Redakční oznámení č. 27/1979 Sb.Redakční sdělení o opravě tiskové chyby

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-27
Částka 3/1979
Platnost od 05.03.1979
Účinnost od 05.03.1979
Aktuální znění 05.03.1979

27

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě tiskové chyby

ve vyhlášce federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise č. 128/1978 Sb., o režimech komplexní bytové výstavby a Investic, které komplexní bytovou výstavbu podmiňují, českého vydání

V § 11 odst. 3 za pododstavcem c) vznikl zaviněním tiskárny neúplný, neoznačený pododstavec, znící:

" by nemůže zajistit další průběh výstavby podle ustanovení § 9".

Správně tam má být pododstavec d), který zní:

"d) dojde-li k rozporům, postupovat obdobně podle ustanovení § 9:".

Redakce

Souvislosti

Mění
128/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise o režimech komplexní bytové výstavby a investic, které komplexní bytovou výstavbu podmiňují
Je odkazován z
177/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává stavební a technický řád drah
51/1989 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů
26/1989 Sb. Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
22/1989 Sb. Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
o1/c25/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c14/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
146/1979 Sb. Vyhláška Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se pověřují místní (městské) národní výbory v Zápdoslovenském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství
145/1979 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavků bezpečnosti práce a technických zařízení
Odkazuje na
128/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise o režimech komplexní bytové výstavby a investic, které komplexní bytovou výstavbu podmiňují

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 05.03.1979 Aktuální znění (exportováno 30.09.2020 01:15)
0. 05.03.1979 Vyhlášené znění