Zákon č. 96/1977 Sb.Zákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1977-96
Částka 29/1977
Platnost od 28.12.1977
Účinnost od 01.01.1978
Aktuální znění 01.01.1996

96

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. prosince 1977

o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 36

Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, se mění a doplňuje takto:

1. v § 21 odstavci 1 písm. a) prvá věta zní:

"Zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihne při neoprávněném výkonu práva myslivosti nebo při činu tímto zákonem zakázaném, nebo osobu, kterou přistihne v honitbě s loveckou výzbrojí, popřípadě se střelnou zbraní, pokud nejde o osobu oprávněnou podle zvláštních předpisů nosit zbraň i na honebních pozemcích.";

2. v § 36 odstavci 1 se slova "a v případě poškození lesních kultur do 30 dnů ode dne, kdy škoda vznikla", nahrazují slovy "ode dne, kdy škoda vznikla, u škod na lesních porostech vzniklých v období od 1. července předcházejícího roku do 30. června běžného roku ve lhůtě 30 dnů od uplynutí uvedeného období." a část poslední věty za středníkem se vypouští.


§ 38

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.


Erban v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování.

2) § 25 zákona č . 61/1977 Sb., o lesích.

3) Např. zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, zákon č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 23/1962 Sb. o myslivosti.

4) § 2 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích.

5) Např. podle zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách.

6) Např. vyhledávání a průzkum ložisek podle zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon).

7) Např. zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, výnos Ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy o jednotném řízení turistického označení cest v ČSR, částka 60/1958 Ú. l.

8) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

9) Např. podle zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti.

10) Vyhláška č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení.

11) Zákon č. 162/1949 Sb., o zbraních a střelivu, vyhláška č. 124/1961 Sb., o střelných zbraních a střelivu, vyhláška č. 7/1955 Ú. l., o loveckých zbraních.

12) Např. § 25 odstavec 2, § 4 odstavce 6 a 7 zákona o lesích.

13) Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.

14) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

15) Např. zákon č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství, zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon), zákon č. 138/1973 Sb., o vodách, zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

16) § 275 zákoníku práce (úplné znění č. 55/1975 Sb.), § 30 až 34 nařízení vlády ČSSR č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce, vyhláška č. 112/1975 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o zjišťování průměrného výdělku.

17) § 25 odstavec 5 zákona o lesích.

*) Zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, vyhláška č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
248/1993 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství o zakládání a obnovování lesních porostů
13/1978 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování
98/1977 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o lesní stráži
97/1977 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o odborné správě lesů a o příspěvcích za ni
Je měněn
289/1995 Sb. Lesní zákon
Mění
o5/c21/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c41/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
146/1971 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy
o4/c30/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
23/1962 Sb. Zákon o myslivosti
40/1956 Sb. Zákon o státní ochraně přírody
Ruší
77/1972 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kvalifikaci odborných lesních hospodářů
86/1949 Sb. Zákon o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl
12/1948 Sb. Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství
Je odkazován z
460/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn
69/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jak vyplývá z pozdějších změn
213/1996 Sb. Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
89/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/4964 Sb., ve znění pozdějších předpisů
62/1996 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
289/1995 Sb. Lesní zákon
193/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob a výše náhrad za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a u plynovodů
178/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů
248/1993 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství o zakládání a obnovování lesních porostů
240/1993 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
195/1993 Sb. Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
183/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 39/1993 Sb.
153/1993 Sb. Oznámení ministerstva zemědělství o vydání výnosu, kterým se stanoví kvalifikační předpoklady odborných lesních hospodářů
126/1993 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
610/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
512/1992 Sb. Zákon o myslivosti (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
501/1992 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
403/1992 Sb. Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a některých dalších opatřeních s tím souvisejících (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
395/1992 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny
121/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 97/1977 Sb., o odborné správě lesů a příspěvcích za ni
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
70/1992 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
58/1992 Sb. Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví podrobnosti o lesnických stejnokrojích
519/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád
282/1991 Sb. Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku
165/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany
164/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany
163/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany
157/1991 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko
156/1991 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory
155/1991 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří
6/1991 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrova seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina
464/1990 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
425/1990 Sb. Zákon o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
333/1990 Sb. Oznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje instrukce o stejnokrojích pro pracovníky lesního hospodářství
197/1989 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Blanský les
216/1988 Sb. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o místním poplatku ze psů a o lázeňském poplatku
20/1988 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o myslivosti
5/1987 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
101/1985 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o určení vybraných lesních výrobků a organizací oprávněných k jejich nákupu
99/1985 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky lesních výrobků
120/1983 Sb. Zákon České národní rady o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu
105/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
o4/c16/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
13/1978 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování
12/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o ochraně lesního půdního fondu při územně plánovací činnosti
98/1977 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o lesní stráži
97/1977 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o odborné správě lesů a o příspěvcích za ni
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
Odkazuje na
61/1977 Sb. Zákon o lesích
50/1976 Sb. Stavební zákon
21/1976 Sb. Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonéské republiky
112/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravují některé podrobnosti o zjišťování průměrného výdělku
55/1975 Sb. Zákoník práce (úplné znění zákoníku práce, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
54/1975 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce
138/1973 Sb. Vodní zákon
41/1973 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
77/1972 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kvalifikaci odborných lesních hospodářů
146/1971 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy
102/1971 Sb. Zákon o ochraně státního tajemství
145/1970 Sb. Zákon o národohospodářském plánování
30/1970 Sb. Zákon Slovenské národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů Slovenské socialistické republiky
71/1967 Sb. Správní řád
69/1967 Sb. Zákon o národních výborech
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
62/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby
61/1964 Sb. Zákon o rozvoji rostlinné výroby
23/1962 Sb. Zákon o myslivosti
124/1961 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o střelných zbraních a střelivu
61/1961 Sb. Vyhláška ministra vnitra o blokovém řízení
22/1958 Sb. Zákon o kulturních památkách
79/1957 Sb. Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)
41/1957 Sb. Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon)
40/1956 Sb. Zákon o státní ochraně přírody
169/1949 Sb. Zákon o vojenských újezdech
162/1949 Sb. Zákon o zbraních a střelivu
86/1949 Sb. Zákon o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl
12/1948 Sb. Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.01.1996 289/1995 Sb. Aktuální znění (exportováno 27.10.2020 23:58)
1. 01.01.1978 - 31.12.1995
0. 28.12.1977 Vyhlášené znění