Oznámení č. o22/c11/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1977-c11-o22
Částka 11/1977
Platnost od 15.06.1977
Účinnost od 31.03.1977
Aktuální znění 31.03.1977

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 9 odst. 2, § 30 odst. 5 a § 11 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), a § 29 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon), výnos ze dne 6. prosince 1976 čj. 14 571/1976-III o středních školách pro pracující v soustavě výchovných a vzdělávacích zařízení pro přípravu mládeže k dělnickým povoláním.

Výnos obsahuje ustanovení o zřizování středních škol pro pracující, o jejich řízení, o obsahu a organizaci studia, o přijímacím řízení, dále o hospodářském zabezpečení a pracovních úlevách studujících, o finančním zabezpečení nákladů středních škol pro pracující, o odměňování vedoucích a pedagogických pracovníků a o zařazování absolventů středních škol pro pracující.

Výnosem se zrušuje výnos ministerstva školství SSR ze dne 19. září 1974 čj. 9446/1974-III/1 o středních školách pro pracující - absolventy učebních oborů (č. 11/1974 Ú. v. SSR, časopis „Zvesti MŠ a MK SSR“ 1974, sešit 11; reg. v částce 26/1974 Sb.).

Výnos bude uveřejněn v Ústředním věstníku SSR a v časopise „Zvesti Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry SSR“, v sešitě 3 ze dne 31. března 1977; lze do něho nahlédnout ve všech odborech školství ONV a NV hl. města SSR Bratislavy.

Souvislosti

Ruší
o1/c26/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
186/1960 Sb. Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)
89/1958 Sb. Zákon o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.03.1977 Aktuální znění (exportováno 28.02.2021 08:45)
0. 31.03.1977 Vyhlášené znění