Oznámení č. o11/c11/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-c11-o11
Částka 11/1978
Platnost od 22.05.1978
Účinnost od 22.05.1978
Zrušeno k 01.10.1982 (o14/c32/1982 Sb.)
Minulé znění 09.08.1982 - 30.09.1982

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev a § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ze dne 16. března 1978 čj. MH-497/203/1978 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích místního hospodářství.

Výnos se vztahuje na technickohospodářské pracovníky v organizacích místního hospodářství, v nichž se na základě rozhodnutí ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky uplatňuje soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 4. července 1974 č. 193.

Výnos nabude účinnosti dnem uveřejnění tohoto oznámení ve Sbírce zákonů.

Výnos bude uveřejněn v publikaci „Prevádzkové spravodajstvo“; lze do ní nahlédnout v odborech místního hospodářství krajských národních výborů a okresních národních výborů.

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a se slovenským výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ze dne 27. prosince 1978 čj. MH-1796/203/1978, kterým se doplňuje výnos ze dne 16. března 1978 čj. MH-497/203/1978 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích místního hospodářství (uveřejněný jako příloha k částce 10/1978 Provozního zpravodajství a registrovaný v částce 11/1978 Sb.). Výnosem se doplňují přílohy č. 1 a 2 k výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích místního hospodářství. Výnos nabývá účinnosti dnem uveřejnění tohoto oznámení ve Sbírce zákonů. Výnos bude uveřejněn v Provozním zpravodajství; lze do něho nahlédnout na odborech místního hospodářství krajských národních výborů a okresních národních výborů.

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev a § 95 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov miestneho hospodárstva úpravu z 10. marca 1980 č. MH-422/203/1980, ktorou sa dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky zo 16. marca 1978 č. MH-497 203/1978 o odmieňaní technicko-hospodárských pracovníkov v organizáciách miestneho hospodárstva, registrovaná v čiastke 11/1978 Zb. Úpravou sa dopĺňa nomenklatura technicko-hospodárskych funkcií a pracovných činností uvedená v prílohe č. 1 úpravy zo 16. marca 1978 č. MH-497/203/1978 a ďalšie pracovné funkcie Úprava nadobúda účinnosť dňom uverejnenia tohto oznámenia v Zbierke zákonov. Bude uverejnená v Prevádzkovom spravodajstve a možno do nej nazrieť na odboroch miestneho hospodárstva krajských národných výborov a okresných národných výborov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov miestneho hospodárstva úpravu z 22. marca 1982 č. MH-575/203/1982, ktorou sa dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky zo 16. marca 1978 č. MH-497/203/1978 o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách miestneho hospodárstva registrovaná v čiastke 11/1978 Zb. Úpravou sa umožňuje poskytnúť príplatok technicko-hospodárskym pracovníkom vo vybraných organizáciách miestneho priemyslu, ktorí pracujú v odpoludňajšej smene. Úprava nadobúda účinnosť dňom uverejnenia tohto oznámenia v Zbierke zákonov. Bude uverejnená v Prevádzkovom spravodajstve miestneho hospodárstva a možno do nej nazrieť na odboroch miestneho hospodárstva krajských národných výborov a okresných národných výborov.

Souvislosti

Je měněn
o6/c16/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c21/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c3/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Je zrušen předpisem
o14/c32/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 09.08.1982 - 30.09.1982 o6/c16/1982 Sb.
3. 15.07.1980 - 08.08.1982 o3/c21/1980 Sb.
2. 05.03.1979 - 14.07.1980 o5/c3/1979 Sb.
1. 22.05.1978 - 04.03.1979
0. 22.05.1978 Vyhlášené znění