozorňovat na vznikající nedostatky a problémy,

j) podporovat v součinnosti s příslušnými odborovými orgány a organizacemi rozvoj iniciativy a aktivity školských pracovníků,

k) podílet se na vyhledávání pedagogických pracovníků vhodných do vedoucích funkcí.

(2) K posouzení specifických otázek při výkonu inspekční činnosti může školní inspektor přizvat poradce vybrané z řad zkušených pedagogických pracovníků nebo odborníků z praxe.

§ 10

Povinnosti organizací, v nichž se provádí inspekce výchovy a vzdělávání

Organizace jsou povinny:

a) umožňovat školním inspektorům vstup do svých objektů a poskytovat jim veškeré informace potřebné k plnění úkolů inspekce výchovy a vzdělávání včetně informací o plnění přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků,

b) rozhodovat bez průtahů o opatřeních, která navrhuje inspekce, a přijatá opatření plnit,

c) odstraňovat bez průtahů inspekcí zjištěné nedostatky, jimiž byl porušen zákon nebo jiné právní předpisy, závazné pokyny a opatření.

§ 11

Resortní dozor na přípravu mládeže pro dělnická povolání

Resortní dozor na přípravu mládeže pro dělnická povolání se řídí zásadami, které tvoří přílohu této vyhlášky.


Závěrečná ustanovení

§ 12

Zrušuje se:

1. vyhláška ministerstva školství a kultury č. 36/1959 Ú. l., o státním dozoru na výchovu učňů,

2. směrnice k provádění státního dozoru na výchovu učňů - částka 11/1959 Ú. l.,

3. směrnice ministerstva školství a kultury o školním dozoru ze dne 31. srpna 1961, čj. 41.408/61-I/1 (Věstník MŠK 1961, str. 334) ve znění směrnic ze dne 25. ledna 1962, čj. 56 607/61-IX (Věstník MŠK 1962, str. 61).

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1979.


Ministr: Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 16 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství.

2) § 14 odst. 2 písm. h) zákona České národní rady č. 77/1978 Sb.

3) § 20 zákona České národní rady č.77/1978 Sb.

4) § 17 zákona České národní rady č.77/1978 Sb.

5) Střední odborná učiliště s výjimkou středních odborných učilišť, která poskytují pouze teoretickou přípravu, odborná učiliště, učňovská střediska a střediska praktického vyučování.

6) Zásady č. 40/1975 Sb., k zajištění kontroly v národním hospodářství a ve státní správě České socialistické republiky, schválené usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 26. března 1975 č. 60.

7) § 19 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb.


Příloha

Zásady pro výkon resortního dozoru na přípravu mládeže pro dělnická povolání

Čl. 1

Resortní dozor na přípravu mládeže pro dělnická povolání (dále jen "resortní dozor") vykonávají ústřední orgány, a pokud jde o výchovu učňů pro místní hospodářství, krajské národní výbory,8) a to zejména ve středních odborných učilištích a střediscích praktického vyučování; v odborných učilištích, učňovských střediscích a pracovištích mladistvých v pracovním poměru vykonávají resortní dozor i generální ředitelství výrobních hospodářských jednotek nebo orgány, které plní obdobnou funkci. Orgány uvedené v předchozí větě vykonávají resortní dozor svými pracovníky ustanovenými pro výkon resortního dozoru.

Čl. 2

(1) Hlavním úkolem resortního dozoru je kontrolovat:

a) stav a úroveň přípravy mládeže pro dělnická povolání a výsledky ideově politické a výchovně vzdělávací činnosti ve středních odborných učilištích, odborných učilištích, střediscích praktického vyučování, učňovských střediscích a na pracovištích mladistvých, kteří po ukončení povinné školní docházky nastoupili přímo do pracovního poměru,

b) jak orgány, organizace a zařízení pro výchovu mládeže, které odpovídají za přípravu mládeže pro dělnická povolání, dodržují a plní úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů a z jiných pokynů a opatření v této oblasti, zejména úkoly vyplývající z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o finančním a hmotném zabezpečení žáků a učňů,

c) jak jsou zřizována, organizována, kádrově zabezpečena a materiálně vybavena střední odborná učiliště, odborná učiliště, střediska praktického vyučování, učňovská střediska a jiná pracoviště, ve kterých se připravuje mládež pro dělnická povolání,

d) metody náboru mládeže pro dělnická povolání, plnění plánu přijímané mládeže do přípravy pro dělnická povolání, dodržování právních předpisů upravujících uzavírání učebních smluv, popřípadě pracovních smluv mladistvých, a pracovního zařazení vyučených po skončení učebního poměru podle získané kvalifikace,

e) jak se plní učební plány a učební osnovy, zda je dodržován časový rozvrh praktické přípravy, odborného výcviku a teoretického vyučování, zda je podle učebních osnov zabezpečeno dostatečné množství vhodné práce pro praktickou přípravu nebo pro odborný výcvik, zda stroje, nástroje, zařízení, pomůcky, pracovní místa a pracovní prostředky vyhovují požadavkům bezpečnosti a hygieny práce, a úroveň stravování a ubytování mladistvých.

(2) K posouzení specifických otázek při výkonu dozoru může resortní dozor přizvat poradce vybrané z řad zkušených pedagogických pracovníků zařízení pro výchovu mládeže pro dělnická povolání.

(3) Resortní dozor vyhodnocuje závěry a výsledky svých zjištění a navrhuje příslušným orgánům a organizacím opatření směřující ke zlepšení přípravy mládeže pro dělnická povolání.

(4) Resortní dozor ve spolupráci se státním dozorem zabezpečuje pro pracovníky vykonávající resortní dozor metodické instruktáže a výměnu zkušeností tak, aby byl zajištěn jednotný postup při výkonu resortního dozoru.

Čl. 3

Pracovníci resortního dozoru jsou oprávněni navrhovat vedoucímu orgánu nebo organizace, který odpovídá za přípravu mládeže pro dělnická povolání:

a) opatření k odstranění zjištěných nedostatků,

b) pochvaly, odměny nebo jiná ocenění pracovníkům, kteří dosahují v přípravě mládeže pro dělnická povolání mimořádně dobrých výsledků,

c) zavedení kárného řízení s pracovníky, kteří porušili své povinnosti.

Čl. 4

Podle těchto zásad vypracují ústřední orgány, které odpovídají za přípravu mládeže pro dělnická povolání, vlastní opatření pro výkon resortního dozoru.

8) § 30 odst. 3 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon).

Souvislosti

Provádí předpis
77/1978 Sb. Zákon České národní rady o státní správě ve školství
89/1958 Sb. Zákon o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon)
Je zrušen předpisem
357/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce
Je odkazován z
357/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce
62/1985 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o postupu ústředních orgánů a národních výborů při řízení a plánování přípravy mládeže pro povolání a o organizaci středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť
5/1981 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o závěrečných učňovských zkouškách v učebních a studijních oborech
72/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o inspekci výchovy a vzdělávání
60/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o inspekci výchovy a vzdělávání
Odkazuje na
60/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o inspekci výchovy a vzdělávání
77/1978 Sb. Zákon České národní rady o státní správě ve školství
40/1975 Sb. Zásady k zajištění kontroly v národním hospodářství a ve státní správě České socialistické republiky, schválené usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 26. března 1975 č. 60
89/1958 Sb. Zákon o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1979 - 30.12.1997
0. 19.06.1979 Vyhlášené znění