Vyhláška č. 42/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 650. výročí založení mincovny v Kremnici

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-42
Částka 9/1978
Platnost od 03.05.1978
Účinnost od 03.05.1978
Aktuální znění 03.05.1978

42

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 13. dubna 1978

o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 650. výročí založení mincovny v Kremnici

Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:


§ 1

(1) U příležitosti 650. výročí založení mincovny v Kremnici se vydávají pamětní stříbrné padesátikoruny.

(2) Pamětní stříbrné padesátikoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hmotnost padesátikoruny je 13 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1 000 a v obsahu stříbra 5/1 000. Průměr padesátikoruny je 31 mm, na její hraně je opakující se vlis kroužku a na obou stranách rozdvojené čárky.

(3) Na líci pamětní stříbrné padesátikoruny je uprostřed státní znak Československé socialistické republiky, kolem kterého je v opise zleva nahoru název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Označení hodnoty "50 Kčs" je umístěno ve dvou řádcích pod státním znakem.

(4) Na rubu pamětní stříbrné padesátikoruny je uprostřed zobrazen razič, razící ručně minci. Okolo raziče jsou umístěny: vlevo od něho líc zlatého florenu Karla Roberta z Anjou, zakladatele kremnické mincovny, nad ním rub stříbrné stokoruny na paměť třicetiletého trvání Československé republiky, vpravo rub pamětní stříbrné padesátikoruny k 50. výročí založení Komunistické strany Československa a dole rub pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 25. výročí Slovenského národního povstání. Pole mezi jednotlivými mincemi jsou ohraničena dvěma obloučky. V opise zleva je text "650 ROKOV MINCOVNE V KREMNICI" a letopočty "1328-1978". Autorem návrhu na pamětní stříbrnou padesátikorunu je akademický sochař Andrej Peter, jehož iniciály "AP" jsou vpravo od průsečníku pravé a spodní mince.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Lér, CSc. v. r.


Obrázek - Pamětní stříbrná padesátikoruna

Obrázek - Pamětní stříbrná padesátikoruna

Souvislosti

Provádí předpis
35/1954 Sb. Vládní nařízení o pamětních mincích
41/1953 Sb. Zákon o peněžní reformě
Je odkazován z
142/2000 Sb. Vyhláška České národní banky o ukončení platnosti pamětních stříbrných mincí vydaných Státní bankou československou
Odkazuje na
41/1953 Sb. Zákon o peněžní reformě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 03.05.1978 Aktuální znění (exportováno 10.07.2020 15:27)
0. 03.05.1978 Vyhlášené znění