Zákon č. 76/1978 Sb.Zákon České národní rady o školských zařízeních

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-76
Částka 17/1978
Platnost od 04.07.1978
Účinnost od 01.09.1978
Zrušeno k 01.01.2005 (561/2004 Sb.)
Minulé znění 01.10.2004 - 31.12.2004

76

ZÁKON

České národní rady

ze dne 26. června 1978

o školských zařízeních

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

(1) Součástí výchovně vzdělávací soustavy jsou předškolní zařízení a školská zařízení, pokud jsou zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení; v právních vztazích vystupují svým jménem a mají odpovědnost vyplývající z těchto vztahů, pokud není dále stanoveno jinak. Způsob zařazování do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení stanoví zvláštní zákon.1) Předškolní zařízení a školská zařízení lze slučovat nebo zřizovat jako jednu právnickou osobu, pokud jde o předškolní zařízení a školská zařízení jednoho zřizovatele.

(2) Předškolní výchovu zabezpečují předškolní zařízení. Výchovu mimo vyučování, systém dalšího vzdělávání učitelů a ostatních školských pracovníků a odborné služby školám, předškolním zařízením a školským výchovným zařízením zabezpečují školská zařízení.

ČÁST DRUHÁ

Předškolní zařízení

§ 2

Předškolní výchova zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti; probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

§ 3

(1) Předškolními zařízeními jsou mateřská škola a speciální mateřská škola. Mateřská škola s jednou třídou má nejméně 15 dětí, mateřská škola se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Je-li v obci pouze jedna mateřská škola s jednou třídou, má nejméně 13 dětí, mateřská škola se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 16 dětí ve třídě. O výjimkách rozhoduje krajský úřad.

(2) Mateřská škola a speciální mateřská škola nava zují na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťují všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let.

(3) Mateřská škola rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti. Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované.

(4) Speciální mateřská škola zajišťuje péči o děti mentálně nebo smyslově nebo tělesně postižené nebo o děti s vadami řeči, o děti s více vadami a o děti nemocné nebo zdravotně oslabené umístěné ve zdravotnickém zařízení.

(5) Mentálně nebo smyslově nebo tělesně postižené děti a děti s vadami řeči mohou být zařazeny do mateřské školy podle odstavce 3 nebo do speciálních mateřských škol.

(6) Mateřská škola a speciální mateřská škola se zřizují především jako mateřská škola a speciální mateřská škola s celodenní i polodenní péčí; mohou být zřizovány i jako školy internátní.

(7) Předškolní zařízení nebo předškolní zařízení s internátním provozem může přijmout k mimořádnému nebo krátkodobému pobytu za úplatu děti do deseti let věku.

(8) Mateřská škola může zřizovat zájmové kroužky. Činnosti v zájmových kroužcích se mohou zúčastnit podle místních podmínek i děti, které nenavštěvují mateřskou školu. Činnost v zájmových kroužcích lze vykonávat za úplatu. Úplata se použije na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy.

§ 4 – § 7zrušeno

ČÁST TŘETÍ

Školská zařízení

§ 8

Školskými zařízeními jsou školská výchovná zařízení a školská účelová zařízení.

DÍL PRVNÍ

Školská výchovná zařízení

§ 9

Školskými výchovnými zařízeními jsou zařízení pro zájmové studium, školská zotavovací zařízení, školská výchovná zařízení pro výchovu mimo vyučování a školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče.

Zařízení pro zájmové studium

§ 10

Zájmovému studiu umění slouží školské ústavy umělecké výroby, zájmovému studiu jazyků lidové školy jazyků a státní jazykové školy, zájmovému studiu stenotypistiky a psaní strojem státní těsnopisné ústavy.

§ 11zrušeno

§ 12

Školský ústav umělecké výroby

(1) Školský ústav umělecké výroby svou výchovnou a vzdělávací činností pečuje o udržování tradičních a rozvíjení nových výtvarných projevů, technik a praktických poznatků v oborech lidové umělecké výroby a uměleckých řemesel.

(2) Ústav uskutečňuje zejména zájmovou výchovu a výuku žáků a dospělých, zaměřenou na oblast lidové umělecké výroby, odbornou výchovu a výuku žáků a dospělých pro potřebu právnických osob a fyzických osob zabývajících se lidovou uměleckou výrobou a uměleckými řemesly, pokud není zajišťována příslušnými středními školami, a tvorbu návrhů vzorů a technické dokumentace potřebných k zájmové i odborné výchově a výuce žáků a dospělých v oblasti lidové umělecké výroby a uměleckých řemesel.

(3) Ústav může být zřízen jako součást střední umělecké školy; své úkoly plní prostřednictvím kursů, a to i za úplatu.

§ 13zrušeno

§ 14

Jazyková škola

(1) Státní jazyková škola poskytuje jazykové vzdělání v hlavních světových jazycích i v jazycích jiných; organizuje též vyučování jazykům s odborným zaměřením a připravuje po jazykové stránce pro výkon činností v mezinárodních stycích, pro překladatelskou, tlumočnickou a jinou činnost.

(2) Studium na jazykové státní škole může být ukončeno státní jazykovou zkouškou; tuto zkoušku může vykonat i občan, který na jazykové škole nestudoval. Státní jazyková škola může plnit své úkoly za úplatu.

(3) Státní jazykovou školu lze též zřídit jako součást střední školy nebo základní školy.

§ 15

Státní těsnopisný ústav

(1) Státní těsnopisný ústav školí a doškoluje v oboru českého a cizojazyčného těsnopisu, psaní na stroji, obchodní korespondence, stenotypistiky v českém jazyce a cizích jazycích, techniky, mechanizace a racionalizace administrativy a sekretářských prací. Státní těsnopisný ústav může plnit své úkoly za úplatu.

(2) Studium oborů, jimž státní těsnopisný ústav vyučuje, může být ukončeno státní zkouškou.

Školská zotavovací zařízení

§ 16

Škola v přírodě

(1) Škola v přírodě je školské zotavovací zařízení, které umožňuje pobyt dětí z předškolních zařízení a žáků škol nebo jednotlivých tříd, popřípadě pobyt vybraných skupin žáků ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení školní výchovně vzdělávací práce. Jejím posláním je kompenzace negativních vlivů životního prostředí na zdravotní stav dětí a žáků žijících v územích s postiženým životním prostředím.

(2) Do školy v přírodě se vysílají děti z předškolních zařízení, žáci základních škol, žáci speciálních základních škol, zvláštních škol, pomocných škol a žáci těch ročníků víceletých gymnázií odpovídajících nejvýše devátému ročníku základní školy.

(3) Kraje mohou zřizovat a spravovat školu v přírodě též mimo své územní obvody v dohodě s obcí, v jejímž územním obvodu má být škola v přírodě zřízena.

(4) Vláda České republiky stanoví pro účely tohoto zákona nařízením území s postiženým životním prostředím. V těchto územích se školy v přírodě nezřizují ani nekonají.

Školská výchovná zařízení pro výchovu mimo vyučování

§ 17

(1) Výchova mimo vyučování je součástí péče o výchovu a vzdělávání; organizují ji školy a školská výchovná zařízení pro výchovu mimo vyučování.

(2) Školskými výchovnými zařízeními pro výchovu mimo vyučování jsou střediska pro volný čas dětí a mládeže, školní družina, školní klub, školní knihovna a domov mládeže.

§ 18zrušeno

§ 19

Střediska pro volný čas dětí a mládeže

(1) Střediska pro volný čas dětí a mládeže plní funkci výchovně vzdělávací a rekreační.

(2) Středisky pro volný čas dětí a mládeže jsou domy dětí a mládeže s širokou zájmovou působností a stanice zájmových činností specializované na konkrétní zájmové oblasti.

(3) Středisko pro volný čas dětí a mládeže může poskytovat své služby za úplatu.

§ 20

Školní družina a školní klub

(1) Výchově, vzdělávání, zájmové činnosti a rekreaci žáků základní školy nebo základní devítileté školy, základní školy pro smyslově postižené žáky, základní školy pro žáky s více vadami, základní školy nebo základní devítileté školy pro žáky s vadami řeči, zvláštní školy nebo pomocné školy, popřípadě základní školy nebo základní devítileté školy pro tělesně postižené žáky, základní školy při zdravotnických zařízeních slouží v době mimo vyučování a v době školních prázdnin školní družina a školní klub. Školní družina je určena pro žáky prvního stupně, školní klub pro žáky ostatních ročníků těchto škol a pro žáky těch ročníků víceletých gymnázií odpovídajících nejvýše devátému ročníku základní školy.

(2) Školní družina nebo školní klub může zřizovat zájmové kroužky. Činnosti v zájmových kroužcích se mohou podle místních podmínek zúčastnit i žáci, kteří nejsou ve školní družině nebo školním klubu přihlášeni k soustavné docházce. Činnost v zájmových kroužcích může být vykonávána za úplatu. Úplata se použije na částečnou úhradu neinvestičních nákladů.

(3) Školní družina a školní klub mohou být zřízeny i jako součásti školy.

§ 21

Školní knihovna

(1) Školní knihovnu jako součást jednotné soustavy knihoven tvoří školní žákovská knihovna a školní učitelská knihovna.

(2) Školní knihovna se zřizuje jako součást školy; své služby může poskytovat i veřejnosti, a to za úplatu.

§ 22

Domov mládeže

(1) Domov mládeže zabezpečuje žákům středních škol výchovu, ubytování a stravování. Obsah výchovné činnosti v domově mládeže navazuje na obsah výchovně vzdělávací práce střední školy.

(2) Domov mládeže se může zřídit i jako součást školy.

Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče

§ 23, § 24zrušeno

Speciální výchovná zařízenízrušeno

§ 25 – § 28, § 27a, § 27bzrušeno

Diagnostické ústavyzrušeno

§ 29 – § 31, § 31azrušeno

§ 31b

(1) Funkci školských výchovných zařízení plní též zařízení sociální péče, v nichž se osobám se zdravotním postižením2) poskytuje vzdělání a výcvik pro vhodná pracovní uplatnění podle předpisů o sociálním zabezpečení; tato zařízení mohou plnit též funkci střediska praktického vyučování. 4)

(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen "ministerstvo školství") stanoví obecně závazným právním předpisem podrobnosti o vzdělávání a výcviku v těchto zařízeních.

DÍL DRUHÝ

Školská účelová zařízení

§ 32

Školská účelová zařízení pomáhají předškolním zařízením, základním školám, speciálním školám, středním školám a školským výchovným zařízením plnit výchovně vzdělávací úkoly; zabezpečují také další vzdělávání pedagogických pracovníků nebo hmotnou péči o žáky po dobu jejich pobytu ve škole.

Zařízení výchovného poradenství

§ 33zrušeno

§ 34

Výchovný poradce

Základní školy, speciální školy a střední školy zajišťují úkoly výchovného poradenství výchovnými poradci. Předpoklady kvalifikace výchovného poradce stanoví ministerstvo školství vyhláškou.

§ 35

Pedagogicko-psychologická poradna

(1) Pedagogicko-psychologická poradna pomáhá řešit výukové a výchovné problémy dětí předškolních zařízení, žáků základních škol, středních škol a speciálních škol a školských výchovných zařízení, pomáhá při profesionální orientaci žáků a zajišťuje pro předškolní zařízení, školy a školská výchovná zařízení odborné pedagogicko-psychologické služby.

(2) Pedagogicko-psychologická poradna provádí pedagogicko-psychologická vyšetření dětí a žáků, poskytuje metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům a výchovným poradcům ve školách a psychologům ve školských výchovných zařízeních.

§ 36, § 35azrušeno

DÍL DRUHÝzrušeno

§ 37, § 38, § 37azrušeno

DÍL TŘETÍzrušeno

§ 39

Školní jídelna

(1) Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí a žáků a pracovníků předškolních zařízení, škol a školských zařízení.

(2) Školní jídelna může zajišťovat dětem a žákům a pracovníkům předškolních zařízení, škol a školských zařízení další stravovací služby a podle místních podmínek při dodržení hygienických a bezpečnostních norem může také poskytovat stravovací služby pro veřejnost, a to za úplatu.

(3) Školní jídelnu lze zřídit jako součást předškolního zařízení, školy nebo školského výchovného zařízení.

§ 40, § 41zrušeno

DÍL ČTVRTÝzrušeno

§ 42

Školní hospodářství

(1) Školním hospodářstvím se rozumí zejména školní statek, školní polesí, školní rybářství a školní zahradnictví.

(2) Školní hospodářství plní účelové poslání spočívající ve vytváření podmínek pro praktické vyučování žáků a jejich zájmovou odbornou činnost a v rozvíjení odborné pedagogické práce učitelů škol.

§ 43, § 44zrušeno


ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná a zrušovací ustanovení

§ 45

§ 45a

Zvláštní zákon5) stanoví podmínky, za kterých jsou rodiče dětí nebo jejich zákonní zástupci povinni přispívat na částečnou úhradu nákladů mateřských škol.

§ 45b

(1) Předškolní zařízení a školská zařízení jsou povinna vést tuto dokumentaci:

a) evidenci žáků (dětí), která obsahuje zejména jejich osobní údaje, údaje o přijetí, o průběhu studia nebo pobytu v zařízení, ukončení studia nebo pobytu v zařízení,

b) hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci, evidenci majetku,5a)

c) personální dokumentaci,

d) jinou dokumentaci stanovenou právními předpisy, pokud není dokumentace vedena zřizovatelem nebo školou, jejíž součástí předškolní zařízení nebo školské zařízení je.

(2) Předškolní zařízení a školská zařízení jsou povinna předávat ministerstvu údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) a údaje z dokumentace a evidence vedené podle písmen b), c) a d) ve formě, termínech a na předepsaném nosiči dat, které stanoví ministerstvo.

§ 45c

Předškolní zařízení zřízená podle nařízení vlády České socialistické republiky č. 92/1978 Sb., o zřizování a provozu předškolních zařízení socialistickými organizacemi, se považují za soukromá předškolní zařízení, pokud jejich zřizovatelé do šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona předloží Ministerstvu školství náležitosti k zařazení předškolních zařízení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení podle zvláštního zákona.1)

§ 46

Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti kraje.

§ 47

Zrušují se:

1. § 3, 4 a § 22 až 24 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon),

2. § 21 vládního nařízení č. 59/1964 Sb., o úkolech národních výborů při péči o děti,

3. vládní vyhláška č. 72/1961 Sb., o zřizování jeslí a mateřských škol ve společných budovách.

§ 48

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1978.


1. Změnu postavení předškolního zařízení a školského zařízení zřizovaného obcí podle § 1 odst. 1 může provést jejich zřizovatel po vyjádření školského úřadu na základě

a) žádosti ředitele předškolního zařízení nebo školského zařízení,

b) rozhodnutí zastupitelstva.

2. V případě zamítnutí žádosti podle bodu 1 písm. a) uvede zřizovatel důvody, které brání jejímu kladnému vyřízení.

3. Společná zařízení jeslí a mateřské školy zřízená podle dosavadních předpisů se zruší nejpozději do 31. prosince 1994. Podle potřeby se třídy mateřské školy mění na mateřskou školu podle tohoto zákona.

4. Dětské útulky zřízené podle dosavadních předpisů se zruší nejpozději do 31. prosince 1992.


Erban v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 20 1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

2) Např. vyhláška č. 90/1972 Sb., o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu, vyhláška č. 119/1972 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací a o poskytování příspěvků na investiční výstavbu a provoz některých zařízení, ve znění zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 62/1972 Sb., o úpravách soustavy odvodů a daní organizací, čl. 87 písm. b) Vzorových stanov jednotných zemědělských družstev ( příloha k nařízení vlády ČSSR č. 137/1975 Sb.), směrnice federálního ministerstva financí o financování některých výdajů rozpočtových a příspěvkových organizací (reg. částka 7/1973 Sb.).

3) § 29 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol.

4) § 37 a 38 zákona České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 32/1983 Sb.) a § 61 školského zákona.

5) § 19a až 19d zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.

5a) § 29 odst. 4 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

1) Zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 256/1994 Sb. a zákona č. 139/1995 Sb.

) § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
139/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců
127/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o speciálních školách a speciálních mateřských školách
324/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
303/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o školách v přírodě
176/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše příspěvku na úhradu péče poskytované mládeži umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo preventivní péče
245/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým předškolním zařízením a soukromým školským zařízením
48/1993 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školním stravování
526/1992 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o státních jazykových školách a státních jazykových zkouškách
432/1992 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o střediscích pro volný čas dětí a mládeže
87/1992 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školních družinách a školních klubech
64/1992 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o domovech mládeže
35/1992 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o mateřských školách
399/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o speciálních školách a speciálních mateřských školách
102/1989 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o školách v přírodě
59/1989 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o domovech mládeže spravovaných krajskými národními výbory
186/1988 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o lidových školách umění
121/1988 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o lidových školách jazyků, jazykových školách a státních jazykových zkouškách
59/1985 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele
64/1981 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy
87/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o mateřských školách, společných zařízeních jeslí a mateřské školy a dětských útulcích
51/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o lidových školách umění
91/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti domů pionýrů a mládeže, stanic mladých techniků, stanic mladých přírodovědců a stanic mladých turistů
90/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách v přírodě
87/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o lidových školách jazyků, jazykových školách a o státních jazykových zkouškách
92/1978 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování a provozu předškolních zařízení socialistickými organizacemi
Je měněn
436/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
284/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
109/2002 Sb. Zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
132/2000 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
19/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
138/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb.
190/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. a zákona č. 134/1993 Sb., zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb.
390/1991 Sb. Zákon České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních
31/1984 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních
Mění
59/1964 Sb. Vládní nařízení o úkolech národních výborů při péči o děti
186/1960 Sb. Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)
Je zrušen předpisem
561/2004 Sb. Školský zákon
Ruší
72/1961 Sb. Vládní vyhláška o zřizování jeslí a mateřských škol ve společných budovách
Je odkazován z
317/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
373/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 359/2006 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jak vyplývá z pozdějších změn
471/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
561/2004 Sb. Školský zákon
436/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
374/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
205/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol
167/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
414/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
330/2003 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
274/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
235/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona č. 138/1995 Sb., a vyhláška č. 35/1992 Sb., o mateřských školách
233/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 130/1980 Sb., o výchovném poradenství
182/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
112/2003 Sb. Vyhláška o náležitostech zřizovací listiny a podmínkách pro rozhodování o zřízení, změnách a zrušení škol a školských zařízení jako státních příspěvkových organizací
72/2003 Sb. Vyhláška o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností při konkursním řízení na vybrané funkce v oblasti školství
342/2002 Sb. Nařízení vlády o způsobu a podmínkách poskytování podpor výsadby vinic, obnovy vinic a propagace odbytu vín
284/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
109/2002 Sb. Zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
402/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jak vyplývá z pozdějších změn
369/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
281/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí krizový zákon
273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin
271/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
108/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
132/2000 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
24/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství, ve znění vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 251/1996 Sb.
19/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
17/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
356/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
326/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže, ve znění vyhlášky č. 315/1997 Sb.
321/1998 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 324/1996 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
183/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
137/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu
352/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
139/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců
127/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o speciálních školách a speciálních mateřských školách
68/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství
324/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
303/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o školách v přírodě
258/1996 Sb. Zákon o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
251/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství
247/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o výši kapesného a věcné pomoci poskytované dětem a mládeži s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou
176/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše příspěvku na úhradu péče poskytované mládeži umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo preventivní péče
13/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení čl. I bodu 8 č. 138/1995 Sb. (novela školského zákona č. 29/1984 Sb.), a č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních
139/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb.
138/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb.
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
49/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení
245/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým předškolním zařízením a soukromým školským zařízením
190/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. a zákona č. 134/1993 Sb., zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb.
48/1993 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školním stravování
588/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty
526/1992 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o státních jazykových školách a státních jazykových zkouškách
503/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství
432/1992 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o střediscích pro volný čas dětí a mládeže
403/1992 Sb. Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a některých dalších opatřeních s tím souvisejících (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
251/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací
87/1992 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školních družinách a školních klubech
64/1992 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o domovech mládeže
35/1992 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o mateřských školách
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
399/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o speciálních školách a speciálních mateřských školách
395/1991 Sb. Zákon České národní rady o školských zařízeních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
390/1991 Sb. Zákon České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních
187/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství
564/1990 Sb. Zákon o státní správě a samosprávě ve školství
425/1990 Sb. Zákon o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
102/1989 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o školách v přírodě
186/1988 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o lidových školách umění
121/1988 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o lidových školách jazyků, jazykových školách a státních jazykových zkouškách
49/1986 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
62/1985 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o postupu ústředních orgánů a národních výborů při řízení a plánování přípravy mládeže pro povolání a o organizaci středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť
59/1985 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele
49/1984 Sb. Zákon České národní rady o školských zařízeních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků)
48/1984 Sb. Zákon České národní rady o státní správě ve školství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků)
31/1984 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních
29/1984 Sb. Školský zákon
131/1983 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o výchově a vzdělávání pracovníků v socialistických organizacích
22/1983 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 90/1979 Sb., o školách v přírodě
118/1981 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr
64/1981 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy
130/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o výchovném poradenství
87/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o mateřských školách, společných zařízeních jeslí a mateřské školy a dětských útulcích
51/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o lidových školách umění
o2/c19/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
91/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti domů pionýrů a mládeže, stanic mladých techniků, stanic mladých přírodovědců a stanic mladých turistů
90/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách v přírodě
92/1978 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování a provozu předškolních zařízení socialistickými organizacemi
77/1978 Sb. Zákon České národní rady o státní správě ve školství
Odkazuje na
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
564/1990 Sb. Zákon o státní správě a samosprávě ve školství
32/1983 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších předpisů)
92/1978 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování a provozu předškolních zařízení socialistickými organizacemi
63/1978 Sb. Zákon o opatřeních v soustavě základních a středních škol
137/1975 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se vydávají Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev a upravuje postup při vypracování a schvalování stanov družstva, jejich změn a doplňků
129/1975 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
119/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací a o poskytování příspěvků na investiční výstavbu a provoz některých zařízení
90/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu
62/1972 Sb. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání mincí po 20 haléřích a 2 Kčs
59/1964 Sb. Vládní nařízení o úkolech národních výborů při péči o děti
72/1961 Sb. Vládní vyhláška o zřizování jeslí a mateřských škol ve společných budovách
186/1960 Sb. Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)
Je republikován předpisem
395/1991 Sb. Zákon České národní rady o školských zařízeních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
49/1984 Sb. Zákon České národní rady o školských zařízeních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
10. 01.10.2004 - 31.12.2004 436/2004 Sb.
9. 01.07.2002 - 30.09.2004 109/2002 Sb.
8. 28.06.2002 - 30.06.2002 284/2002 Sb.
7. 01.01.2001 - 27.06.2002 132/2000 Sb.
6. 18.02.2000 - 31.12.2000 19/2000 Sb.
5. 27.07.1995 - 17.02.2000 138/1995 Sb.
4. 15.07.1993 - 26.07.1995 190/1993 Sb.
3. 04.10.1991 - 14.07.1993 390/1991 Sb., 109/2002 Sb.
2. 01.09.1984 - 03.10.1991 31/1984 Sb.
1. 01.09.1978 - 31.08.1984
0. 04.07.1978 Vyhlášené znění