Vyhláška č. 69/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 103/1960 Sb., o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-69
Částka 15/1978
Platnost od 26.06.1978
Účinnost od 01.09.1978
Aktuální znění 01.09.1978

69.

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 25. května 1978,

kterou se mění vyhláška č. 103/1960 Sb., o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb.

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě s federálním ministerstvem financí podle § 2 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství:


Čl. I

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 103/1960 Sb., o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se za slovo "obchodní" vkládají slova "a průmyslová".

2. V § 12 se za ustanovení písm. f) vkládá nové ustanovení písm. g), které zní:

"g) vydat statut komory se schválením ministra zahraničního obchodu.".

3. § 14 odst. 4 písm. e) zní:

"e) vydat se schválením ministra zahraničního obchodu organizační a pracovní řád komory, který obsahuje podrobná ustanovení o činnosti komory.".

4. § 26 se vypouští.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1978.


Ministr:

Ing. Barčák v. r.

Souvislosti

Mění
103/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci
Je odkazován z
184/1988 Sb. Zákon o hospodářských stycích se zahraničím (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků)
42/1980 Sb. Zákon o hospodářských stycích se zahraničím
Odkazuje na
103/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci
119/1948 Sb. Zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.1978 Aktuální znění (exportováno 25.08.2019 22:34)
0. 26.06.1978 Vyhlášené znění