Oznámení č. o7/c33/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c33-o7
Částka 33/1978
Platnost od 27.12.1978
Vyhlášené znění 27.12.1978

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo na základě usnesení vlády ČSSR ze dne 9. 12. 1976 č. 289 se souhlasem ministerstev práce a sociálních věcí ČSSR a ČSR a Českého výboru odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství pod čj. SD/33-3400/78 ze dne 11. října 1978 výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979 a je uveřejněn v Dopravním a silničním zpravodaji v částce 10/1978. Lze do něho nahlédnout v odborech dopravy krajských a okresních národních výborů, popřípadě na ministerstvu vnitra ČSR - Správě pro dopravu.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 27.12.1978 Vyhlášené znění