Nařízení vlády č. 159/1976 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1976-159
Částka 31/1976
Platnost od 23.12.1976
Účinnost od 01.01.1977
Zrušeno k 09.04.1985 (26/1985 Sb.)
Minulé znění 01.01.1977 - 08.04.1985

159

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 15. prosince 1976

o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu

Vláda České socialistické republiky po projednání s Českou odborovou radou nařizuje podle § 92 odst. 3 zákoníku práce (dále jen "zákoník"):


§ 1

Není-li z provozních důvodů možné poskytnout pracovníku organizace řízené ústředním orgánem České socialistické republiky nebo národním výborem nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 32 hodiny (§ 92 odst. 1 zákoníku), může vedoucí organizace rozvrhnout pracovní dobu tak, že doba tohoto odpočinku bude činit nejméně 24 hodiny

a) při sezónních a kampaňových pracích,

b) při pracích v dopravě, v kulturních zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociální péče a v nepřetržitých provozech

s podmínkou, že na jednotlivé pracovníky připadne nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 32 hodiny nejméně jednou za tři týdny.

§ 2

(1) Při pracích, u nichž je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena podle směrnic ústředního orgánu České socialistické republiky (§ 85 odst. 2 zákoníku) na období celého kalendářního roku, může vedoucí organizace rozvrhnout pracovní dobu tak, že v období s vyšší potřebou práce připadne nepřetržitý odpočinek v trvání nejméně 32 hodiny na jednotlivé pracovníky jednou za dva týdny.

(2) Nepřetržitý odpočinek může být v rozsahu uvedeném v odstavci 1 stanoven také pro práce při ošetřování hospodářských zvířat a pro práce v rostlinné výrobě po dobu špičkových zemědělských prací.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1977. 1)


Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Usnesení vlády České socialistické republiky ze dne 18. června 1975 č . 137 uveřejněné ve Sbírce zákonů ČSSR dne 23. června 1975 pod č. 60 bylo s účinností od 1. ledna 1977 zrušeno usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 15. prosince 1976 č. 320.

Souvislosti

Provádí předpis
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
Je zrušen předpisem
26/1985 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o odchylném poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům
Je odkazován z
26/1985 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o odchylném poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1977 - 08.04.1985
0. 23.12.1976 Vyhlášené znění