Vyhláška č. 21/1979 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-21
Částka 3/1979
Platnost od 05.03.1979
Účinnost od 01.07.1979
Vyhlášené znění 05.03.1979

21

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

ze dne 22. ledna 1979,

kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, (dále jen "zákon") a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) a c) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, v dohodě s příslušnými ústředními orgány stanoví:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Vyhláška je závazná pro organizace, na které se vztahuje působnost orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce, 1) a pro organizace, které provádějí činnost, náležející do působnosti orgánů státní báňské správy. 2)

(2) Vyhláška se nevztahuje na technická zařízení podléhající dozoru orgánů uvedených v § 3 odst. 2 písm. b) zákona.

§ 2

Vyhrazená plynová zařízení

Vyhrazená plynová zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále jen "zařízení") jsou zařízení pro

a) výrobu a úpravu plynů,3)

b) skladování a přepravu plynů,

c) plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,

d) zkapalňování a odpařování plynů,

e) zvyšování a snižování tlaku plynů,

f) rozvod plynů,

g) spotřebu plynů spalováním.

§ 3

Oprávnění organizací

(1) Organizace mohou montovat, opravovat zařízení, provádět na něm dodavatelským způsobem revize a plnit tlakové nádoby na plyny jen na základě oprávnění (dále jen "oprávněná organizace").

(2) Oprávnění vydává inspektorát bezpečnosti práce, popřípadě obvodní báňský úřad (dále jen "orgán dozoru"), v jehož obvodu má organizace sídlo, a to na základě písemné žádosti organizace, doložené stanoviskem jejího nadřízeného orgánu.

(3) Organizace v žádosti uvede, jak je zajištěna spolehlivost a bezpečnost plynových zařízení, zejména jak je zajištěna:

a) technická kontrola,

b) v průběhu montáže a zkoušek možnost zacvičení pracovníků, kteří budou obsluhovat zařízení,

c) servisní služba,

d) odborná způsobilost pracovníků pro vykonávání montáží, oprav, revizí a zkoušek,

e) dodání předepsané technické dokumentace provozovateli, upravené podle skutečného provedení, včetně návodů k obsluze a k provádění revizí.

(4) Při prověřování odborné způsobilosti organizace zjišťuje orgán dozoru, zda její technická úroveň a odborná způsobilost jejích pracovníků poskytují záruku, že činnost s ohledem na rozsah požadovaného oprávnění, bude odpovídat požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení.

(5) Orgán dozoru může na základě výsledků prověřování odborné způsobilosti stanovit další podmínky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro vydání oprávnění. Splnění těchto podmínek musí organizace před vydáním oprávnění prokázat.

(6) Zjistí-li orgán dozoru, že podmínky nejsou dodržovány nebo že při činnosti podle oprávnění jsou porušovány předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, omezí rozsah oprávnění nebo je organizaci odejme.

(7) Ustanovení odstavců 1 až 6 se nevztahují na plynárenská a odběrní plynová zařízení, pokud je montují a opravují plynárenské podniky.4)

§ 4

Revizní technik

Revizní technik je pracovník pověřený organizací vykonáváním revizí a zkoušek zařízení, který má pro tuto činnost osvědčení o odborné způsobilosti, vydané orgánem dozoru na základě vykonané zkoušky. Pracovníka přihlašuje ke zkoušce organizace, k níž je v pracovním poměru.

Odborná způsobilost k obsluze a montáži

§ 5

(1) Pracovníci pověření obsluhou zařízení musí být provozovatelskou organizací (dále jen "provozovatel") seznámeni s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí být zaškoleni v obsluze těchto zařízení. Před pověřením samostatnou obsluhou zařízení musí být provozovatelem přezkoušeni.

(2) Provozovatel je povinen určit obsah seznámení a délku (osnovu) zaškolení s ohledem na charakter a rozsah vykonávané činnosti na daném druhu zařízení a ověřovat znalosti pracovníků uvedených v odstavci 1 komisionální zkouškou jednou za tři roky.

(3) Orgán dozoru nebo orgán nadřízený provozovateli mohou v odůvodněných případech nařídit komisionální přezkoušení pracovníků před uplynutím uvedené lhůty.

(4) Zkušební komise zřízená provozovatelem se skládá z předsedy a nejméně ze dvou členů. Musí v ní být zástupce organizace, zástupce příslušného závodního výboru Revolučního odborového hnutí a odborný pracovník z oboru plynových zařízení (např. revizní technik).

(5) Komisionální zkoušky a přezkušování se nepožadují pro obsluhu plynového zařízení uvedeného v § 2 písm. g), jehož celkový výkon je nižší než 50 kW.

§ 6

(1) Podmínky odborné způsobilosti pracovníků k montáži odběrních plynových zařízení a plynárenských zařízení stanoví zvláštní předpis.4)

(2) Montáží ostatních zařízení mohou být pověřeni jen pracovníci, kteří byli organizací seznámeni v rozsahu své činnosti s předpisy pro montážní práce na zařízení a zaškoleni. Musí být seznámeni se souvisejícími bezpečnostními předpisy a mít nejméně jeden rok odborné praxe, čímž se rozumí praktická činnost na zařízení příslušného druhu pod vedením odborně způsobilého pracovníka, a musí složit zkoušky před komisí zřízenou montážní organizací; pro složení komise platí § 5 odst. 4.

§ 7

Organizace oprávněná k montážím nebo opravám zařízení je povinna zajistit zkoušku zařízení po dokončení montáže nebo rekonstrukce v rozsahu stanoveném příslušnými předpisy a projektovou dokumentací.

§ 8

Provoz zařízení

Provozovatel je povinen:

a) zajistit, aby kontroly a provozní revize byly vykonávány podle zvláštních předpisů, popřípadě návodů a pokynů výrobce a dodavatele,

b) zajistit, aby montáž a opravy zařízení vykonávala jen oprávněná organizace a obsluhu zařízení jen odborně způsobilí pracovníci,

c) vypracovat do jednoho měsíce od zahájení provozu místní provozní řád podle podkladů v projektové a dodavatelské dokumentaci, návodů výrobce a na základě zkušeností z provozu,

d) u zařízení, kde se pracuje s jedovatými a nedýchatelnými plyny, před zahájením provozu zajistit dýchací a oživovací techniku, udržovat ji ve stavu schopném provozu a pro případ nutnosti (havárie, porucha apod.) zajistit protiplynovou nebo záchrannou službu,

e) vést předepsanou technickou dokumentaci, evidenci zařízení a uschovat doklady stanovené právními předpisy nebo technickými normami.

§ 9

Kontrolní prohlídky a zkoušky

(1) Pro účely státního odborného dozoru je provozovatel povinen připravit zařízení ke kontrolní prohlídce nebo zkoušce ve stanoveném termínu a za podmínek stanovených orgánem dozoru.

(2) Technické úkony nutné k řádnému provedení prohlídky nebo zkoušky řídí a vykonává revizní technik nebo jiný odborný pracovník určený provozovatelem.


Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 10

(1) Organizace provozující činnost uvedenou v § 3 dosud bez oprávnění jsou povinny požádat o ně do šesti měsíců od účinnosti této vyhlášky.

(2) Oprávnění vydaná organizacím a osvědčení vydaná pracovníkům před účinností této vyhlášky zůstávají v platnosti tři roky ode dne, kdy vyhláška nabyla účinnosti.

§ 11

Zrušuje se § 1 písm. d) vyhlášky č. 151/1969 Sb., kterou se určují vyhrazená technická zařízení.

§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1979.


Předseda Českého báňského úřadu: Pastorek v. r.

Předseda Českého úřadu bezpečnosti práce: Dr. Bartík v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 1 zákona.

2) § 37 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon),
§ 3 zákona č. 24/1971 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy.

3) § 1 odst. 4 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

4) Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1975 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona.

Souvislosti

Provádí předpis
24/1972 Sb. Zákon České národní rady o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
41/1957 Sb. Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon)
Je měněn
395/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
352/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
554/1990 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Mění
151/1969 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení
Je odkazován z
539/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů
251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce
395/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
352/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
87/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
239/1998 Sb. Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích
55/1996 Sb. Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podzemí
286/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
222/1994 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci
91/1993 Sb. Vyhláška k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
554/1990 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
324/1990 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
26/1989 Sb. Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
13/1988 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o postupu při zvýšení rozpočtových nákladů a odsunu termínů předání kapacit ke zkušebnímu provozu a termínů dokončení u rozestavěných staveb
18/1987 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par
5/1987 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
24/1984 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
59/1983 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení
105/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
140/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce topných plynů obyvatelstvu
105/1979 Sb. Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
104/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti domů pionýrů a mládeže, stanic mladých techniků, stanic mladých přírodovědců a stanic mladých turistů
103/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o nomenklaturách studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách a na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči, o soustavě učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich
18/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Odkazuje na
177/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
176/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
105/1990 Sb. Zákon o soukromém podnikání občanů
104/1990 Sb. Zákon o akciových společnostech
173/1988 Sb. Zákon o podniku se zahraniční majetkovou účastí
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
85/1978 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
175/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona
24/1972 Sb. Zákon České národní rady o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
24/1971 Sb. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání bankovek po 20 Kčs
151/1969 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení
174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
41/1957 Sb. Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 01.01.2004 395/2003 Sb. Aktuální znění (exportováno 16.01.2021 01:06)
3. 13.10.2000 - 31.12.2003 352/2000 Sb.
2. 27.12.1990 - 12.10.2000 554/1990 Sb., 395/2003 Sb.
1. 01.07.1979 - 26.12.1990
0. 05.03.1979 Vyhlášené znění