Vyhláška č. 108/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o některých dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-108
Částka 22/1979
Platnost od 24.09.1979
Účinnost od 01.10.1979
Aktuální znění 01.10.1979

108

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 21. září 1979

o některých dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s ministerstvy práce a sociálních věcí republiky, s ostatními zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů stanoví podle § 78 odst. 6 a § 172 odst. 1 a 5 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, se mění a doplňuje takto:

1. V § 36 písm. b) se částka 620 Kčs zvyšuje na částku 650 Kčs.

2. V § 41 se připojuje nový odstavec 3, který zní:

"(3) Částky příjmů občanů, ke kterým se přihlíží při stanovení náhrady ušlé pracovní odměny člena jednotného zemědělského družstva (§ 78 odst. 5 písm. b), c) a e) zákona) činí 650 Kčs měsíčně; jde-li však o děti (§ 78 odst. 5 písm. b) a c) zákona) připravující se na budoucí povolání denním studiem nebo v učebním poměru, o pozůstalé po účastníku odboje, jimž byl důchod přiznán podle § 57 odst. 2 a 5, § 59 odst. 2 a § 60 zákona, o poživatele důchodů upravených jako jediný zdroj příjmu nebo o invalidy v mládí (§ 32 odst. 2 zákona), činí tyto částky 780 Kčs měsíčně.".

3. V § 136 se v odst . 2 písm. b) částka 140 Kčs zvyšuje na částku 190 Kčs a v odst. 4 se částka 620 Kčs zvyšuje na částku 650 Kčs.

4. V § 137 odst. 4 se částka 140 Kčs zvyšuje na částku 190 Kčs.

Čl. II

1. Pro rozhodování o výplatě příspěvku na úhradu za užívání bytu vojáka, náhrady ušlé pracovní odměny člena jednotného zemědělského družstva (čl. I č. 2) a zvýšení na manželku k příspěvku před umístěním do zaměstnání za měsíc srpen a září 1979 platí částky stanovené v čl. I. Nesplnily-li se podmínky na tyto dávky za uvedené měsíce jen proto, že byla překročena hranice příjmu stanovená dosavadními předpisy, vyplatí se tyto dávky zpětně, jsou-li splněny stanovené podmínky včetně úpravy podle čl. I.

2. Příspěvek před umístěním do zaměstnání a příspěvek po dobu přípravy pro pracovní uplatnění poskytovaný občanu se změněnou pracovní schopností ve věku do 18 let náleží za měsíce srpen a září 1979 ve výši 190 Kčs měsíčně.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1979.


Náměstek ministra: Ing. Tomášek v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
128/1975 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
Mění
128/1975 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
Je odkazován z
149/1988 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
57/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
131/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
73/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách a doplněních vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
141/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách a doplněních vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
78/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
128/1975 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
Odkazuje na
128/1975 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
121/1975 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.10.1979 Aktuální znění (exportováno 18.01.2020 07:54)
0. 24.09.1979 Vyhlášené znění