Oznámení č. o25/c34/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c34-o25
Částka 34/1978
Platnost od 29.12.1978
Účinnost od 01.01.1979
Aktuální znění 01.08.1992

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečeni, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a se Slovenským výborem odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 27. září 1978 čj. SD-4275/78-4, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie.

Výnos se vztahuje na pracovníky v organizacích dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství řízených národními výbory a v organizacích řízených ministerstvem vnitra Slovenské socialistické republiky.

Výnosem se zrušuje část pro neželezniční dopravu výnosu ministerstva dopravy ze dne 1. června 1964, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpeční (reg. v částce 30/1966 Sb.) a výnos ministerstva dopravy čj. 31 388/1967-21, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (reg. v částce 10/1968 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979.

Výnos je uveřejněn v Dopravním zpravodaji; lze do něho nahlédnout v odborech dopravy okresních národních výboru a krajských národních výborů.

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov dopravy a cestného hospodárstva vydalo podľa paragrafu 12 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení úpravu z 8. júla 1981 č. SD-3123/81-4 o zmene a doplnení úpravy Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 27. septembra 1978 č. SD-4275/1978-4, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie (registrovaná v čiastke 34/1978 Zb.).
Úpravou sa dopĺňa zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie o povolanie vodič cestných motorových vozidiel a stavbyvedúci a menia sa popisy pracovnej činnosti povolaní prevádzkový elektrikár a majster II-III. Úprava nadobúda účinnosť 1. októbrom 1981. Bude uverejnená v Dopravnom spravodajcovi a možno do nej nazrieť na odboroch dopravy krajských národných výborov, Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy a okresných národných výborov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky vydalo podľa § 12 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov dopravy a cestného hospodárstva úpravu z 27. decembra 1984 č. SD-3668/1984-4, ktorou sa mení úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 27. septembra 1978 č. SD-4275/78-4, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie, (registrovaná v čiastke 34/1978 Zb.). Úpravou sa mení zoznam zamestnaní v časti týkajúcej sa verejnej cestnej a mestskej dopravy v povolaniach závozník a vodič cestných motorových vozidiel. Úprava nadobúda účinnosť 1. marcom 1985. Bude uverejnená v Dopravnom spravodajcovi; možno do nej nazrieť na odboroch dopravy krajských národných výborov a okresných národných výborov.

Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky vydalo podľa § 17 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 306/1991 Zb. po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky výnos Ministerstva dopravy a spojov Slovenskej republiky z 24. apríla 1992 č. 409/M-92, ktorým sa dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 27. septembra 1978 č. SD-4275/1978-4 (reg. v čiastke 34/1978 Zb.), ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených pre účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie v znení úpravy Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 27. decembra 1984 č. SD-3668/1984-4 (reg. v čiastke 3/1985 Zb.). Výnosom sa dopĺňa rezortný zoznam zamestananí zaradených pre účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie v organizáciach dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárstva v odbore pôsobnosti Ministerstva dopravy a spojov Slovenskej republiky. Výnos nadobúda účinnosť 1. augustom 1992. Do výnosu možno nazrieť na odbore ekonomických vzťahov Ministerstva dopravy a spojov Slovenskej republiky a bude uverejnený vo Vestníku dopravy a spojov.

Souvislosti

Je měněn
384/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva dopravy a spojov Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených pre účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie
o9/c3/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o19/c26/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Mění
o1/c30/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Ruší
o9/c10/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
121/1975 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 01.08.1992 384/1992 Sb. Aktuální znění (exportováno 06.08.2020 00:23)
3. 01.03.1985 - 31.07.1992 o9/c3/1985 Sb.
2. 01.10.1981 - 28.02.1985 o19/c26/1981 Sb.
1. 01.01.1979 - 30.09.1981
0. 29.12.1978 Vyhlášené znění