Oznámení č. o9/c33/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c33-o9
Částka 33/1978
Platnost od 27.12.1978
Účinnost od 01.01.1979
Aktuální znění 24.03.1992

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ze dne 12. října 1978 čj. MH-1456/220/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Výnos se vztahuje na pracovníky v organizacích místního hospodářství.

Výnosem se zrušuje výnos ministerstva vnitra - odboru místního hospodářství ze dne 12. srpna 1966 čj. MH-VI/2-1634/1966, kterým se vydává seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení v místním hospodářství (registrován v částce 30/1966 Sb.), výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky ze dne 28. ledna 1969 čj. MH-206/1969-EO, kterým se doplňuje seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie v místním hospodářství (registrován v částce 16/1970 Sb.) a výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky ze dne 14. října 1976 čj. MH-1785/220/1976, kterým se doplňuje výnos ministerstva vnitra ze dne 12. srpna 1966 čj. MH-VI/2-1634/1966 o vydání seznamu zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení pro odbor místního hospodářství v znění pozdějších výnosů (registrován v částce 29/1976 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979.

Výnos bude uveřejněn v Provozním zpravodajství; lze do něho nahlédnout v odborech místního hospodářství okresních národních výboru a krajských národních výborů.

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky vydalo podľa § 12 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov miestneho hospodárstva úpravu z 5. októbra 1982 č. MH-1871/220/1982, ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 12. októbra 1978 č. MH-1456/220/1978, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie, registrovaná v čiastke 33/1978 Zb. Menia sa ňou popisy pracovnej činnosti galvanizátora, robotníka vo výrobe technických hmôt, prevádzkového elektrikára, robotníka zberných surovín, prevádzkového zámočníka a robotníka energetických zariadení v zozname zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie. Okrem toho sa tento zoznam dopĺňa o povolania vodiča pracovných strojov pre manipuláciu s odpadkami a robotníka v sklade. Úprava nadobudla účinnosť 1. decembrom 1982. Bude uverejnená v Prevádzkovom spravodajstve miestneho hospodárstva a možno do nej nazrieť na odboroch miestneho hospodárstva krajských národných výborov a okresných národných výborov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky vydalo podľa § 12 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov miestneho hospodárstva úpravu z 30. decembra 1983 č. MH-2303/220/1983, ktorou sa dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 12. októbra 1978 č. MH-1456/220/1978, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie, v znení úpravy Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 5. októbra 1982 č. MH-1871/220/1982. Dopĺňa sa ňou rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie o nové popisy pracovnej činnosti pri povolaniach stolár, gumár, robotník v chemickej výrobe, chemik práčovní a čistiarní a pracovník v pohrebnej službe a o nové povolania robotník v lakovni, robotník pri výrobe ochranných odevov, striekač lepiaceho laku na premietacie plochy, výškový špecialista, izolatér, kopáč, murár a lešenár. Úprava nadobúda účinnosť 1. aprílom 1984. Bude uverejnená v Prevádzkovom spravodajstve miestneho hospodárstva; možno do nej nazrieť na odboroch miestneho hospodárstva krajských národných výborov a okresných národných výborov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky vydalo podľa § 12 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov miestneho hospodárstva úpravu z 8. augusta 1985 č. MH-561/220/1985 o doplnení úpravy Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 12. októbra 1978 č. MH-1456/220/1978, kterou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie v znení úpravy Ministerstva vnútra SSR z 5. októbra 1982 č. MH-1871 220/1982 a v znení úpravy Ministerstva vnútra SSR z 30. decembra 1983 č. MH-2303 220/1983. Úpravou sa dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie o nové popisy pracovnej činnosti pri povolaniach galvanizátor, prevádzkový elektrikár, farbiar, prevádzkový zámočník, vedúci prevádzky, stolár. Úprava nadobúda účinnosť 1. novembrom 1985. Bude uverejnená v Prevádzkovom spravodajstve miestneho hospodárstva; možno do nej nazrieť na odboroch miestneho hospodárstva krajských národných výborov a okresných národných výborov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky vydalo podľa § 12 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov miestneho hospodárstva výnos z 27. apríla 1987 č. MH-33/220/1987, ktorým sa dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie. Výnosom sa dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní v miestnom hospodárstve zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie vydaný úpravou Ministerstva vnútra SSR z 12. októbra 1978 č. MH-1456/220/1978 v znení úpravy Ministerstva vnútra SSR z 5. októbra 1982 č. MH-1871/220/1982, úpravy Ministerstva vnútra SSR z 30. decembra 1983 č. MH-2 303/220/1983 a úpravy Ministerstva vnútra SSR z 8. augusta 1985 č. MH-561/220/1985 o povolania zaradené do II. pracovnej kategórie a formy pracovnej činnosti pri povolaniach pilnikár, robotník v lakovni, vedúci prevádzky, majster odbornej výchovy učňov, chemik, fotolaborant, vodič cestných motorových vozidiel, závozník, mechanik, samostatný chemik, technológ a samostatný technológ, modelár keramiky, vodič-strojník pracovných strojov, zvárač elektrickým oblúkom, fotograf, robotník výroby cementu a vápna, inštalatér a potrubár. Výnos nadobúda účinnosť 1. júlom 1987. Bude uverejnený v Prevádzkovom spravodajstve miestneho hospodárstva; možno doňho nazrieť na odboroch miestneho hospodárstva okresných a krajských národných výborov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 17 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 306/1991 Zb. po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky výnos zo 4. februára 1992 č. OBaVPP 51/1992, ktorým sa dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 12. októbra 1978 č. MH-1456/220/1978, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie (reg. v čiastke 33/1978 Zb.), v znení úpravy z 5. októbra 1982 č. MH-1871/220/1982 (reg. v čiastke 5/1983 Zb.), úpravy z 30. decembra 1983 č. MH-2303/220/1983 (reg. v čiastke 15/1984 Zb.), úpravy z 8. augusta 1985 č. MH-561/220/1985 (reg. v čiastke 28/1985 Zb.) a výnosu z 27. apríla 1987 č. MH-33/220/1987 (reg. v čiastke 16/1987 Zb.). Výnosom sa dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie v organizáciách v odbore pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov. Do výnosu možno nazrieť na odbore bývania a verejnoprospešných prác Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a bude uverejnený v Prevádzkovom spravodajstve.

Souvislosti

Je měněn
101/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
o11/c16/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c28/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c15/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c5/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Mění
o1/c30/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Ruší
o6/c29/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c16/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
121/1975 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
6. 24.03.1992 101/1992 Sb. Aktuální znění (exportováno 27.02.2021 23:03)
5. 01.07.1987 - 23.03.1992 o11/c16/1987 Sb.
4. 01.11.1985 - 30.06.1987 o7/c28/1985 Sb.
3. 01.04.1984 - 31.10.1985 o7/c15/1984 Sb.
2. 01.12.1982 - 31.03.1984 o10/c5/1983 Sb.
1. 01.01.1979 - 30.11.1982
0. 27.12.1978 Vyhlášené znění