Nařízení vlády č. 46/1978 Sb.Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o chráněné oblasti přirozené akumulace vod na Žitném ostrově

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-46
Částka 10/1978
Platnost od 06.05.1978
Účinnost od 01.07.1978
Zrušeno k 02.01.1993
Minulé znění 01.07.1978 - 01.01.1993

46

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Slovenské socialistické republiky

ze dne 19. dubna 1978

o chráněné oblasti přirozené akumulace vod na Žitném ostrově

Účinnost: 1. července 1978

Platnost: 6. května 1978

Uveřejněno v: čá 10/1978 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
89/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
137/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu
295/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny
261/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
55/1996 Sb. Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podzemí
333/1993 Sb. Nařízení vlády o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci
o4/c9/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
192/1988 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví
89/1987 Sb. Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla
o11/c16/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
24/1984 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
88/1980 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel
o9/c21/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
10/1978 Sb. Vyhláška předsedy Státní banky československé o platebním styku a zúčtování na účtech organizací

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1978 - 01.01.1993
0. 06.05.1978 Vyhlášené znění