Zákon č. 61/1977 Sb.Zákon o lesích

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1977-61
Částka 20/1977
Platnost od 28.10.1977
Účinnost od 01.01.1978
Zrušeno k 01.01.1987 (289/1995 Sb.)
Minulé znění 01.01.1978 - 31.12.1986

61

ZÁKON

ze dne 26. října 1977

o lesích

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Lesy jsou jedním z největších bohatství naší vlasti, jsou jednou ze základních složek životního prostředí a poskytují trvalý zdroj dřeva pro národní hospodářství. Lesy ovlivňují a zlepšují podnebí, vodní a půdní poměry, vytvářejí přirozené prostředí pro mnohé druhy rostlin a živočichů i jejich společenstev, uchovávají přírodní krásy a jsou též zdrojem zdraví a osvěžení obyvatelstva. Pro všechny tyto funkce lesů (dále jen "funkce lesů") je nezbytné chránit lesní fond, který tvoří pozemky náležející do lesního půdního fondu a lesní dřeviny na nich; zároveň je třeba soustavně a plánovitě pečovat o zvelebování lesů, hospodařit v nich podle zásad pokrokové biologie, techniky a socialistické ekonomiky.

ČÁST DRUHÁ

Lesní půdní fond a jeho ochrana

ODDÍL 1

Lesní půdní fond

§ 2

Vymezení lesního půdního fondu

(1) Lesní půdní fond tvoří pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů (dále jen "lesní pozemky"). Lesními pozemky jsou:

a) pozemky porostlé lesními dřevinami, které slouží k plnění funkcí lesů (dále jen "lesní porosty"), a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny za účelem obnovy nebo za účelem zřízení lesních školek, popřípadě lesních semenných plantáží,

b) pozemky bez lesních porostů, které slouží lesnímu hospodářství a jsou pro ně nepostradatelné (rozdělovací průseky, lesní cesty, plochy horních lesních skladů apod.),

c) pozemky nad horní hranicí stromové vegetace ve vysokohorských oblastech s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdních komunikací.

(2) Orgán státní správy lesního hospodářství může za lesní pozemky prohlásit:

a) pozemky, které je možno nejhospodárněji využít k zalesnění,

b) pozemky, které mají být zalesněny zejména z důvodů vodohospodářských, půdoochranných, zdravotních, rekreačních a estetických,

c) nezalesněné pozemky uvnitř lesů, které slouží nebo mají sloužit k plnění funkcí lesů, zejména při tvorbě a ochraně přírodního prostředí.

(3) V pochybnostech, zda jde o pozemek náležející do lesního půdního fondu podle odstavce 1, rozhoduje orgán státní správy lesního hospodářství.

(4) Lesními pozemky nejsou ani za ně nemohou být prohlášeny pozemky, pokud jsou součástí zemědělského půdního fondu. 1)

§ 3

Evidence lesního půdního fondu

(1) Správce, vlastník nebo uživatel lesních pozemků (dále jen "uživatel lesních pozemků") je povinen oznámit každou změnu ve správě (vlastnictví, užívání) lesních pozemků orgánu státní správy lesního hospodářství, a jde-li o lesní pozemky v odborné správě, též organizaci vykonávající odbornou správu lesů.

(2) Socialistické organizace, které jsou uživateli lesních pozemků, jsou povinny ve spolupráci s orgány geodézie a kartografie vést vlastní (podnikovou) evidenci těchto pozemků.

(3) Ústřední orgán státní správy lesního hospodářství České socialistické republiky a ústřední orgán státní správy lesního hospodářství Slovenské socialistické republiky (dále jen "ústřední orgán státní správy lesního hospodářství republiky") po dohodě s příslušnými ústředními orgány státní správy mohou stanovit obecně závazným právním předpisem podrobnosti o zakládání a vedení vlastní (podnikové) evidence lesních pozemků socialistickými organizacemi a podrobnosti o tom, které pozemky náležejí do lesního půdního fondu.

ODDÍL 2

Ochrana lesního půdního fondu

§ 4

Obsah a základní povinnosti

(1) Uživatelé lesních pozemků jsou povinni lesní pozemky a lesní porosty chránit a racionálně je využívat pro plnění funkcí lesů. Za tím účelem mohou orgány státní správy lesního hospodářství uložit uživatelům lesních pozemků provést na vlastní náklad na lesních pozemcích potřebná opatření.

(2) Lesní pozemky nesmějí být vyňaty z lesního půdního fondu, ani nesmí být omezeno jejich využívání pro plnění funkcí lesů, pokud o jejich vynětí nebo o omezení v jejich využívání nerozhodl orgán státní správy lesního hospodářství. K vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu nebo k omezení v jejich využívání může dojít jen v nevyhnutelných a odůvodněných případech, zejména nelze-li úkoly ekonomického a společenského rozvoje zabezpečit jinak.

(3) Při vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu nebo při omezení v jejich využívání je nutno:

a) zvlášť chránit lesní pozemky v lesích prohlášených za lesy ochranné a za lesy zvláštního určení,

b) použít v prvé řadě lesní pozemky, na nichž lze vzhledem k přírodním podmínkám dosáhnout jen malé produkce dřevní hmoty, pokud tyto pozemky nezajišťují jiné funkce lesů,

c) použít jen nezbytně nutnou plochu lesních pozemků a nepřipouštět tříštění lesního půdního fondu,

d) zajistit, aby použití lesních pozemků co nejméně narušovalo zájmy lesního hospodářství a co nejméně ztěžovalo hospodaření v lesích,

e) důsledně dbát ochrany lesních porostů,

f) provádět v případech, kdy je to účelné a technicky proveditelné, podle rozhodnutí orgánu státní správy lesního hospodářství skrývku kulturních vrstev půdy a opatření k jejímu hospodárnému využití,

g) po ukončení použití vyňatých lesních pozemků pro jiné účely urychleně provést půdní úpravy a rekultivaci tak, aby dotčené lesní pozemky se mohly zalesnit; v případech většího a dlouhodobého soustředění těžby nerostů provádět též biologickou rekultivaci vhodnými lesními porosty.

(4) Trvalým vynětím lesního pozemku z lesního půdního fondu se rozumí trvalá změna způsobu využití lesního pozemku. Dočasně se pozemek z lesního půdního fondu vyjímá tehdy, jestliže se počítá s jeho použitím pro jiné účely na dobu určenou v rozhodnutí, nejdéle však na 12 let. O omezení ve využívání lesního pozemku jde tehdy, jestliže je plnění funkcí lesů omezeno z důvodů jiných důležitých zájmů společnosti.

(5) Při společensky odůvodněných vzájemných směnách mezi lesním půdním fondem a zemědělským půdním fondem je třeba dbát zásad ochrany lesního půdního fondu i ochrany zemědělského půdního fondu. Z lesního půdního fondu, zejména v oblastech s nízkou lesnatostí, lze vyjmout pouze roztroušené lesní pozemky nevýznamné pro lesní hospodářství, životní prostředí a ráz krajiny.

(6) Lesní pozemky se nesmí vyjmout z lesního půdního fondu pro individuální výstavbu rekreačních chat a objektů. Ústřední orgán státní správy lesního hospodářství republiky může v souladu se schváleným územním plánem povolit vynětí lesních pozemků pro individuální výstavbu rekreačních chat a objektů výjimečně, jde-li o nezastavěné plochy lesních pozemků v chatových osadách 2) vybudovaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a zcela výjimečně v návaznosti na vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu pro jiné účely a jen tehdy, nelze-li stavbu umístit na jiné půdě.

(7) Vynětí pozemků z lesního půdního fondu k výstavbě rekreačních objektů socialistických organizací může ústřední orgán státní správy lesního hospodářství republiky povolit jen v mimořádných, společenským zájmem odůvodněných případech, a pokud je to v souladu se schváleným územním plánem.

§ 5

Povinnosti při územně plánovací činnosti

(1) Při územně plánovací činnosti prováděné podle zvláštních předpisů 3) jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územně plánovací dokumentace povinni dbát ochrany lesního půdního fondu a lesních porostů a řídit se přitom ustanoveními § 4. Při zpracování územně plánovací dokumentace jsou zpracovatelé povinni navrhnout a zdůvodnit řešení, které je z hlediska ochrany lesního půdního fondu, lesních porostů, jakož i ostatních společenských zájmů nejvhodnější; podrobnosti stanoví obecně závazným právním předpisem federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj po dohodě s ústředními orgány státní správy lesního hospodářství republik.

(2) Návrhy územních plánů velkých územních celků, sídelních útvarů a popřípadě zón musí být již v období zpracování předběžných návrhů projednány a před schválením opatřeny souhlasem orgánu státní správy lesního hospodářství; na udělení tohoto souhlasu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(3) Územní rozhodnutí, 3) jímž má být dotčen lesní půdní fond, nelze vydat, pokud nebyl udělen souhlas orgánu státní správy lesního hospodářství.

§ 6

Povinnosti při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů

(1) Při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů podle zvláštních předpisů 4) jsou organizace oprávněné k těžbě nerostů povinny dbát ochrany lesního půdního fondu a lesních porostů a řídit se přitom ustanoveními § 4. Jsou dále povinny navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které při racionálním vydobytí ložiska v nejvyšší míře chrání lesní půdní fond a lesní porosty; přitom vyhodnocují předpokládané ztráty na produkci dřevní hmoty a přihlížejí k ostatním funkcím lesů, k možnostem rekultivace a k předpokládaným následným škodám, a to ve srovnání s jiným možným řešením.

(2) Návrhy na stanovení dobývacích prostorů musí být před jejich schválením opatřeny souhlasem orgánu státní správy lesního hospodářství; na udělení tohoto souhlasu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(3) V případech, kdy dobývací prostor se dotýká jak lesního, tak zemědělského půdního fondu, uvede orgán státní správy lesního hospodářství v souhlase vydaném podle odstavce 2 způsob rekultivací, o němž se dohodl s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu.

§ 7

Povinnosti při zpracování dokumentace staveb

(1) Při zpracování dokumentace staveb jsou investoři povinni dbát ochrany lesního půdního fondu a lesních porostů, řídit se přitom ustanoveními § 4 a na základě propočtu ekonomické efektivnosti 5) navrhnout umístění stavby tak, aby se tím co nejméně narušilo plnění funkcí lesů; pokud řešení není jednoznačné, jsou povinni navrhnout umístění stavby v alternativách.

(2) Návrh na projednání projektového úkolu staveb, při nichž se předpokládá trvalé nebo dočasné vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu nebo omezení ve využívání lesních pozemků, musí být doložen souhlasem orgánu státní správy lesního hospodářství; na udělení tohoto souhlasu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

Povinnosti při těžební, stavební a průmyslové činnosti, projektování a výstavbě směrových a liniových staveb a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu

§ 8

Organizace provádějící těžební, stavební a průmyslovou činnost, projektování a výstavbu směrových a liniových staveb a geologický a hydrogeologický průzkum, jsou povinny dbát ochrany lesního půdního fondu a lesních porostů a řídit se ustanoveními § 4; přitom jsou povinny

a) projednat včas zamýšlené provádění prací s orgánem státní správy lesního hospodářství a s uživatelem lesních pozemků,

b) učinit opatření, aby síť lesních cest, síť lesnickotechnických meliorací, odvodňovacích zařízení a jiných lesnickotechnických zařízení nebyla poškozena nebo jinak narušena a nadále plnila svůj účel; v případě neodvratnosti narušení těchto zařízení zajistit jejich účelnou obnovu,

c) usměrnit provádění prací časově tak, aby probíhaly mimo období intenzivních prací v lesích nebo mimo období klidu potřebného z hlediska zajištění funkcí lesů (doba jarního zalesňování, doba kladení mláďat zvěře apod.),

d) provádět práce tak, aby na lesních pozemcích a na lesních porostech docházelo k co nejmenším škodám, zejména činit účinná technická opatření k zabránění nebo ke zmírnění úniku pevných, tekutých a plynných látek poškozujících lesy,

e) ukládat odklizované hmoty ve vytěžených prostorách a není-li to možné nebo hospodářsky odůvodněné, uložit je v prvé řadě na plochách neplodných nebo na jiných plochách k tomu určených,

f) vést průseky v lese tak, aby byl les co nejméně ohrožován větrem, zejména aby byly zabezpečeny návětrné stěny lesních porostů před větrnými polomy,

g) uvést dotčené lesní pozemky po skončení prací do původního stavu, pokud orgánem státní správy lesního hospodářství nebylo stanoveno jinak.

§ 9

Ústřední orgán státní správy lesního hospodářství republiky upraví obecně závazným právním předpisem podrobněji

a) podmínky a postup při vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu nebo při omezení v jejich využívání pro plnění funkcí lesů,

b) ochranu lesního půdního fondu při územně plánovací činnosti, při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů, při zpracování dokumentace staveb, při těžební, stavební a průmyslové činnosti, při projektování a výstavbě směrových a liniových staveb a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu.

ČÁST TŘETÍ

Náhrady za poškozování lesů

§ 10

(1) Každý je povinen dbát, aby nedocházelo k poškozování lesního fondu (§ 1), jakož i objektů a zařízení na lesních pozemcích sloužících lesnímu hospodářství.

(2) Dojde-li k poškození (odstavec 1), je ten, kdo je způsobil, povinen uvést dotčená místa do původního stavu. Nestane-li se tak, zejména není-li to možné nebo hospodářsky účelné, je povinen poskytnout poškozenému náhradu podle předpisů o náhradě škody. U poškození lesních porostů se hradí též to, čeho by poškozený dosáhl, kdyby k poškození nedošlo.

(3) Došlo-li v souvislosti s prováděním investiční výstavby k přerušení souvislosti ucelených lesních částí, lesních cest nebo jiných objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství, je ten, kdo je způsobil, povinen hradit poškozenému i zvýšené provozní náklady, které mu tím vznikly.

(4) Za lesní porost likvidovaný v souvislosti s prováděním investiční výstavby je investor povinen zaplatit to, čeho by bylo při řádném hospodaření dosaženo, kdyby nedošlo k předčasnému smýcení lesního porostu, a to po odečtení částky, kterou případně poškozený získal za dříví z likvidovaného lesního porostu.

(5) Socialistické organizace, z jejichž provozu unikají plynné a tuhé látky (exhalace) způsobující na lesních porostech škody, jsou povinny provádět opatření k zabránění nebo ke zmírnění úniku exhalací, zúčastňovat se na výzvu státních organizací lesního hospodářství (§ 11) zjišťování škodlivých účinků exhalací na lesní porosty, spolupracovat s těmito organizacemi a poskytovat jim potřebnou pomoc při odstraňování následků škod na lesních porostech způsobených exhalacemi a při obnově lesních porostů.

(6) Drážní podnik i uživatelé lesních pozemků jsou povinni učinit bezpečnostní opatření potřebná pro ochranu lesů před požáry, které mohou vzniknout provozem dráhy. Základní potřebná opatření jsou stanovena zvláštními předpisy. 6)

(7) Orgán státní správy lesního hospodářství může uložit, aby se poškození odstranilo uvedením do původního stavu; může uložit i jiná opatření, aby hrozícím škodám bylo zabráněno a další škody nevznikaly.

ČÁST ČTVRTÁ

Lesní národní majetek a užívací vztahy k lesům

ODDÍL 1

Lesní národní majetek

§ 11

Správa a převody správy lesního národního majetku

(1) Lesní fond, který je ve státním socialistickém vlastnictví (dále jen "lesní národní majetek"), spravují státní organizace lesního hospodářství, řízené ústředním orgánem státní správy lesního hospodářství republiky.

(2) Lesní národní majetek nezbytný pro potřeby obrany státu spravují státní organizace lesního hospodářství řízené federálním ministerstvem národní obrany.

(3) Jiné státní organizace mohou spravovat lesní národní majetek jen výjimečně, pokud jej nevyhnutelně potřebují k plnění svých úkolů. Výjimky povoluje ústřední orgán státní správy lesního hospodářství republiky.

(4) Převody správy lesního národního majetku lze provádět jen se souhlasem ústředního orgánu státní správy lesního hospodářství republiky.

(5) Na povolení výjimky podle odstavce 3 a na udělení souhlasu podle odstavce 4 se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

ODDÍL 2

Právo užívání lesních pozemků k zajištění lesní výroby a ostatních funkcí lesů

§ 12

Právo užívání lesních pozemků

(1) Socialistické organizaci, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona užívá lesní pozemky ve vlastnictví občanů nebo jiných než socialistických organizací, přísluší právo užívání lesních pozemků k zajištění lesní výroby a ostatních funkcí lesů (dále jen "právo užívání lesních pozemků").

(2) Právo užívání lesních pozemků se nevztahuje na lesní pozemky, které užívají zemědělské družstevní organizace na základě práva družstevního užívání.

(3) V pochybnostech, zda socialistické organizaci přísluší podle odstavce 1 právo užívání lesních pozemků, rozhodne orgán státní správy lesního hospodářství.

(4) Právo užívání lesních pozemků vznikne i v případě, kdy rozhodnutím příslušného orgánu státní správy byla zemědělská půda, ke které přísluší právo užívání podle zvláštních předpisů, 7) určena k zalesnění a převedena do užívání státní organizace lesního hospodářství.

(5) Právo užívání lesních pozemků se zapisuje do evidence nemovitostí podle předpisů o evidenci nemovitostí. 8)

§ 13

Obsah práva užívání lesních pozemků

(1) Právo užívání lesních pozemků je bezplatné a časově neomezené, opravňuje socialistickou organizaci k tomu, aby hospodařila na lesních pozemcích ve stejném rozsahu, jako kdyby byla vlastníkem a využívala je v souladu s právními předpisy pro plnění úkolů, které jsou předmětem její činnosti.

(2) Socialistická organizace je oprávněna

a) provádět úpravy lesních pozemků potřebné k zajištění funkcí lesů,

b) měnit podstatu lesních pozemků a čerpat z ní,

c) zřizovat na lesních pozemcích stavby, potřebné pro zajištění lesní výroby a ostatních funkcí lesů.

(3) Veškeré lesní porosty na lesních pozemcích užívaných státní organizací bez ohledu na dobu jejich založení jsou ve vlastnictví státu. Veškeré lesní porosty na lesních pozemcích užívaných zemědělskou družstevní organizací bez ohledu na dobu jejich založení jsou v jejím vlastnictví.

(4) Socialistická organizace je oprávněna i povinna chránit právo užívání lesních pozemků proti každému, kdo do něho neoprávněně zasahuje.

§ 14

Dočasné užívání lesních pozemků

(1) Socialistická organizace může na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesního hospodářství podle § 4 přenechat pozemky, k nimž jí náleží právo užívání lesních pozemků, k jiným účelům než k zajištění lesní výroby a ostatních funkcí lesů.

(2) Smlouva o dočasném užívání podle odstavce 1 vyžaduje písemnou formu a může v ní být dohodnuta i přiměřená úplata.

§ 15

Převod práva užívání lesních pozemků

(1) Socialistická organizace může převést právo užívání lesních pozemků na státní organizaci lesního hospodářství písemnou hospodářskou smlouvou, k níž je třeba souhlasu orgánu státní správy lesního hospodářství. Zemědělská družstevní organizace může v odůvodněných případech převést právo užívání lesních pozemků též na jinou zemědělskou družstevní organizaci písemnou hospodářskou smlouvou, k níž je třeba souhlasu orgánu státní správy lesního hospodářství vydaného po vyjádření orgánu státního hospodářského řízení zemědělství.

(2) Právo užívání lesních pozemků se převádí bezplatně; bezplatně se převádí též správa (vlastnictví) lesních porostů. Jestliže však socialistická organizace, jejíž právo užívání lesních pozemků se převádí, vynaložila z vlastních prostředků náklady na investice do užívaných lesních pozemků, může při uzavírání hospodářské smlouvy požadovat od socialistické organizace, na kterou právo užívání lesních pozemků převádí, náhradu těchto nákladů; výše nákladů se zjišťuje jejich oceněním ke dni převodu práva užívání lesních pozemků.

(3) Nedojde-li k dohodě o náhradě nákladů na investice, rozhodne o ní orgán státní správy lesního hospodářství na návrh socialistické organizace, jejíž právo užívání lesních pozemků se převádí; jde-li o převod práva užívání lesních pozemků zemědělské družstevní organizace, rozhodne po vyjádření orgánu státního hospodářského řízení zemědělství. V těchto případech dojde k převodu práva užívání lesních pozemků až dnem nabytí právní moci rozhodnutí o náhradě nákladů na investice.

(4) Vyžadují-li společenské zájmy převod práva užívání lesních pozemků na státní organizaci lesního hospodářství a organizace se o tomto převodu nedohodnou, rozhodne o převodu tohoto práva orgán státní správy lesního hospodářství; jde-li o převod práva užívání lesních pozemků zemědělské družstevní organizace, rozhodne po vyjádření orgánu státního hospodářského řízení zemědělství; ustanovení odstavců 2 a 3 zde platí obdobně.

§ 16

Zánik práva užívání lesních pozemků

(1) Právo užívání lesních pozemků zaniká jejich převodem do socialistického společenského vlastnictví. Jinou změnou vlastnictví není právo užívání lesních pozemků dotčeno.

(2) Právo užívání lesních pozemků zaniká také v případě, jestliže lesní pozemky byly trvale vyňaty z lesního půdního fondu a podle zvláštních předpisů 1) rozhodnutím orgánu státní správy prohlášeny za součást zemědělského půdního fondu; v takovém případě vzniká právo užívání rozhodnutím podle zvláštních předpisů. 7)

(3) Ke smlouvě o převodu vlastnictví lesních pozemků, k nimž náleží socialistické organizaci právo užívání lesních pozemků, je třeba též jejího souhlasu; to neplatí, jde-li o bezplatný převod lesních pozemků do vlastnictví státu od občanů a jiných než socialistických organizací.

§ 17

Opatření při neplnění úkolů v lesích, které neužívají socialistické organizace

(1) Nemůže-li vlastník lesních pozemků, které neužívá socialistická organizace, zajistit plnění povinností stanovených tímto zákonem nebo jinými obecně závaznými právními předpisy, které upravují ochranu lesů nebo hospodaření v nich, je povinen oznámit to bezodkladně orgánu státní správy lesního hospodářství.

(2) Orgán státní správy lesního hospodářství působí k tomu, aby vlastník lesních pozemků, který neplní nebo nemůže plnit své povinnosti podle odstavce 1, převedl lesní pozemky do vlastnictví státu nebo uzavřel se státní organizací lesního hospodářství písemnou dohodu o vzniku práva užívání lesních pozemků.

(3) Nedojde-li k převodu lesních pozemků do vlastnictví státu ani k dohodě podle odstavce 2, rozhodne orgán státní správy lesního hospodářství o zřízení práva užívání lesních pozemků.

(4) V dohodě podle odstavce 2 i v rozhodnutí podle odstavce 3 musí být vymezeny v souladu s evidencí nemovitostí lesní pozemky, k nimž se zřizuje právo užívání lesních pozemků.

§ 18

Opatření při neplnění úkolů v lesích užívaných zemědělskými družstevními organizacemi

Jestliže zemědělská družstevní organizace neplní povinnosti stanovené tímto zákonem nebo jinými obecně závaznými právními předpisy, které upravují ochranu lesů nebo hospodaření v nich, a vyžaduje-li to společenský zájem, projedná orgán státní správy lesního hospodářství v součinnosti s orgánem státního hospodářského řízení zemědělství přenechání 9) lesních pozemků sdružených a lesních pozemků, které jsou ve vlastnictví zemědělské družstevní organizace, do užívání státní organizace lesního hospodářství. Pro užívání sdružených lesních pozemků státní organizací lesního hospodářství platí přiměřeně předpisy o právu družstevního užívání. 10)

ODDÍL 3

Zvláštní oprávnění a povinnosti uživatelů lesních pozemků

§ 19

Vytváření ucelených lesních částí

(1) Státní organizace lesního hospodářství jsou povinny vytvářet ucelené lesní části jako nezbytnou podmínku uplatňování racionálního, plánovitého a výsledkům pokrokové vědy a výzkumu odpovídajícího hospodaření v lesích.

(2) Zasahují-li do lesních pozemků obhospodařovaných socialistickými organizacemi lesní pozemky, které jsou v soukromém vlastnictví a také vlastníky obhospodařovány, jsou tyto organizace povinny projednat s nimi odevzdání lesních pozemků do užívání podle § 12 a následujících. Nedojde-li k dohodě mezi socialistickou organizací a vlastníkem lesních pozemků, postupuje orgán státní správy lesního hospodářství obdobně podle ustanovení § 17.

(3) Nedojde-li při vytváření ucelených lesních částí mezi státními organizacemi lesního hospodářství a zemědělskými družstevními organizacemi k dohodě o převodu práva užívání lesních pozemků, rozhodne orgán státní správy lesního hospodářství o převodu tohoto práva podle § 15 odst. 4.

(4) Nedojde-li u lesních pozemků sdružených nebo těch, které jsou ve vlastnictví zemědělské družstevní organizace, k vytvoření ucelených lesních částí dohodou, 9) projedná orgán státní správy lesního hospodářství v součinnosti s orgánem státního hospodářského řízení zemědělství přenechání těchto pozemků do užívání státní organizace lesního hospodářství a současně přenechání jiných lesních pozemků obhospodařovaných státní organizací lesního hospodářství do užívání zemědělské družstevní organizace. Není-li přenechání jiných lesních pozemků vhodné nebo možné, orgán státní správy lesního hospodářství v součinnosti s orgánem státního hospodářského řízení zemědělství rozhodne o způsobu přiměřeného vypořádání.

(5) Má-li při vytváření ucelených lesních částí podle odstavce 4 dojít ke změně uživatele lesního národního majetku, postupuje se podle zvláštních předpisů. 11)

§ 20

Opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku

(1) Investoři směrových, liniových a jiných staveb a zařízení jsou povinni na lesních pozemcích dotčených výstavbou provést opatření, kterými stavby a zařízení zabezpečí před škodami, jež by mohly být způsobeny sesouváním půdy, padáním kamenů, pádem stromů, lavinami apod. z těchto pozemků. Rozsah a způsob těchto zabezpečovacích opatření stanoví podle zvláštních předpisů 12) příslušný orgán státní správy v dohodě s orgánem státní správy lesního hospodářství.

(2) Uživatel lesních pozemků je povinen provedení opatření podle odstavce 1 umožnit.

(3) Vyžaduje-li zajištění bezpečnosti osob a majetku kromě opatření uvedených v odstavci 1 i změnu ve způsobu hospodaření nebo omezení ve využívání lesních pozemků, rozhodne orgán státní správy lesního hospodářství o dalších opatřeních a určí, kdo ponese náklady s tím spojené. Ustanovení právních předpisů upravující vztahy mezi dráhou a okolím zůstávají nedotčena. 13)

§ 21

Užívání cizích pozemků

(1) Uživatel lesních pozemků je oprávněn užívat bezplatně v nezbytném rozsahu cizí pozemky k lesní dopravě, jestliže na lesní pozemek se nelze dostat jinak nebo jen s takovými výlohami, které by byly nepoměrně vyšší než újma vznikající tímto užíváním. Vznikne-li správci (vlastníku, uživateli) cizího pozemku škoda, přísluší mu náhrada škody podle obecných právních předpisů.

(2) Uživatel lesních pozemků je povinen projednat se správcem (vlastníkem, uživatelem) cizího pozemku podmínky lesní dopravy. Nedojde-li k dohodě, rozhodne orgán státní správy lesního hospodářství o době, způsobu, rozsahu a trvání lesní dopravy po cizích pozemcích, popřípadě i o výši náhrady škody.

ČÁST PÁTÁ

Poslání lesů a jejich kategorizace

§ 22

Hlavní zásady rozvoje funkcí lesů

(1) Uživatelé lesních pozemků jsou povinni s lesními porosty plánovitě hospodařit podle lesních hospodářských plánů schválených orgány státní správy lesního hospodářství tak, aby se zvyšovala úrodnost lesních pozemků a produkce dřevní hmoty při současném zabezpečení ostatních funkcí lesů.

(2) Lesní hospodářské plány jsou podkladem pro národohospodářské plánování a závazně určují ukazatele a údaje o lesních porostech. Závaznými ukazateli a údaji lesních hospodářských plánů jsou hospodářský způsob, výše těžeb stanovená těžebním procentem v jednotlivých věkových stupních a úkoly obnovy a výchovy lesních porostů. Takto určená výše těžeb je nepřekročitelná.

§ 23

Kategorizace lesů

(1) Z hlediska převažujících funkcí lesů se lesy člení na lesy hospodářské, lesy ochranné a lesy zvláštního určení.

(2) Lesy hospodářské jsou lesy, jejichž hlavním posláním je produkce jakostní dřevní hmoty při současném zajišťování ostatních funkcí lesů.

(3) Lesy ochranné jsou lesy, jejichž funkční zaměření vyplývá z daných přírodních podmínek. V těchto lesích se musí hospodařit tak, aby se především zlepšovala jejich ochranná funkce.

(4) Lesy zvláštního určení jsou lesy se zvláštním posláním, které vyplývá ze specifických důležitých společenských potřeb, jimiž se řídí i způsob hospodaření.

(5) Ústřední orgán státní správy lesního hospodářství republiky upraví obecně závazným právním předpisem podrobnější specifikaci jednotlivých kategorií lesů.

§ 24

Oblasti lesů

(1) Podle poslání lesů, přírodních a hospodářských podmínek, jakož i společenských zájmů a potřeb, se vymezují oblasti lesů.

(2) Oblasti lesů vyhlašuje vláda republiky nařízením; přitom může upravit, popřípadě zakázat činnosti, které ohrožují poslání oblasti lesů.

ČÁST ŠESTÁ

Vojenské lesy

§ 25

Výkon státní správy ve vojenských lesích

(1) Federální ministerstvo národní obrany vykonává, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2, státní správu lesního hospodářství v lesích, které jsou nezbytné pro potřeby obrany státu podle zvláštních předpisů 14) (dále jen "vojenské lesy"), a to podle směrnic ústředního orgánu státní správy lesního hospodářství republiky.

(2) Ústřední orgán státní správy lesního hospodářství republiky vydává ve věcech vojenských lesů k zajištění jednotné celostátní lesnické politiky závazná vyjádření

a) k návrhům lesních hospodářských plánů vypracovávaných organizacemi řízenými federálním ministerstvem národní obrany před jejich schválením,

b) před vydáním rozhodnutí o vynětí pozemků z lesního půdního fondu a o omezení v jejich využívání, jestliže výměra pozemků, které mají být vyňaty, nebo jejichž využívání má být omezeno, přesahuje 10 ha.

(3) Ústřední orgán státní správy lesního hospodářství republiky si může ze závažných důvodů rozhodování podle odstavce 2 vyhradit.

(4) Federální ministerstvo národní obrany je povinno ve vojenských lesích soustavně dozírat, jak jsou dodržována ustanovení tohoto zákona, zákonů národních rad, které upravují hospodaření v lesích a státní správu lesního hospodářství, a předpisů podle nich vydaných.

(5) V rozsahu své působnosti ukládá federální ministerstvo národní obrany opatření k odstranění zjištěných nedostatků a pokuty za porušení povinností stanovených tímto zákonem a zákony národních rad, které upravují hospodaření v lesích a státní správu lesního hospodářství, popřípadě na jejich základě uložených. Tyto pokuty jsou příjmem státního rozpočtu federace.

(6) Ústřední orgán státní správy lesního hospodářství republiky provádí vrchní dozor, jak orgány a organizace federálního ministerstva národní obrany provádějí ustanovení tohoto zákona, zákonů národních rad, které upravují hospodaření v lesích a státní správu lesního hospodářství, a předpisů podle nich vydaných. Ústřední orgán státní správy lesního hospodářství republiky může po projednání s federálním ministerstvem národní obrany ukládat organizacím řízeným tímto ministerstvem opatření k odstranění zjištěných nedostatků a pokuty za porušení povinností stanovených tímto zákonem a zákony národních rad, které upravují hospodaření v lesích a státní správu lesního hospodářství, popřípadě na jejich základě uložených.

ČÁST SEDMÁ

Pokuty

§ 26

(1) Orgány státní správy lesního hospodářství ukládají pokuty až do výše 500 000 Kčs organizacím, které

a) bez rozhodnutí o vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu nebo bez rozhodnutí o omezení v jejich využívání lesní pozemky z tohoto fondu odnímají nebo omezují jejich využívání,

b) neoprávněně užívají lesní půdní fond, užívají ho k jiným účelům nebo znemožňují jeho řádné využití,

c) svým zaviněním způsobí poškození lesních pozemků, lesních porostů, staveb, cest, strojů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství nebo jinak ztíží provoz lesního hospodářství, např. neoprávněným zrušením přístupových cest k lesům,

d) neplní jiné povinnosti stanovené tímto zákonem nebo neplní opatření uložená rozhodnutím orgánu státní správy lesního hospodářství, vydaným podle tohoto zákona.

(2) Poruší-li organizace v době jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty jakoukoli povinnost, za niž se ukládá pokuta podle tohoto zákona, uloží se další pokuta až do výše dvojnásobku pokuty, která by byla jinak uložena.

(3) Pokutu za porušení povinností podle § 8 písm. d) nelze uložit, byla-li již uložena pokuta podle zvláštních předpisů. 15)

(4) Orgány státní správy lesního hospodářství ukládají pokuty i pracovníkům organizací, kteří porušení povinností organizací zavinili, pokud nejde o trestný čin nebo přečin. Výše pokuty může činit u pracovníka organizace nejvýše trojnásobek jeho průměrného měsíčního výdělku. 16)

(5) Řízení o uložení pokuty lze zahájit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán státní správy lesního hospodářství dověděl o porušení povinností uvedených v odstavci 1, nejpozději však do tří let, a jde-li o porušení povinností uživateli lesních pozemků nejpozději do pěti let ode dne, kdy k porušení těchto povinností došlo.

(6) Uložením pokuty organizaci zůstává nedotčena trestní odpovědnost jejích pracovníků i odpovědnost organizace, popřípadě pracovníků organizace podle předpisů o náhradě škody. Byla-li uložena pokuta podle odstavce 4 pracovníku organizace, nelze mu již uložit pokutu podle jiných předpisů.

(7) Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.


ČÁST OSMÁ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 27

(1) Správa lesního národního majetku vykonávaná jinými státními organizacemi než státními organizacemi lesního hospodářství, přechází uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na státní organizace lesního hospodářství řízené ústředním orgánem státní správy lesního hospodářství republiky; správa lesního národního majetku přechází bezplatně.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na lesní národní majetek, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve správě státních organizací lesního hospodářství řízených federálním ministerstvem národní obrany a na lesní národní majetek, k jehož správě byla po nabytí účinnosti tohoto zákona do jednoho roku povolena výjimka podle § 11 odst. 3.

§ 28

U pozemků, k nimž vzniklo právo užívání podle § 12, zůstávají práva a povinnosti těch, jimž byly lesní pozemky přenechány do dočasného užívání, nedotčeny.

§ 29

Zrušovací ustanovení

Zrušují se

1. zákon č. 166/1960 Sb., o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon),

2. vyhláška č. 17/1961 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu, ve znění pozdějších předpisů,

3. usnesení vlády č. 94/1962 Sb., kterým se provádí lesní zákon v oboru působnosti ministerstva národní obrany.

§ 30

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění vyhlášené pod č. 124/1976 Sb.).

2) Vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

3) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

4) Zákon č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon).

5) Vyhláška č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

6) Zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 104/1974 Sb., vyhláška č. 52/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dráhách, ve znění vyhlášek č. 132/1969 Sb. a č. 122/1974 Sb.

7) Zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby.

8) Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí.

9) § 38 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví.

10) § 37 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví.

11) § 70 hospodářského zákoníku, vyhláška č. 156/1975 Sb., o správě národního majetku.

12) Např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

13) § 12 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách.

14) Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech, zákon č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky.

15) Zákon č. 35/1967 Sb., o opatřeních proti znečišťování ovzduší.

16) § 275 zákoníku práce (úplné znění vyhlášené pod č. 55/1975 Sb.).

Souvislosti

Je prováděn předpisem
13/1978 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování
12/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o ochraně lesního půdního fondu při územně plánovací činnosti
99/1977 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o postupu při ochraně lesního půdního fondu
Je měněn
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku
Je zrušen předpisem
289/1995 Sb. Lesní zákon
Ruší
94/1962 Sb. Usnesení vlády, kterým se provádí lesní zákon v oboru působnosti ministerstva národní obrany
17/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu
166/1960 Sb. Zákon o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon)
Je odkazován z
428/2012 Sb. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
460/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn
69/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jak vyplývá z pozdějších změn
218/1997 Sb. Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
62/1996 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
289/1995 Sb. Lesní zákon
193/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob a výše náhrad za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a u plynovodů
174/1995 Sb. Zákon o dani z nemovitostí (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem č. 315/1993 Sb. a zákonem č. 242/1994 Sb.)
31/1995 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o zeměměřictví
200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví
178/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů
242/1993 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem
240/1993 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
221/1993 Sb. Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 38/1993 Sb.)
195/1993 Sb. Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
168/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.
126/1993 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
38/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
501/1992 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
439/1992 Sb. Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) - (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady č. 541/1991 Sb.)
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí
175/1992 Sb. Vyhláška o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů
172/1992 Sb. Vyhláška o dobývacích prostorech
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
99/1992 Sb. Vyhláška o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech
70/1992 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
47/1992 Sb. Občanský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn, doplnění a úprav)
543/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
541/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
519/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád
509/1991 Sb. Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
284/1991 Sb. Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
282/1991 Sb. Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku
121/1989 Sb. Vyhláška ministerstva Českého geologického úřadu o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu
182/1988 Sb. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
119/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem
104/1988 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem
96/1988 Sb. Vyhláška Českého geologického úřadu o správě výhradních ložisek a o evidenci a odpisech jejich zásob
92/1988 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o podmínkách racionálního využívání ložisek nevyhrazených nerostů
85/1988 Sb. Vyhláška Českého geologického úřadu o postupu při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a racionálního využití nerostného bohatství a o oznamování výskytu ložiska vyhrazeného nerostu, jeho odměňování a o úhradě nákladů
62/1988 Sb. Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
44/1988 Sb. Horní zákon
20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči
5/1987 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
61/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o prozatímní správě národního majetku
99/1985 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky lesních výrobků
150/1984 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích
128/1984 Sb. Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
90/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku
120/1983 Sb. Zákon České národní rady o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu
70/1983 Sb. Občanský zákoník (úplné znění, jak vypývá z pozdějších změn a doplňků)
131/1982 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy
105/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
o4/c16/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
155/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu
1/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství
o5/c20/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
13/1978 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování
12/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o ochraně lesního půdního fondu při územně plánovací činnosti
1/1978 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o podmínkách racionálního využívání ložisek nevyhrazených nerostů
99/1977 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o postupu při ochraně lesního půdního fondu
98/1977 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o lesní stráži
96/1977 Sb. Zákon o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
61/1977 Sb. Zákon o lesích
85/1976 Sb. Vyhláška FMTIR o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
Odkazuje na
61/1977 Sb. Zákon o lesích
124/1976 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
83/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj (dále FMTIR) o obecných technických požadavcích na výstavbu
50/1976 Sb. Stavební zákon
156/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku
123/1975 Sb. Zákon o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby
122/1975 Sb. Zákon o zemědělském družstevnictví
55/1975 Sb. Zákoník práce (úplné znění zákoníku práce, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
122/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o změně a doplnění vyhlášky, kterou se provádí zákon o dráhách
163/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
132/1969 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro dopravu, jíž se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 52/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dráhách
71/1967 Sb. Správní řád
35/1967 Sb. Zákon o opatřeních proti znečišťování ovzduší
53/1966 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník
52/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o dráhách
51/1964 Sb. Zákon o dráhách
23/1964 Sb. Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
22/1964 Sb. Zákon o evidenci nemovitostí
94/1962 Sb. Usnesení vlády, kterým se provádí lesní zákon v oboru působnosti ministerstva národní obrany
40/1961 Sb. Zákon o obraně Československé socialistické republiky
17/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu
166/1960 Sb. Zákon o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon)
41/1957 Sb. Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon)
169/1949 Sb. Zákon o vojenských újezdech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1978 - 31.12.1986
0. 28.10.1977 Vyhlášené znění