Vyhláška č. 44/1978 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-44
Částka 9/1978
Platnost od 03.05.1978
Účinnost od 01.07.1978
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Minulé znění 01.05.1990 - 31.12.1991

44

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 24. dubna 1978,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu

Státní arbitráž Československé socialistické republiky po projednání se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány podle § 392 odst. 1 a § 394 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. (dále jen "zákon") stanoví:


ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje dodávky

a) chemických výrobků,

b) pryžových a osinkových výrobků a výrobků z plastů; vztahuje se pouze na materiály a polotovary z plastů 1) a na součástky a finální výrobky z polyvinylchloridů,

c) výrobků průmyslu papíru a celulózy.

d) upotřebených ropných olejů; pro tyto dodávky neplatí ustanovení § 2 a 3.

(2) Vyhláška se nevztahuje na dodávky pro vývoz a z dovozu a na dodávky zemědělských potřeb dodávaných nákupními organizacemi zemědělským organizacím.

ČÁST DRUHÁ

Společná ustanovení

ODDÍL TŘETÍ

Gumárenské a osinkové výrobky a výrobky z plastů

§ 23

Pneumatiky

(1) Pneumatiky jakosti B se vzhledovými vadami se dodávají zejména pro náhradní potřebu za sníženou cenu podle příslušného ceníku. Pro první vybavení se tyto pneumatiky dodávají jen, pokud to technické normy nebo technické podmínky vozidel dovolují. Za pneumatiky jakosti B se vzhledovými vadami odpovídá dodavatel jako za výrobky bez těchto vad.

§ 34f

Důsledky nedodržení stanovených vlastností

(1) Jestliže dodávka zpracovatelných olejů obsahuje vodu nebo nečistoty s výjimkou chlóru v rozsahu převyšujícím 2 % až do výše 10 % dodaného množství, započítává se na plnění závazku dodavatele jen 90 % tohoto množství. Obsahuje-li dodávka více než 10 % vody nebo nečistot anebo obsahuje-li chlór, nezapočítává se na plnění závazku dodavatele k dodávkám zpracovatelných olejů; práva a povinnosti podle § 201, 202 a § 206 až 208 zákona organizacím nevznikají. Množství zpracovatelných olejů, které se na plnění závazku k dodávce nezapočítává, je však odběratel povinen odebrat, pokud dodavatel prokáže, že znečištěné zpracovatelné oleje nemůže sám zužitkovat.

§ 34i

Přechodné ustanovení

Pro kalendářní rok 1982 předloží odběratel dodavateli návrh smlouvy o dodávce zpracovatelných olejů (§ 34c) nejpozději do 30. dubna 1982. Pokud odběratel návrh smlouvy předložil před nabytím účinnosti této vyhlášky, je tímto návrhem vázán do 30. dubna 1982; tato lhůta platí též pro vznik smlouvy podle § 34d odst. 2.


ČÁST PÁTÁ

§ 35

Zrušuje se vyhláška č. 119/1964 Sb., o základních podmínkách dodávek výrobků chemického průmyslu.

§ 36

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1978.


Hlavní arbitr

Československé socialistické republiky:

Brandejs v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 168 a 376 zákona.

2) § 29 Poštovního řádu - výnos Ústřední správy spojů, registrovaný v částce 8/1968 Sb.

3) Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví.

4) Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 23/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.

5) Pověřenou organizací (odběratelem) na území České socialistické republiky je Benzina k. p. Praha, na území Slovenské socialistické republiky Benzinol n. p. Bratislava.

6) ČSN 83 0915 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování.
ČSN 85 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady.

7) § 54 vyhlášky č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu.

8) Výměr ministerstva chemického průmyslu o stanovení náhrady za opotřebení a úplaty (nájemného) za přenechání k dočasnému užívání železničních nádržkových (cisternových) vozů ze dne 27. 12. 1966 čj. 322/10 681/66, resp. ustanovení ceníků výrobků chemického průmyslu přepravovaných v cisternách podniků.

9) § 29 Poštovního řádu - výnos Ústřední správy spojů, registrovaný v částce 8/1968 Sb.

10) § 138 zákona.

11) Vyhláška č. 54/1959 Ú. l., o hospodaření s ocelovými lahvemi na technické plyny a na topný plyn tekutý.

12) Vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, příloha 12.

13) Jde například o ochranu práv k průmyslovým vzorům (zejména § 103 až 108 zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech).

14) § 256 občanského zákoníku.

1) Například tyče, desky, fólie, trubky, profily, podlahové a nábytkové krytiny, umělé kůže, pásy a řemeny.

1) Ceník VC-6/5 obor 217 - Technické a vzácné plyny.

2) Tím není dotčena oznamovací povinnost odběratele podle § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v úplném znění vyhlášeném pod č. 148/1973 Sb.

3) Náplň o objemu vyšším než 300 l.

Souvislosti

Provádí předpis
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník
Je měněn
103/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
12/1988 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 44/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu, ve znění vyhlášky č. 26/1982 Sb.
26/1982 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 44/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu
Je zrušen předpisem
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
Ruší
119/1964 Sb. Vyhláška ministerstva chemického průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu
Je odkazován z
63/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá z pozdějších změn
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
103/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
12/1988 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 44/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu, ve znění vyhlášky č. 26/1982 Sb.
26/1982 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 44/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu
Odkazuje na
23/1977 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod
6/1977 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod
33/1975 Sb. Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu
148/1973 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) - (úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
116/1972 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků
84/1972 Sb. Zákon o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech
37/1971 Sb. Hospodářský zákoník (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
71/1965 Sb. Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví
11/1965 Sb. Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků
132/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o železničním přepravním řádu
119/1964 Sb. Vyhláška ministerstva chemického průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
141/1961 Sb. Trestní řád

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 01.05.1990 - 31.12.1991 103/1990 Sb.
3. 01.02.1988 - 30.04.1990 12/1988 Sb.
2. 01.04.1982 - 31.01.1988 26/1982 Sb., 103/1990 Sb.
1. 01.07.1978 - 31.03.1982
0. 03.05.1978 Vyhlášené znění