Vyhláška č. 45/1978 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-45
Částka 9/1978
Platnost od 03.05.1978
Účinnost od 01.07.1978
Zrušeno k 01.05.1990 (103/1990 Sb.)
Minulé znění 01.07.1978 - 30.04.1990

45

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 24. dubna 1978,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu

Státní arbitráž Československé socialistické republiky po projednání se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. (dále jen "zákon") stanoví:


ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje dodávky

a) výrobků textilních a konfekčních,

b) výrobků kožedělných,

c) výrobků ze skla, keramiky a porcelánu,

d) výrobků dřevozpracujících oborů.

(2) Vyhláška se nevztahuje na dodávky pro vývoz a z dovozu.

ČÁST DRUHÁ

Všeobecná ustanovení

§ 2

Smlouva o přípravě dodávek

(k § 116 zákona)

(1) Smlouvou o přípravě dodávek vytváří odběratel a dodavatel předpoklady pro stabilizaci vzájemných hospodářských vztahů, pro zkvalitnění plánování a pro zkracování dodacích lhůt.

(2) Smlouva o přípravě dodávek se uzavírá alespoň na období jednoho kalendářního roku. Návrh smlouvy předkládá zpravidla odběratel, a to nejpozději do jednoho měsíce od sepsání protokolu o projednání dodavatelsko-odběratelských vztahů. 1) Není-li protokol sepsán, předkládá odběratel návrh smlouvy o přípravě dodávek na období jednoho roku nejpozději do 31. srpna roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž mají být dodávky uskutečňovány.

(3) Odběratel je návrhem smlouvy o přípravě dodávek vázán po dobu jednoho měsíce od odeslání návrhu, pokud sám nestanoví lhůtu delší, nebo pokud nebude jiná lhůta dohodnuta.

(4) Smlouva o přípravě dodávek musí obsahovat závazek jedné nebo obou organizací uzavřít do stanovené doby a na předpokládaný rozsah plnění v určeném časovém období budoucí smlouvu (budoucí smlouvy). Předpokládaný rozsah plnění, pokud jde o objem budoucích dodávek, je určován v plánovacích jednotkách a v dohodnutém skupinovém, popřípadě druhovém členění. Namísto doby pro uzavření budoucí smlouvy (budoucích smluv) mohou organizace dohodnout dobu pro předložení návrhu budoucí smlouvy (návrhů budoucích smluv). Jestliže organizace žádnou dobu nesjednají, platí, že budoucí smlouva (budoucí smlouvy) bude uzavřena nebo že bude předložen návrh smlouvy (návrhy smluv) ve lhůtách podle této vyhlášky (§ 11, 20, 21, 22, 29, 36, 43 a 46 odst. 2).

(5) Přijme-li dodavatel odběratelův návrh smlouvy o přípravě dodávek pro menší množství nebo jen pro některé druhy výrobků, je tím smlouva o přípravě dodávek uzavřena na potvrzené množství nebo druhy výrobků, pokud to nevylučuje návrh smlouvy nebo povaha výrobků.

§ 3

Uzavírání smluv o dodávce výrobků

(k § 152 zákona)

(1) Smlouva o dodávce výrobků se uzavírá ve lhůtách stanovených v části třetí, pokud ve smlouvě o přípravě dodávek není stanoveno jinak.

(2) Za účelem odstraňování rozporů při uzavírání dodávkových smluv a urychlení jejich uzavírání mohou dodavatelé v dohodě s odběrateli organizovat společná osobní jednání, k nimž jsou zváni všichni odběratelé. Předmětem jednání jsou požadavky uvedené v předložených návrzích smluv (objednávkách), popřípadě poptávkách. Organizace jsou povinny připravit všechny potřebné podklady tak, aby k uzavírání dodávkových smluv docházelo v maximální míře při tomto společném osobním jednání. V případech uvedených v části třetí mohou být návrhy smluv (objednávky) předkládány při společném osobním jednání. Postup uzavírání smluv při společném osobním jednání upravují kontraktační řády dohodnuté mezi dodavatelskými a odběratelskými oborovými podniky, koncerny, generálními ředitelstvími trustů a svazy výrobních a spotřebních družstev, popřípadě jejich krajskými orgány (dále jen "generální ředitelství dodavatele a generální ředitelství odběratele").

§ 4

Předčasné plnění

(k § 129 zákona)

Dodavatel je oprávněn při poslední zásilce uskutečňované dodávky expedovat pro vytížení dopravního prostředku potřebnou část výrobků, které mají být podle smlouvy dodány v rámci další dodávky v následující dodací lhůtě.

§ 5

Odchylka v množství

(k § 175 zákona)

Množství výrobků stanovená v odvolávce se mohou odchylovat od množství stanoveného ve smlouvě o ± 5 %. Dodávaná množství výrobků se mohou odchylovat od množství stanoveného ve smlouvě ± 5 %.

§ 6

Vnitřní balení

(k § 178 zákona)

Není-li způsob adjustace nebo vnitřního balení upraven v technické normě nebo v ceníku, stanoví jej organizace dohodou.

§ 7

Odesílací doklady

Dodavatel je povinen

a) u kusových zásilek vystavit pro každý přepravní obal dodací list se stejným označením; pokud v jedné zásilce jsou všechny dodací listy vloženy do jediného přepravního obalu, musí být tento obal viditelně označen;

b) u železničních vozových zásilek a zásilek přepravovaných silničními dopravními prostředky připojit k přepravním dokladům kopii dodacího listu.

§ 8

Kolekce a katalogy

(1) Podkladem pro uzavírání smluv jsou zejména kolekce a katalogy. Způsob jejich sestavování, schvalování, doplňování a využívání upravují kolekční řády, dohodnuté mezi generálním ředitelstvím dodavatele a generálním ředitelstvím odběratele.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na výrobní družstva a organizace místního hospodářství jako dodavatele.

§ 9

Vzorky

(k § 181 zákona)

V případech uvedených v části třetí zasílá dodavatel odběrateli vzorky, které jsou jedním z podkladů pro posouzení jakosti uskutečněné dodávky (dále jen "referenční vzorky").

ČÁST TŘETÍ

Zvláštní ustanovení

ODDÍL PRVNÍ

Textilní a konfekční výrobky

§ 10

Ustanovení tohoto oddílu se vztahují na dodávky textilních a konfekčních výrobků podle jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků 2) s výjimkou oděvů z usní a z jejich imitací (§ 19).

§ 11

Uzavírání smluv o dodávce výrobků

(k § 152-154 zákona)

(1) Odběratel předkládá dodavateli návrh smlouvy (objednávku) v těchto lhůtách před začátkem čtvrtletí, v němž mají být dodávky uskutečněny:

- hedvábnické kravaty a motýlky................................. 5 měsíců,

- vlnařské tkaniny a netkaný textil; vigoňové tkaniny a netkaný textil; vlnařské úplety; vlnařské technické výrobky............................................. 4 1/2 měsíce,

- vlnařské a vigoňové příze; textilní odpady a výrobky z textilních odpadů;

bavlnářské, hedvábnické a lnářské tkaniny a netkaný textil; bavlnářské, hedvábnické a lnářské kusové výrobky;

vata a obvazové výrobky; lnářské technické a konfekční výrobky; pletařské úplety, pletené ošacení; pletené oděvy; pletené

prádlo; drobné pletené výrobky; punčochové výrobky ........................................... 3 1/2 měsíce,

- bavlnářské, hedvábnické, lnářské, jutařské a konopářské nitě;

tkaniny pro úpravny a tiskárny; jutařské tkaniny a netkaný textil; jutařské kusové výrobky;

provaznické výrobky........................................... 3 měsíce,

- ručně pletací příze; vlnařské a vigoňové kusové výrobky; kloboučnické polotovary a výrobky; bytové textilie; tyly,

krajky a výšivky; stuhy a prýmky; síťované výrobky....................................................... 2 1/2 měsíce,

- bavlnářské, hedvábnické, lnářské, jutařské a konopářské příze,

osobní a ložní prádlo z tkanin; oděvy z tkanin a netkaného textilu; oděvy z plastů (s výjimkou imitací usní); drobné módní

zboží; konfekční zapínadla; deštníky, slunečníky a sluníky..................................................... 2 měsíce,

- ostatní textilní a konfekční výrobky podle vymezení uvedeného v §10........................................................ 2 měsíce.

(2) Odběratel je vázán návrhem smlouvy (objednávkou) po dobu jednoho měsíce od uplynutí lhůty pro předložení návrhu smlouvy, nebo byl-li návrh předložen opožděně, po dobu jednoho měsíce od odeslání návrhu, pokud sám nestanoví lhůtu delší anebo pokud nebude jiná lhůta dohodnuta.

(3) Je-li mezi organizacemi dohodnuto nebo v kontraktačních řádech stanoveno, že smlouvy se uzavírají při společném osobním jednání (§ 3 odst. 2), předkládají při něm odběratelé návrhy smluv. Dojde-li k osobnímu jednání po lhůtě pro předložení návrhu smlouvy, platí, že návrhy smluv, které byly předloženy při tomto jednání, byly předloženy včas. Nebyly-li výjimečně při tomto jednání smlouvy uzavřeny, je dodavatel povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy (objednávce) nejpozději do 20 dnů ode dne, který následuje po skončení osobního jednání.

(4) U tkanin a výrobků v kuse barvených se ve smlouvě nesjednávají barvy. Určení barev provádí odběratel jednostranným příkazem dodavateli nejpozději 6 týdnů před začátkem čtvrtletí, v němž mají být dodávky uskutečněny.

(5) Smlouvy na dodávky pro federální ministerstvo národní obrany nebo pro jeho podřízené organizace se uzavírají na období celého roku. Návrhy těchto smluv předkládají odběratelé nejpozději 3 měsíce před začátkem prvního čtvrtletí.

§ 12

Jakost

(k § 172 zákona)

(1) Ve smlouvě se stanoví poměrná množství výrobků v jednotlivých volbách (třídách jakosti), výrobků v jakosti neodpovídající stanoveným volbám (třídám jakosti) a metrových zbytků. Orientačním podkladem pro stanovení uvedeného poměru v rámci smluveného množství výrobků je poměr voleb (tříd jakosti) oznámený generálním ředitelstvím dodavatele generálnímu ředitelství odběratele.

(2) Dodržování poměru množství jednotlivých výrobků stanoveného podle odstavce 1 v uskutečňovaných dodávkách se sleduje čtvrtletně. Při překročení stanoveného množství výrobků nižší volby (třídy jakosti), výrobků v jakosti neodpovídající stanoveným volbám (třídám jakosti) a metrových zbytků je dodavatel povinen zaplatit penále ve výši 5 % z ceny nejvyšší stanovené volby (třídy jakosti) výrobků dodaných navíc v nižší volbě (třídě jakosti) nebo v jakosti neodpovídající stanoveným volbám (třídám jakosti) anebo jako metrové zbytky.

(3) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje

a) na dodávky pro federální ministerstvo národní obrany, federální ministerstvo vnitra, ministerstvo vnitra ČSR a ministerstvo vnitra SSR nebo pro jejich podřízené organizace s výjimkou pracovních oděvů, prádla a výrobků pletařského průmyslu, kde podíl dodávek v 1. a 2. volbě (třídě jakosti) bude dohodnut mezi odběratelem a generálním ředitelstvím dodavatele, popřípadě dodavatelem;

b) na dodávky ochranných pracovních oděvů a pomůcek.

§ 13

Způsob expedice

U všech druhů metrového zboží, pokud není technickou normou stanoveno jinak, je dodavatel povinen označit začátek a konec kusu. Skládá-li se kus ze dvou nebo tří dílů, musí být označen začátek a konec každého dílu. Toto ustanovení se netýká stuh, prýmků a úzkých krajkářských výrobků.

§ 14

Vzorky

(k § 181 zákona)

(1) Je-li podkladem pro uzavření smlouvy vzorek, musí referenční vzorky zasílané dodavatelem odpovídat tomuto vzorku; u dodávek pro organizace vnitřního obchodu též vzorku výrobku, který je zařazen do kolekce.

(2) U výrobků průmyslu bavlnářského, hedvábnického, vlnařského a lnářského zasílá dodavatel odběrateli referenční vzorky v jednom vyhotovení pro každý druh, vzor a barvu výrobků dodávaných během roku ve velikosti 10x15 cm, nejpozději 10 dnů před uskutečněním první zásilky, a to do míst, ve kterých odběratel výrobky odebírá a prověřuje. Tyto vzorky se neplatí. U kusových výrobků zasílá dodavatel odběrateli jako referenční vzorek jeden nebo dohodnutý počet kusů jako součást dodávky. U vaty a obvazových výrobků se vzorky zasílají podle dohody.

(3) U výrobků průmyslu pletařského, oděvů a prádla z tkanin zasílá dodavatel odběrateli jako součást dodávky zvlášť označený referenční vzorek nejpozději 10 dní před uskutečněním první zásilky, a to do míst, ve kterých odběratel výrobky odebírá a prověřuje. Ve faktuře za dodávku je referenční vzorek uveden samostatnou položkou.

(4) Referenční vzorky se nezasílají, má-li odběratel k dispozici kolekci nebo katalog výrobků, podle nichž lze jakost posoudit, nebo má-li k dispozici referenční vzorky z předcházejících dodávek. U výrobků barvených v kuse se referenční vzorky nezasílají, jestliže dodavatel před uskutečněním dodávky zaslal odběrateli do míst, ve kterých odběratel výrobky odebírá a prověřuje, standardní barevnici, podle níž lze jakost posoudit. Pokud si odběratel přesto zaslání referenčních vzorků vyžádá, je povinen je zaplatit.

(5) Vzorky a kolekce, které jsou součástí dodávky, se odběrateli započítávají na množství stanovené ve smlouvě.

Zvláštní ustanovení o dodávkách některých textilních a konfekčních výrobků

§ 15

Dodávku oděvů na ramínkách je dodavatel v zájmu využití speciálních vozidel pro přepravu oděvů na ramínkách oprávněn splnit 3 pracovní dny před začátkem dodací lhůty; jsou-li naopak výrobky dodány do 3 pracovních dnů po konci dodací lhůty, nepovažuje se tato doba pro účely majetkových sankcí za překročení sjednaného času plnění.

§ 16

U pleteného vrchního ošacení z přízí vlnařského charakteru se dodržování smluvených barev a velikostí sleduje čtvrtletně.

Zvláštní ustanovení pro dodávky průmyslového textilního odpadu

§ 17

(1) Průmyslovým textilním odpadem se rozumí dále zpracovatelný odpad charakteru vláken, nití a odstřižků textilií ze všech druhů textilních vlákenných surovin (s výjimkou odpadu obsahujícího vlákna minerální a kovová), který vzniká při výrobě a zpracování textilií v odvětví textilním, konfekčním, kožedělném a chemickém.

(2) Organizace, u nichž se průmyslový textilní odpad vyskytuje, jsou povinny jej shromažďovat a nabízet k výkupu podle zvláštních předpisů 3) pověřené organizaci, 4) pokud jej samy nezpracovávají.

§ 18

(1) Návrh smlouvy na dodávku a odběr průmyslového textilního odpadu předkládá dodavatel odběrateli ve lhůtě 50 dnů před začátkem čtvrtletí, v němž mají být dodávky uskutečněny.

(2) Dodavatel je návrhem smlouvy vázán po dobu 20 dnů od odeslání návrhu, pokud sám nestanoví lhůtu delší, nebo pokud nebude jiná lhůta dohodnuta.

(3) O vzniku smlouvy platí ustanovení § 153 odst. 2 písm. a) zákona obdobně.

ODDÍL DRUHÝ

Kožedělné výrobky

§ 19

Ustanovení tohoto oddílu se vztahují na dodávky

- koželužských výrobků,

- technických výrobků z usní a z plastů,

- sedlářských a brašnářských výrobků,

- galanterních výrobků z usní a z jiných materiálů,

- obuvnických materiálů,

- obuvi,

- surových kůží a kožišin,

- kožišnických výrobků z kožišin a z jejich imitací,

- oděvů z usní a z jejich imitací,

- sportovních výrobků vyráběných kožedělnými podniky. 2)

Uzavírání smluv o dodávce výrobků

(k § 152-154 zákona)

§ 20

(1) Odběratel předkládá dodavateli návrh smlouvy (objednávku) v těchto lhůtách před začátkem čtvrtletí, v němž mají být dodávky uskutečněny:

- technické výrobky z usní a z plastů, sedlářské a brašnářské výrobky s výjimkou tlumoků a

chlebníků, rukavičkářské usně a koželužský odpad ......................................... 2 1/2 měsíce,

- surové kůže ................................................ 1 1/2 měsíce.

(2) Odběratel je návrhem smlouvy (objednávkou) vázán po dobu jednoho měsíce od uplynutí lhůty pro předložení návrhu smlouvy, nebo byl-li návrh předložen opožděně, po dobu jednoho měsíce od odeslání návrhu, pokud sám nestanoví lhůtu delší anebo pokud nebude jiná lhůta dohodnuta.

§ 21

(1) Na dodávku galanterních výrobků z usní a jiných materiálů, tlumoků, chlebníků a sportovních výrobků předkládá odběratel dodavateli návrh smlouvy (objednávku) ve lhůtě 2 1/2 měsíce před začátkem čtvrtletí, v němž mají být dodávky uskutečněny.

(2) Společná osobní jednání k vyjasnění a odstranění rozporů vznikajících při uzavírání smluv o dodávce výrobků uvedených v odstavci 1 se provádějí tak, aby skončila nejpozději 45 dnů před začátkem čtvrtletí, v němž mají být dodávky uskutečněny. Smlouvy o dodávce těchto výrobků se uzavírají při jednání.

§ 22

(1) U dále uvedených výrobků předkládá odběratel dodavateli poptávku, a to v těchto lhůtách před začátkem čtvrtletí, v němž mají být dodávky uskutečněny:

- usně, obuv z textilních a ostatních materiálů, oděvy z usní a jejich imitací, kožišiny a kožišnické výrobky z kožišin

a z jejich imitací ............................................ 3 měsíce,

- obuvnické materiály ........................................... 2 1/2 měsíce,

- obuv plastová, usňová, pryžová, poromerová .................... 70 dnů.

(2) Poptávky na usně, obuv, obuvnické materiály, oděvy z usní a z jejich imitací, kožišiny a kožišnické výrobky z kožišin a z jejich imitací se projednávají při společném osobním jednání (§ 3 odst. 2), jež musí skončit nejpozději 45 dnů před začátkem čtvrtletí, v němž mají být dodávky uskutečněny. Na základě výsledků tohoto jednání předkládá návrh smlouvy:

- u usní a obuvi dodavatel do 10 dnů po skončení společného osobního jednání; odběratel je povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy (objednávce) do 10 dnů od jeho obdržení,

- u obuvnických materiálů odběratel do 10 dnů po skončení společného osobního jednání; dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy (objednávce) do 10 dnů od jeho obdržení,

- u oděvů z usní a z jejich imitací, kožišin a kožišnických výrobků z kožišin a z jejich imitací odběratel při společném osobním jednání; dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy do 30 dnů po skončení společného osobního jednání.

(3) V případech, kdy podle odstavce 2 předkládá návrh smlouvy dodavatel, platí o vzniku smlouvy § 153 odst. 2 písm. a) zákona obdobně.

§ 23

Odvolávky

(k § 188 zákona)

Jestliže se organizace ve smlouvě o dodávce obuvi dohodnou na předkládání odvolávek, je odběratel povinen předložit dodavateli odvolávku, v níž určí barevný a velikostní sortiment

a) na první dekádu měsíce nejpozději 35 dnů před začátkem měsíce, v němž mají být dodávky uskutečněny,

b) na druhou dekádu měsíce nejpozději 35 dnů před začátkem druhé dekády,

c) na třetí dekádu měsíce nejpozději 35 dnů před začátkem třetí dekády.

§ 24

Jakost

(k § 172 zákona)

(1) Ve smlouvě se stanoví poměrná množství výrobků v jednotlivých volbách (třídách jakosti).

(2) U oděvů z usní a kožišnických výrobků je podkladem pro sjednání jakosti výrobků kolekce modelů schválená odběratelem i dodavatelem. Kolekce zůstává ve správě (vlastnictví) dodavatele, u něhož je uložena. U dodávek pro federální ministerstvo národní obrany, federální ministerstvo vnitra, ministerstvo vnitra ČSR a ministerstvo vnitra SSR nebo pro jejich podřízené organizace může být dohodnuta odchylná úprava.

(3) Dodržování stanoveného poměru množství výrobků v jednotlivých volbách (třídách jakosti) se sleduje čtvrtletně. Při překročení stanoveného množství výrobků dodaných v nižší volbě (třídě jakosti) je dodavatel povinen zaplatit penále ve výši 5 % z ceny nejvyšší volby (třídy jakosti) výrobků dodaných navíc v nižší volbě (třídě jakosti).

§ 25

Minimální expediční množství

(k § 176 zákona)

Pokud není v cenících nebo technické normě stanoveno jinak, činí minimální expediční množství z jednoho výrobního závodu dodavatele u jedné zásilky pro jednoho příjemce jedna vozová jednotka, popřípadě jeden kontejner.

§ 26

Vzorky

(k § 181 zákona)

(1) U oděvů z usní zasílá dodavatel odběrateli jako součást dodávky nejpozději s první zásilkou jeden referenční vzorek hotového výrobku od každého druhu usně a modelu ve všech jakostních skupinách usní, z nichž jsou výrobky v příslušné dodávce zhotoveny.

(2) U dodávek kožišnických výrobků zasílá dodavatel odběrateli jako součást dodávky nejpozději s první zásilkou k posouzení jakosti konfekčního zpracování jeden referenční vzorek hotového výrobku od každého druhu kožišiny a modelu. K posouzení jakosti kožišin, z nichž jsou kožišnické výrobky zhotoveny, a u dodávek kožišin zasílá dodavatel odběrateli referenční vzorky kožišin ve všech jakostních skupinách; tyto referenční vzorky se platí.

(3) U dodávek ostatních výrobků zasílá dodavatel odběrateli referenční vzorky podle schválené kolekce v jednom vyhotovení pro každý druh (vzor) dodávaný během roku a současně zasílá odběrateli technický popis. Referenční vzorky, i pokud nejsou součástí dodávky, se platí.

(4) Referenční vzorky, které jsou součástí dodávky, se odběratelům započítávají na množství stanovené ve smlouvě.

(5) Referenční vzorky se nezasílají, má-li odběratel k dispozici katalog nebo jiný podklad, podle něhož lze jakost posoudit. Toto ustanovení se netýká obuvi a galanterních výrobků z usní a jiných materiálů dodávaných pro organizace vnitřního obchodu.

(6) Referenční vzorky obuvi určené pro aktivní výkon sportu, které zasílá dodavatel odběrateli, musí být schváleny příslušným ústředním orgánem tělovýchovy.

(7) U dodávek pro federální ministerstvo národní obrany, federální ministerstvo vnitra, ministerstvo vnitra ČSR a ministerstvo vnitra SSR nebo pro jejich podřízené organizace může být dohodnuta úprava odchylná od ustanovení odstavců 1 a 2.

(8) Lhůty výroby, odevzdání a schvalování vzorků upravuje kolekční řád dohodnutý mezi generálními ředitelstvími dodavatelů a generálními ředitelstvími odběratelů.

§ 27

Dodací lhůta

(k § 187 zákona)

U surových kůží vytříděných se dodací lhůta sjednává s přesností na čtvrtletí.

ODDÍL TŘETÍ

Výrobky ze skla, keramiky a porcelánu

§ 28

Ustanovení tohoto oddílu se vztahují na dodávky výrobků ze skla, keramiky a porcelánu 2) s výjimkou technické keramiky a hrnčířských výrobků.

§ 29

Uzavírání smluv o dodávce výrobků

(k § 152-154 zákona)

(1) Odběratel předkládá dodavateli návrh smlouvy (objednávku) v těchto lhůtách před začátkem čtvrtletí, v němž mají být dodávky uskutečněny:

- aparatury průmyslové foukané hutní kompletní ............... 9 měsíců,

- sklo varné vyráběné automaticky včetně doplňků ............. 6 měsíců,

- výrobky ze skloviny Simax, kompletované jinými materiály; teploměry, hustoměry a jiné měřicí pomůcky ............. 5 1/2 měsíce,

- sklářské pánve a jejich doplňky ............................ 5 měsíců,

- optické sklo speciální ..................................... 4 měsíce,

- svítidla společenská; nové sklo foukačské, výrobky podle nákresu ................................................ 3 1/2 měsíce,

- ověřené odměrné sklo; optické sklo v jakosti podle platných technických norem, popřípadě materiálových listů ........... 3 měsíce,

- obalové sklo ........................................... 2 1/2 měsíce,

- lisované sklo, čedičová vata, skleněná vata a výrobky z nich, trubice, tyčinky a kapiláry; křemičitan sodný pevný, skelná

krupice ................................................ 1 1/2 měsíce,

- ostatní výrobky podle vymezení uvedeného v § 28 ............ 2 měsíce.

(2) Předkládací lhůty podle odstavce 1 neplatí pro dodávky výrobků, které se dosud nevyráběly a k jejichž výrobě si musí dodavatel (výrobce) opatřit nové výrobní pomůcky (formy, nástroje, raznice apod.).

(3) Odběratel je vázán návrhem smlouvy (objednávkou) po dobu jednoho měsíce od uplynutí lhůty pro předložení návrhu smlouvy, nebo byl-li návrh předložen opožděně, po dobu jednoho měsíce od odeslání návrhu, pokud sám nestanoví lhůtu delší anebo pokud nebude jiná lhůta dohodnuta.

(4) Společná osobní jednání k vyjasnění a odstranění rozporů vznikajících při uzavírání smluv o dodávce výrobků (§ 3 odst. 2) se provádějí nejpozději ve lhůtě 40 dnů od uplynutí lhůty pro předkládání návrhů smluv (objednávek).

§ 30

Jakost

(k § 172 zákona)

(1) Ve smlouvě se stanoví poměrná množství výrobků v jednotlivých volbách (třídách jakosti).

(2) Dodržování stanoveného poměru množství výrobků v jednotlivých volbách (třídách jakosti) se sleduje čtvrtletně. Při překročení stanoveného množství výrobků dodaných v nižší volbě (třídě jakosti) je dodavatel povinen zaplatit penále ve výši 5 % z ceny nejvyšší volby (třídy jakosti) výrobků dodaných navíc v nižší volbě (třídě jakosti).

§ 31

Minimální expediční množství

(k § 176 zákona)

(1) Pokud není v cenících, technické normě nebo ve smlouvě stanoveno jinak, činí minimální expediční množství z jednoho výrobního závodu dodavatele u jedné zásilky pro jednoho příjemce jedna vozová jednotka.

(2) Organizace si mohou dohodnout (při zachování podmínek pro minimální expediční množství a kompletnost zásilky) jedno místo určení v kraji, dosáhne-li se tím lepšího vytížení dopravních prostředků a snížení přepravních nákladů.

§ 32

Lom

Dodavatel neodpovídá za lom vzniklý během přepravy, pokud u jedné zásilky nepřesáhne její znehodnocení 1/2 % z ceny zásilky.

§ 33

Vzorky

(k § 181 zákona)

Referenční vzorky a kolekce, které jsou součástí dodávky, se odběratelům započítávají na množství stanovené ve smlouvě.

§ 34

Dodací lhůta

(k § 187 zákona)

U dodávek signálního skla se dodací lhůta sjednává s přesností na čtvrtletí.

ODDÍL ČTVRTÝ

Výrobky dřevozpracujících oborů

§ 35

Ustanovení tohoto oddílu se vztahují na dodávky

- pilařských výrobků,

- dýh, překližovaných desek a výrobků z aglomerovaného dřeva,

- impregnovaných výrobků,

- stavebně-truhlářských výrobků,

- montovaných staveb ze dřeva a z ostatních lehkých materiálů,

- výrobků zemědělské techniky BIOS,

- dřevěných obalů,

- nábytku ze dřeva a z ostatních materiálů,

- nábytku kovového, který je vyráběn v organizacích ministerstva průmyslu ČSR a ministerstva průmyslu SSR,

- kartáčnických výrobků,

- korkařských výrobků včetně korunkových uzávěrů,

- sportovních výrobků,

- školních a kancelářských potřeb,

- kuřáckých potřeb,

- hraček, včetně hudebních hraček a společenských her,

- hudebních nástrojů,

- ostatních dřevařských výrobků. 2)

§ 36

Uzavírání dodávkových smluv

(k § 152-154 zákona)

(1) Návrh smlouvy (objednávku) na dodávku uvedených výrobků předkládá odběratel dodavateli v těchto lhůtách před začátkem čtvrtletí, v němž mají být dodávky uskutečněny:

- píšťalové varhany ..............................................12 měsíců,

- netypizovaný nábytek; netypizovaný nábytek a zařízení pro prototypy lodí; laboratorní

zařízení se speciálním kováním a příslušenstvím; netypizované stavebně-truhlářské výrobky včetně

speciálního zařízení; netypizované montované stavby ze dřeva a ostatních lehkých

materiálů; speciální bedny a obaly opatřené speciálním vnitřním vybavením nebo zařízením (ve všech případech za předpokladu, že

současně s návrhem smlouvy jsou předloženy schválené prováděcí výkresy);

okna dřevohliníková nebo z jiných kombinovaných materiálů; výrobky zemědělské

techniky BIOS ............................... 9 měsíců,

jde-li však o výrobky nebo komplety výrobků zemědělské techniky BIOS vybavené elektro-, thermo-, nebo hygrostatickým zařízením,

předkládá se návrh smlouvy (objednávka) nejpozději 9 měsíců před začátkem kalendářního roku, v němž má být dodávka

uskutečněna

- speciální bedny ostatní a skládací bedny s kováním; palety a paletové nástavby s kováním;

přepravní skříně; mobilní buňky a buňky UNIMO; autoplošiny a autodílce ze dřeva s

kováním ....................................................... 7 měsíců,

- klávesové nástroje strunné (klavíry a pianina); typizované montované stavby ze dřeva a z

ostatních lehkých materiálů ..................................................... 6 měsíců,

- nové typy radioskříněk, gramoskříněk, hudebních skříní, skříněk

pro televizory, šicího nábytku a kufrů pro magnetofony (za předpokladu, že současně s návrhem smlouvy jsou předloženy

schválené prováděcí výkresy a jsou skončeny předvýrobní fáze zahrnující vypracování návrhu, konstrukčních výkresů, zhotovení

modelů a výrobu ověřovací série)............................... 6 měsíců,

- opracované přířezy z řeziva jehličnatého i listnatého; impregnované výrobky .......................................... 4 měsíce;

u impregnovaných sloupů jsou odběratelé, kteří požadují ročně více než 1 000

m3, povinni oznámit hrubou specifikaci svého čtvrtletního požadavku příslušnému generálnímu ředitelství

dodavatele 5) nejpozději 7 měsíců před čtvrtletím, v němž má být dodávka uskutečněna;

- dimenzované řezivo jehličnaté a listnaté včetně přířezů; typizované stavebně-truhlářské výrobky včetně speciálního

zařízení a vestavěného nábytku; výlisky z dřevní hmoty; sudovina, sudy ležácké a těžké kádě; kabelové bubny; nábytek ze

dřeva a ostatních materiálů a nábytek kovový; kovové zařízení pro dílny a kanceláře; tělocvičné nářadí; nestandardní

technické kartáče; pouzdra; lišty a rámy; ostatní hudební nástroje

....................................... 3 měsíce,

- průmyslové pilařské boky a odřezky čistěné a nečistěné a štěpky

z nich; zápalky ............................................... 1 měsíc,

- ostatní výrobky podle vymezení uvedeného v § 35

............................................ 2 měsíce.

(2) U nábytku dodávaného výrobními organizacemi ministerstva průmyslu ČSR a ministerstva průmyslu SSR organizacím vnitřního obchodu a odbytovým organizacím nábytkářského průmyslu 6) předkládá návrh smlouvy dodavatel ve lhůtách uvedených v odstavci 1. Podkladem pro vypracování návrhu smlouvy jsou pro dodavatele u sektorového nábytku (s výjimkou vybraných typů ročně bilancovaných) poptávky odběratelů předkládané ve lhůtě 4 měsíce před čtvrtletím, v němž mají být dodávky uskutečněny.

(3) Odběratel je návrhem smlouvy (objednávkou) vázán po dobu jednoho měsíce od uplynutí lhůty pro předložení návrhu smlouvy, nebo byl-li návrh předložen opožděně, po dobu 1 měsíce od odeslání návrhu, pokud sám nestanoví lhůtu delší anebo pokud nebude jiná lhůta dohodnuta.

(4) V případech uvedených v odstavci 2 je dodavatel návrhem smlouvy vázán po dobu 20 dnů od odeslání návrhu, pokud sám nestanoví lhůtu delší, nebo pokud nebude jiná lhůta dohodnuta.

(5) Lhůty a způsob dodávek řeziva pro likvidaci havárií v dolech a lhůty pro dodávky papírenských rámů pro vývozní dodávky se stanoví zvláštní dohodou mezi dodavatelem a odběratelem, popřípadě mezi generálním ředitelstvím dodavatele a generálním ředitelstvím odběratele.

(6) V případech, kdy podle odstavce 2 předkládá návrh smlouvy dodavatel, platí o vzniku smlouvy ustanovení § 153 odst. 2 písm.a) zákona obdobně.

(7) Společná osobní jednání k vyjasnění a odstranění rozporů vznikajících při uzavírání smluv o dodávce výrobků (§ 3 odst. 2) se provádějí tak, aby skončila nejpozději 45 dnů před začátkem čtvrtletí, v němž mají být dodávky uskutečněny.

§ 37

Dokumentace

(k § 182 zákona)

(1) Dodavatel je povinen přiložit ke každé dodávce montované stavby ze dřeva a z ostatních lehkých materiálů montážní plánek a kusový seznam dílců. Jednotlivě dodané dílce musí být označeny shodně s kusovým seznamem a montážním plánkem. Montážní plánek nemusí být přiložen, jsou-li tyto výrobky vyrobeny podle výkresové dokumentace předané odběratelem.

(2) U sektorového nábytku a u nových typů nábytkových sestav, dodávaných pro organizace vnitřního obchodu, dodavatel předá odběrateli s každým výrobkem návody, prospekty, popřípadě dokumentaci pro montáž, sestavování a ošetřování, v případě prodloužené záruky i záruční list.

§ 38

Minimální expediční množství

(k § 176 zákona)

(1) Pokud není v cenících stanoveno jinak, činí minimální expediční množství z jednoho výrobního závodu dodavatele u jedné zásilky pro jednoho příjemce jedna vozová jednotka nebo kontejner nebo nábytkářský stěhovací vůz.

(2) U dodávek nábytku přepravovaných po železnici je odběratel povinen předkládat odvolávky na vozové zásilky tak, aby byly dodrženy vozové normy uvedené ve smlouvě. Nepřistaví-li dopravce dodavateli vozy podle odvolávky a poslední zásilka nábytku nedosahuje sjednané vozové normy, považuje se pro účely majetkových sankcí množství, které nemohlo být z tohoto důvodu dodáno, za včas dodané, je-li dodáno s první zásilkou následující dodávky.

§ 39

Náklady expedice

U dodávek řeziva a desek z aglomerovaného dřeva je odběratel povinen zaplatit též použité proklady, desky a další upevňovadla zabezpečující náklad podle dopravních předpisů. Rovněž je odběratel povinen zaplatit proklady použité k zabezpečení dodávek klávesových hudebních nástrojů.

§ 40

Vzorky

(k § 181 zákona)

Referenční vzorky a kolekce, které jsou součástí dodávky, se odběratelům započítávají na množství stanovené ve smlouvě.

§ 41

Majetkové sankce

(k § 204 a 205 zákona)

Základem pro výpočet penále podle § 204 a 205 zákona je u jehličnatého řeziva, listnatého řeziva, všech druhů pražců, dýh, překližek, laťovek a dalších velkoplošných dřevařských materiálů částka zjištěná na základě průměrného propočtu skladby dřevin, tříd jakosti, dimenzí a provedení.

ODDÍL PÁTÝ

Dodávky odbytovým organizacím a dodávky z odbytových organizací

§ 42

Pro dodávky odbytovým organizacím a z odbytových organizací platí ustanovení této vyhlášky, pokud v tomto oddílu není stanoveno jinak.

Dodávky odbytovým organizacím

§ 43

Uzavírání smluv o dodávce výrobků

(k § 152-154 zákona)

(1) Odbytová organizace předkládá výrobním organizacím návrhy smluv (objednávky) ve lhůtách podle § 11, 20, 21, 22, 29 a 36, zkrácených o 10 dnů.

(2) Odbytová organizace je návrhem smlouvy vázána po dobu 20 dnů od uplynutí lhůty pro předložení návrhu smlouvy, nebo byl-li návrh předložen opožděně, po dobu 20 dnů od odeslání návrhu, pokud sama nestanoví lhůtu delší anebo pokud nebude jiná lhůta dohodnuta. U dodávek, u nichž cena žádného druhu výrobku nepřesahuje částku Kčs 500 a přitom cena celé dodávky nepřesahuje částku Kčs 3 000 (drobné dodávky), platí místo lhůty 20 dnů lhůta 3 měsíce.

(3) Pro dodávky nábytku dodávaného výrobními organizacemi ministerstva průmyslu ČSR a ministerstva průmyslu SSR platí o uzavírání smluv § 36 odst. 2, 4, 6 a 7.

§ 44

Minimální expediční množství

(k § 176 zákona)

Pokud není v cenících stanoveno jinak, stanoví se u dodávek pro odbytové organizace minimální expediční množství dohodou.

§ 45

Odvolávky

(k § 188 zákona)

U dodávek odbytovým organizacím se stanoví způsob a termíny pro předkládání odvolávek ve smlouvě.

Dodávky z odbytových organizací

§ 46

Uzavírání smluv o dodávce výrobků

(k § 152 zákona)

(1) U dodávek z odbytové organizace může odběratel předkládat návrh smlouvy (objednávku) kdykoliv s výjimkou dodávek

a) výrobků jednoúčelových nebo neběžného provedení;

b) výrobků, u nichž je odbytová organizace povinna uzavřít smlouvu podle § 161 zákona;

c) veškerých výrobků dodávaných odbytovými organizacemi nábytkářského průmyslu; 6)

d) výrobků zajišťovaných z dovozu.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až d) předkládá odběratel odbytové organizaci návrh smlouvy (objednávku) ve lhůtách uvedených v § 11, 20, 21, 22, 29 a 36.

(3) Odběratel je vázán návrhem smlouvy (objednávkou) po dobu 45 dnů od uplynutí lhůty pro předložení návrhu, nebo byl-li návrh předložen opožděně, po dobu 45 dnů od odeslání návrhu, pokud sám nestanoví lhůtu delší anebo pokud nebude jiná lhůta dohodnuta; u výrobků, na něž může odběratel předkládat návrh smlouvy (objednávku) kdykoliv, po dobu 20 dnů od předložení návrhu smlouvy (objednávky), pokud sám nestanoví lhůtu delší, nebo pokud nebude jiná lhůta dohodnuta.

§ 47

Majetkové sankce

(k § 204 zákona)

Odbytová organizace, která je v prodlení s dodávkou výrobků, je povinna zaplatit odběrateli za první den prodlení penále ve výši 1 % z ceny nedodaných výrobků, trvá-li prodlení déle než 1 měsíc, ještě další penále ve výši 5 % z ceny nedodaných výrobků.

ČÁST ČTVRTÁ

Dodávky organizacím vnitřního obchodu

§ 48

Pro dodávky organizacím vnitřního obchodu platí předcházející ustanovení vyhlášky, pokud v této části není stanoveno něco jiného.

§ 49

V zájmu lepšího uspokojování potřeb vnitřního trhu uzavírají socialistické organizace výroby a obchodu též smlouvy o jiných způsobech spolupráce, zejména

- smlouvy (dohody) o spolupráci při zajišťování dodávek pro vnitřní trh,

- dlouhodobé smlouvy o dodávkách vybraných druhů výrobků,

- smlouvy o přípravě dodávek dohodnutých výrobků,

- smlouvy o přípravě dodávek určených výrobků.

Smlouvy (dohody) o spolupráci při zajišťování dodávek pro vnitřní trh

§ 50

(1) Účelem smlouvy (dohody) o spolupráci při zajišťování dodávek pro vnitřní trh je zlepšit uspokojování potřeb vnitřního trhu soustavnou trvalou spoluprací mezi zúčastněnými organizacemi.

(2) Smlouvu (dohodu) uzavírají generální ředitelství dodavatelů s generálními ředitelstvími odběratelů; smlouva (dohoda) musí obsahovat jejich závazek, že zajistí, aby jejich podřízené organizace jednaly v souladu s ní. Uzavírají-li výjimečně tuto smlouvu (dohodu) organizace, je k její účinnosti třeba souhlasu generálních ředitelství dodavatelů a generálních ředitelství odběratelů; organizace je však musí o svém záměru uzavřít smlouvu (dohodu) předem informovat.

§ 51

(1) Smlouva (dohoda) o spolupráci při zajišťování dodávek pro vnitřní trh obsahuje zpravidla

- systém, formy a metody průzkumu spotřebitelské poptávky tak, aby mohly sloužit jako podklad pro dlouhodobý rozvoj výroby a prodeje, pro sestavování státních a hospodářských plánů rozvoje národního hospodářství a pro zajišťování dodávek výrobků;

- kolekční řád, zejména způsob sestavování, schvalování, předkládání a obměny kolekcí apod.;

- kontraktační řád, zejména organizaci, průběh a postup při společném osobním jednání o uzavírání dodávkových smluv;

- ujednání o tom, že neskončí-li společné osobní jednání uzavřením smluv o dodávce výrobků, uzavřou zúčastněné organizace tuto smlouvu nejpozději do 20 dnů po skončení společného osobního jednání pod smluvenou majetkovou sankcí; pokud tuto majetkovou sankci sjednají generální ředitelství dodavatelů a generální ředitelství odběratelů jako důsledek postihující neplnění povinností organizací, jsou podřízené organizace tímto ujednáním vázány;

- ujednání o jakosti, balení, adjustaci a označování výrobků;

- ujednání o zabezpečení společné propagace a reklamy včetně ujednání o úhradě nákladů vynaložených pro tyto účely.

(2) Smlouva (dohoda) vznikne, dojde-li k dohodě o obsahu některého z uvedených ujednání.

§ 52

Dlouhodobá smlouva o dodávkách vybraných druhů výrobků

(1) Účelem dlouhodobé smlouvy o dodávkách vybraných druhů výrobků je zajistit v rámci plánovitého řízení požadavky vnitřního trhu na výrobu a dodávky v náležitém předstihu s víceletou perspektivou a vytvořit podmínky pro dlouhodobé formování výrobních programů, modernizaci výrobních zařízení nebo přípravu záměrů na investiční výstavbu.

(2) Smlouvu uzavírají generální ředitelství dodavatelů a generální ředitelství odběratelů.

(3) Ve smlouvě se stanoví především objem dodávek, závazek smluvních stran zajistit, aby jejich podřízené organizace uzavřely na dohodnutý rozsah dodávek a v dohodnutých termínech hospodářské smlouvy (smlouvu o přípravě dodávek nebo smlouvu o dodávce výrobků) a majetkové sankce pro případ, že uzavření smluv podřízenými organizacemi nezajistí.

(4) Smlouva vznikne, dojde-li k dohodě o celém jejím obsahu.

§ 53

Smlouva o přípravě dodávek dohodnutých výrobků

(1) Předmětem smlouvy o přípravě dodávek dohodnutých výrobků je zabezpečení dodávek výrobků dohodnutých generálními ředitelstvími dodavatelů a generálními ředitelstvími odběratelů, která zároveň dohodnou i jejich objemy na příslušný rok.

(2) Nejpozději do 30 dnů po obdržení dohody generálních ředitelství dodavatelů s generálními ředitelstvími odběratelů o objemu dodávek na příslušný rok podle odstavce 1 jsou dodavatelé a odběratelé povinni uzavřít smlouvu o přípravě dodávek, ve které převezmou povinnost uzavřít smlouvy o dodávkách dohodnutých výrobků ve výši a v členění dodávek alespoň v rozsahu dohody generálních ředitelství dodavatelů s generálními ředitelstvími odběratelů a stanoví rozvržení dodávek na jednotlivá období, zpravidla čtvrtletní, na která budou uzavírány smlouvy o dodávce výrobků.

(3) Jestliže některá z organizací neuzavře na podkladě smlouvy o přípravě dodávek dohodnutých výrobků smlouvu o dodávce těchto výrobků na předpokládaný rozsah plnění v určeném časovém období, je povinna zaplatit druhé organizaci majetkovou sankci ve výši 5 % z maloobchodní ceny výrobků, na které smlouva o dodávce výrobků nebyla uzavřena; povinnost organizace uzavřít smlouvu na stanovený objem dodávek tím není dotčena.

§ 54

Smlouva o přípravě dodávek určených výrobků

(1) Smlouva o přípravě dodávek se uzavírá též na dodávky základních druhů spotřebních výrobků určených dohodou ministerstva obchodu ČSR a ministerstva obchodu SSR s ministerstvem průmyslu ČSR a ministerstvem průmyslu SSR (dále jen "určené výrobky") 7) a dodávané výrobními státními hospodářskými organizacemi (dále jen "dodavatelé") organizacím vnitřního obchodu (dále jen "odběratelé").

(2) Nejpozději do 30 dnů po obdržení dohody generálních ředitelství dodavatelů s generálními ředitelstvími odběratelů o objemu dodávek určených výrobků na příslušný rok jsou dodavatelé a odběratelé povinni uzavřít smlouvu o přípravě dodávek, ve které převezmou povinnost uzavřít smlouvy o dodávkách určených výrobků ve výši a v členění dodávek alespoň v rozsahu dohody generálních ředitelství dodavatelů s generálními ředitelstvími odběratelů a stanoví rozvržení dodávek na jednotlivá období, zpravidla čtvrtletní, na která budou uzavírány smlouvy o dodávce výrobků.

(3) Jestliže některá z organizací neuzavře na podkladě smlouvy o přípravě dodávek určených výrobků smlouvu o dodávce těchto výrobků na předpokládaný rozsah plnění v určeném časovém období, je povinna zaplatit druhé organizaci majetkovou sankci ve výši 5 % z maloobchodní ceny výrobků, na které smlouva o dodávce výrobků nebyla uzavřena; povinnost organizace uzavřít smlouvu na stanovený objem dodávek tím není dotčena.

§ 55

Smlouva o dodávce výrobků

(1) Pokud rozpisem plánu ústředního orgánu nadřízeného dodavateli po projednání s ústředním orgánem nadřízeným odběrateli není určeno jinak a požaduje-li to odběratel, je dodavatel výrobků pro vnitřní trh povinen za obvyklých podmínek uzavřít smlouvu o dodávce výrobků alespoň v takovém množství a takové sortimentní a cenové skladbě, jak byl zavázán plnit v předchozím roce. 8)

(2) Smlouva o dodávce určených výrobků musí obsahovat závazek k dodávce kompletního barevného, dezénového a velikostního sortimentu jednotlivých druhů výrobků v každém měsíci.

§ 56

Sezónní výrobky

(k § 187 zákona)

Sezónními výrobky se rozumějí výrobky určené dohodou ministerstva obchodu ČSR a ministerstva obchodu SSR s ministerstvem průmyslu ČSR a ministerstvem průmyslu SSR. Generální ředitelství dodavatelů a generální ředitelství odběratelů dohodnou období, v jejichž rámci mají být dodávky těchto výrobků uskutečňovány. Nedojde-li k dohodě o určení příslušného období, platí, že výrobky určené pro zimní období musí být dodány do konce října a výrobky určené pro letní období musí být dodány do konce dubna.

§ 57

Označování výrobků

(k § 174 zákona)

(1) Výrobky určené k prodeji na vnitřním trhu musí být označeny údajem o jakosti, pokud jsou dodávány ve volbách (třídách jakosti), popřípadě dalšími údaji dohodnutými mezi generálním ředitelstvím dodavatele a generálním ředitelstvím odběratele. Jsou-li výrobky dodávány v neprůhledných obalech, musí být označení uvedeno jak na obalu, tak na výrobku.

(2) Výrobky, které jsou podle smlouvy dodávány jako výrobky s označením nižší volby (třídy jakosti), musí být označeny též údajem o vadách, pro které byl výrobek zařazen do nižší volby (třídy jakosti). 9) Povinnost tímto údajem označovat i výrobky zařazené do kategorie neodpovídající stanoveným volbám (třídám jakosti), pokud ji stanoví zvláštní předpisy nebo technické normy, není tímto ustanovením dotčena.

(3) Dodavatel je povinen zajistit označování výrobků dodávaných za maloobchodní ceny v souladu s cenovými předpisy. 10)

§ 58

Odpovědnost za vady

(1) Vyřídí-li odběratel oprávněnou reklamaci spotřebitele, je dodavatel povinen vyřídit tuto reklamaci stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jde-li o vadu, za kterou dodavatel odpovídá.

(2) Výrobky, které spotřebitel po použití nebo po opravě (po odstranění vad) vrátil, nesmějí být dodávány jako výrobky nové a zařazují se do kategorie použitého zboží, které je prodáváno ve zvláštní síti prodejen.

§ 59

Všeobecné dodací podmínky

(1) Za nedodržení lhůty dohodnuté pro zaslání vzorků k posouzení jakosti výrobků a katalogů je dodavatel povinen zaplatit odběrateli penále ve výši Kčs 10 za každý vzorek a den, nejvýše však Kčs 100 za jeden vzorek.

(2) Dodavatel je povinen vyexpedovat smluvené množství z jednoho výrobního závodu dodavatele do jednoho skladu odběratele nejvýše ve dvou zásilkách v příslušném měsíci. Smluvené množství oděvů jedné fazóny, je-li přepravováno speciálními vozidly pro přepravu oděvů na ramínkách, expeduje dodavatel nejvýše ve třech zásilkách v měsíci. Omezení počtu možných zásilek v měsíci neplatí pro vozové zásilky po železnici. Za nedodržení povinností uvedených v tomto ustanovení může odběratel vyúčtovat dodavateli penále ve výši Kčs 200 za každý případ.

(3) Dodavatel je oprávněn při poslední zásilce uskutečňované dodávky expedovat k vytížení dopravního prostředku potřebnou část výrobků, které podle smlouvy mají být dodány v nejbližší následující dodávce. Rozsah této části poslední zásilky nesmí přesáhnout 20 % expedovaných výrobků.

(4) Ustanovení § 5 se na dodávky organizacím vnitřního obchodu nevztahuje; odchylky od smluvně dodávaného množství mohou však být dohodnuty.

(5) Ustanovení § 16 se na dodávky organizacím vnitřního obchodu nevztahuje.

(6) Dodavatel je povinen spolupracovat s odběratelem na vypracování podkladů o návrhu na provádění statistické přejímky výrobků a vyjádřit se k návrhu na její provádění.


ČÁST PÁTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 60

Zrušuje se vyhláška č. 131/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu, ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb. a ve znění vyhlášky č. 112/1972 Sb.

§ 61

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1978.


Hlavní arbitr

Československé socialistické republiky:

Brandejs v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 odst. 3 a 6 vyhlášky č. 33/1975 Sb., o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu.

2) Vyhláška č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví, a vyhláška č. 116/1972 Sb., o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků.

3) Vládní nařízení č. 68/1960 Sb., o hospodaření s kovovým odpadem a sběrnými surovinami.

4) Retex, zušlechťovny textilních materiálů, n. p. Ivančice.

5) Dřevařský průmysl, generální ředitelství, Praha.
Drevársky a nábytkársky priemysel, generálne riaditeľstvo, Žilina.

6) Prodejny nábytkářského průmyslu, Praha; Drevona, národný podnik, Žilina.

7) Seznam určených výrobků se uveřejňuje v Ústředním věstníku ČSR a Ústředním věstníku SSR.

8) Tím není dotčena povinnost podle § 4 odst. 2, 4 a 6 vyhlášky č. 33/1975 Sb., pokud se požaduje vyšší množství nebo změna struktury dodávky.

9) § 246 občanského zákoníku.

10) § 9 nařízení vlády ČSSR č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen.
Výnos Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. V-2/74 ze dne 28. 12. 1973 o označování výrobků a výkonů maloobchodními cenami, uveřejněný v částce 1 Cenového věstníku ze dne 14. 1. 1974 a registrovaný v částce 14/1974 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník
Je zrušen předpisem
103/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
Ruší
131/1964 Sb. Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu
Je odkazován z
103/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
48/1980 Sb. Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu
Odkazuje na
33/1975 Sb. Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu
136/1973 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení v oblasti cen
116/1972 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků
37/1971 Sb. Hospodářský zákoník (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
71/1965 Sb. Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví
131/1964 Sb. Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
68/1960 Sb. Vládní nařízení o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1978 - 30.04.1990
0. 03.05.1978 Vyhlášené znění