Vyhláška č. 85/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou a o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou o vzájemném odstranění překážek obchodu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1975-85
Částka 21/1975
Platnost od 12.08.1975
Účinnost od 01.01.1975
Aktuální znění 01.01.1975

85

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 18. dubna 1975

o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou a o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou o vzájemném odstranění překážek obchodu


Dne 19. září 1974 byla v Helsinkách podepsána Dlouhodobá obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou a Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou o vzájemném odstranění překážek obchodu.

Podle svého článku 8 vstoupila Dlouhodobá obchodní dohoda v platnost dnem 1. ledna 1975. Tímto dnem podle svého článku 20 vstoupila rovněž v platnost Dohoda o vzájemném odstranění překážek obchodu.


České překlady obou dohod se vyhlašují současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DLOUHODOBÁ OBCHODNÍ DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Finské republiky,

vedeny přáním podpořit rozšíření obchodu a usnadnit rozvoj hospodářských styků mezi oběma zeměmi na základě rovnosti a vzájemných výhod;

přihlížejíce k zásadám Všeobecné dohody o clech a obchodu, jejímiž jsou obě země Smluvními stranami;

k provedení Dohody mezi Smluvními stranami o vzájemném odstranění překážek obchodu;

dohodly se takto:

Článek 1

Výměna zboží mezi oběma zeměmi se bude uskutečňovat v souladu s touto dohodou a Dohodou o vzájemném odstranění překážek obchodu mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou, podepsanou v Helsinkách dne 19. září 1974.

Článek 2

Smluvní strany učiní v rámci svých vlastních právních předpisů opatření potřebná k vytvoření nejpříznivějších podmínek pro uskutečňování výměny zboží.

Obě Smluvní strany se shodují v záměru zvyšovat vzájemnou výměnu zboží tak, aby bylo dosaženo 150procentního reálného vzrůstu jejich obchodu od nabytí účinnosti této dohody do konce roku 1980.

Po skončení prvního období šesti let, uvedeném v předchozím odstavci, Smluvní strany stanoví nové cíle růstu pro následující vzájemně dohodnuté období, přičemž vezmou v úvahu vývozní a dovozní možnosti obou stran.

Článek 3

Obě Smluvní strany prohlašují, že jsou připraveny učinit veškerá možná opatření s cílem zvýšit a diverzifikovat jejich vzájemnou výměnu zboží vyrovnaným a harmonickým způsobem, zejména pokud jde o indikativní listiny „A“ a „B“, připojené k této dohodě a tvořící její nedílnou část.

Článek 4

Smlouvy o výměně zboží v rámci této dohody uzavírají československé organizace zahraničního obchodu jako samostatné právnické osoby nebo jiné československé právnické osoby, oprávněné podle československého práva k zahraničně obchodní činnosti a finské právnické a fyzické osoby.

Článek 5

Platby mezi Smluvními stranami budou uskutečňovány podle ustanovení Platební dohody a všech jejich platných doplňků.

Článek 6

Vzhledem k významu výměny informací pro rozvoj hospodářských styků, umožní obě Smluvní strany výměnu potřebných informací mezi prodávajícími, kupujícími a příslušnými organizacemi obou zemí.

Obě Smluvní strany prohlašují, že podle možností budou podporovat účast subjektů druhé Smluvní strany na veletrzích a výstavách, konaných na jejich územích.

Článek 7

Smluvní strany zřizují Spojenou komisi, složenou ze zástupců obou vlád.

Spojená komise bude:

- dohlížet nad prováděním této dohody a za tím účelem ročně posuzovat vývoj obchodu mezi Smluvními stranami; patřičná pozornost bude věnována zvláštní povaze větších dohodnutých projektů;

- vypracovávat směrnice pro budoucí rozvoj obchodu mezi Smluvními stranami;

- uzavírat, s přihlédnutím k indikativním listinám zboží připojeným k této dohodě, roční obchodní protokoly obsahující listiny zboží pro výměnu;

- zvažovat další problémy předložené Smluvními stranami.

Spojená komise stanoví vlastní jednací pravidla.

Spojená komise se bude usnášet společně.

Spojená komise se bude scházet nejméně jednou do roka anebo na žádost některé ze Smluvních stran .

Článek 8

Tato dohoda nahrazuje Dlouhodobou obchodní dohodu mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou , podepsanou v Helsinkách dne 13. listopadu 1969.

Tato dohoda podléhá schválení Smluvními stranami v souladu s jejich ústavními předpisy.

Tato dohoda vstoupí v platnost prvním dnem druhého měsíce po výměně nót potvrzujících její schválení a nabude účinnosti dnem 1. ledna 1975.

Každá ze Smluvních stran může vypovědět dohodu sdělením druhé Smluvní straně. Dohoda ztratí platnost tři měsíce po termínu takového sdělení. Smluvní strany však mohou nadále uplatňovat dohodu v období nepřesahujícím devět měsíců od doby, kdy platnost dohody skutečně skončí.

Vyhotoveno v Helsinkách dne 19. září 1974.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za vládu Finské republiky:

Jermu Laine v . r.

LISTINA A

Indikativní listina vývozu z Československa do Finska

1. Stroje a dopravní zařízení

2. Elektrické stroje, přístroje a nástroje

3. Chemikálie

4. Textilní vlákna, tkaniny, hotové výrobky a příbuzné výrobky

5. Nekovové výrobky minerální (sklo, skleněné výrobky, porcelánové zboží atd.)

6. Železo a ocel (tyče, pruty, úhelníky, plechy, drát atd.)

7. Gumárenské výrobky

8. Různé hotové výrobky (hračky, hry, sportovní zboží, nábytek, obuv, cestovní zboží, kabelky atd.)

9. Potravinářské a zemědělské výrobky

LISTINA B

Indikativní listina vývozu Finska do Československa

1. Výrobky dřevozpracujícího průmyslu (tj. celulóza, různé papíry a lepenky; různé papírové a lepenkové výrobky; překližky, vlákninové desky a stavební vlákninové desky)

2. Výrobky kovozpracujícího a strojírenského průmyslu (tj. stroje a zařízení pro dřevozpracující průmysl; stroje a zařízení pro dřevoobráběcí průmysl, stroje a zařízení na výrobu celulózy, papíru a lepenky včetně zařízení na konečnou úpravu papíru; stroje a zařízení na ochranu životního prostředí; zvedací a překládací zařízení včetně přepravního zařízení; stroje a zařízení pro důlní a zemní konstrukce včetně stanic na míchání asfaltu; zemědělské stroje a zařízení; elektrotechnické stroje a zařízení; elektronika; přístroje a zařízení pro mlékárenský a potravinářský průmysl včetně balicích strojů, chladicí zařízení a zařízení pro obchodní a průmyslové účely; průmyslové, zdravotní a speciální armatury včetně měřicího a kontrolního zařízení, dráty, nože, dírkované plechy pro různé průmyslové účely; ostatní výrobky strojírenského průmyslu včetně mycích linek pro dopravní prostředky, pokovovacích zařízení, strojů pro výrobu kabelů, hal na skladování kovů, atd.; nemocniční zařízení a příslušenství; výrobky z kovů a příslušenství včetně zařízení skladů a jiného kovového nábytku, obalů a hliníkových profilů atd.)

3. Výrobky chemického průmyslu a polovýrobky (tj. barvy a lepidla; léčiva a farmaceutické suroviny, deriváty olejů, strojní plstě, prefabrikované budovy; stavební materiál a stavební práce)

4. Spotřební zboží (tj. příze a výrobky; pletené zboží a galanterní zboží; oděvy a jiné hotové textilní výrobky; obuv; tisky; výrobky plastikářského průmyslu; sportovní zboží a zboží pro volný čas; nábytek; spotřební zboží dlouhodobé spotřeby)

5. Zemědělské výrobky (tj. mlékárenské výrobky; masové výrobky, chovná zvířata; obilí a výrobky z obilí; vejce)

DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou o vzájemném odstranění překážek obchodu

Československá socialistická republika a Finská republika,

Berou na vědomí snahy obou zemí přispět k postupnému odstranění překážek mezinárodního obchodu na celosvětové základně a usilovat o zvýšení obchodu a o užší hospodářskou spolupráci mezi zeměmi s různými ekonomickými a sociálními systémy,

S přáním vyřešit slušným a spravedlivým způsobem problémy vyplývající ze současných evropských ekonomických integračních procesů pro obchodní a hospodářské vztahy mezi Smluvními stranami a k tomuto cíli postupně odstranit překážky v podstatě na všechen jejich obchod v souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu týkajícími se zřízení oblastí volného obchodu,

S uvážením, že žádné ustanovení této dohody nemá být vykládáno tak, aby zprošťovalo Smluvní strany práv a závazků, které pro ně vyplývají z jiných mezinárodních dohod,

Dohodly se takto:

Článek 1

Cílem této dohody je:

(a) připravit slušné podmínky soutěže na trzích Smluvních stran za účelem zajištění rozvoje jejich vzájemného obchodu uspokojivě vyrovnaným způsobem;

(b) podporovat rozšířením vzájemného obchodu harmonický rozvoj ekonomických vztahů mezi Smluvními stranami a vytvořit nejvýhodnější podmínky pro to, aby podniky a jiné hospodářské organizace Smluvních stran mohly rozvíjet svou ekonomickou, průmyslovou a technickou spolupráci k oboustrannému prospěchu jejich hospodářství.

Článek 2

Dohoda se bude týkat výrobků pocházejících z Československé socialistické republiky nebo Finské republiky,

(a) které spadají do kapitol 1 až 24 Bruselské nomenklatury podle ustanovení Protokolu č. 1,

(b) které spadají do kapitol 25 až 99 Bruselské nomenklatury.

Článek 3

1. Žádné nové dovozní clo nebude zavedeno v obchodě mezi Smluvními stranami.

2. Dovozní cla budou postupně odstraňována v souladu s tímto časovým rozvrhem:

(a) dne 1. ledna 1975 bude každá celní sazba snížena na 40% základní sazby;

(b) dvě další snížení po 20% budou provedena dne 1. ledna 1976 a 1. července 1977.

3. Protokol č. 2 stanoví celní režim týkající se některých výrobků.

4. Snížené celní sazby vypočtené podle této dohody budou zaokrouhleny na první desetinné místo.

Článek 4

Základními celními sazbami pro postupné snižování podle článku 3 a Protokolů č. 1 a č. 2 budou pro každý výrobek sazby skutečně používané v obchodě mezi Smluvními stranami dne 1. ledna 1974.

Článek 5

1. Žádná nová dávka mající účinek dovozního cla nebude zavedena v obchodě mezi Smluvními stranami.

2. Dávky, které mají účinek dovozních cel, budou odstraněny jakmile Dohoda vstoupí v platnost.

Článek 6

1. Smluvní strany nebudou přímo ani nepřímo uplatňovat na zboží dovážené z území druhé Smluvní strany žádné finanční dávky vyšší než dávky, které jsou uplatňovány přímo nebo nepřímo na podobné domácí a dovážené zboží.

2. „Finančními dávkami“ se rozumí finanční cla, vnitřní daně a jiné vnitřní dávky ze zboží.

Článek 7

Protokol č. 3 stanoví pravidla o původu.

Článek 8

1. Žádná nová množstevní omezení dovozu nebo opatření, která by měla stejný účinek, nebudou zavedena v obchodě mezi Smluvními stranami.

2. Smluvní strany odstraní taková omezení jakmile Dohoda vstoupí v platnost.

3. Protokol č. 4 stanoví režim týkající se některých výrobků.

Článek 9

Československo bude používat prostředků, které poskytuje československý ekonomický systém a které vedle cel mají vliv na přístup finského zboží na československý trh způsobem, který poskytne finským vývozům výhody odpovídající výhodám, kterých požívají československé vývozy na finském trhu v důsledku opatření na uvolnění obchodu učiněných Finskem podle této Dohody.

Článek 10

V důsledku svého rozhodnutí odstranit vzájemně překážky obchodu mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou podle této dohody se Smluvní strany dohodly zahrnout do ní tato zabezpečovací ustanovení:

1. Uskuteční-li se dovoz výrobků pocházejících z území jedné ze Smluvních stran v tak zvýšeném množství anebo za takových podmínek, že to způsobuje nebo hrozí způsobit rozrušení domácího trhu nebo výroby druhé Smluvní strany, může dotčená Smluvní strana učinit v souladu s pravidly uvedenými v odstavci 4 tohoto článku taková opatření, jakých je třeba k zamezení nebo nápravě situace.

2. Podobně mohou takováto opatření být zavedena dotčenou Smluvní stranou, vzniknou-li závažné poruchy na některém hospodářském úseku nebo vzniknou-li potíže, které mohou způsobit zhoršení hospodářské situace některé oblasti.

3. Při výběru opatření musí být dána přednost takovému opatření, které nejméně porušuje účinnost této dohody.

4. Pro používání tohoto článku platí tato ustanovení:

(a) v nahoře uvedených případech bude dotčená Smluvní strana druhou Smluvní stranu ihned informovat o poruchách a příslušných zabezpečovacích opatřeních a dodá druhé Smluvní straně všechny příslušné informace potřebné pro důkladné přezkoumání situace ve Spojené komisi zřízené podle Článku 15 za účelem vyhledání vhodného řešení, přičemž toto oznámení má být učiněno předtím, než budou učiněna zmíněná opatření nebo, v případech uvedených v odstavci 4 (c), co nejdříve.

(b) Nedojde-li k vzájemně uspokojivému řešení ve Spojené komisi do 3 měsíců ode dne, kdy jí záležitost byla předložena, může dotčená Smluvní strana zavést jakákoliv zabezpečovací opatření, která považuje za potřebná k řešení situace včetně zejména odvolání celních koncesí.

(c) Jestliže výjimečné okolnosti vyžadující okamžitý zákrok znemožňující předchozí oznámení druhé Smluvní straně, může dotčená Smluvní strana zavést ihned zabezpečovací opatření, která jsou nezbytně potřebná k nápravě situace.

Článek 11

Má-li Smluvní strana potíže nebo hrozí-li jí závažné potíže v její platební bilanci, může dotyčná Smluvní strana zavést potřebná zabezpečovací opatření. Oznámí to ihned druhé Smluvní straně.

Článek 12

1. Smluvní strany učiní všechna opatření potřebná ke splnění jejich závazků vyplývajících z Dohody.

2. Smluvní strany se vystříhají jakýchkoli opatření, která by mohla ohrozit splnění cílů Dohody.

3. Domnívá-li se některá ze Smluvních stran, že druhá Smluvní strana nesplnila některý závazek vyplývající z Dohody nebo že některý z cílů je ohrožen, může učinit přiměřená zabezpečovací opatření v souladu s pravidly uvedenými v odstavci 4(a) a 4(b) Článku 10 této Dohody, aby zamezila nebo napravila pravděpodobné škody vznikající z takovéto situace.

Článek 13

Dohoda nebrání zákazům nebo omezením dovozu, vývozu nebo průvozu zboží z důvodů veřejné mravnosti, zákonů a pořádku nebo veřejné bezpečnosti, ochrany života a zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, ochrany národních pokladů umělecké, historické nebo archeologické hodnoty, ochrany průmyslového nebo obchodního vlastnictví, nebo pravidel týkajících se zlata nebo stříbra. Takovéto zákazy nebo omezení nesmějí však být prostředkem libovolné diskriminace nebo skrytého omezení obchodu mezi Smluvními stranami.

Článek 14

Žádné ustanovení této dohody nezabraňuje některé Smluvní straně, aby uplatnila jakákoliv opatření:

(a) která považuje za potřebná, aby zabránila poskytnutí informací, které jsou v rozporu s podstatnými zájmy její bezpečnosti;

(b) která se týkají obchodu zbraněmi, střelivem nebo válečným materiálem nebo výzkumu, vývoje nebo výroby nezbytné pro účely obrany, za podmínky, že tato opatření nezhoršují podmínky soutěže týkající se výrobků, které nejsou určeny pro zvláštní vojenské účely;

(c) která považuje za podstatná pro vlastní bezpečnost v době války nebo vážného mezinárodního napětí.

Článek 15

1. Zřizuje se Spojená komise, která bude odpovědná za provádění Dohody a která bude posuzovat její plnění. K tomuto účelu bude provádět šetření a přijímat rozhodnutí v případech uvedených v Dohodě. Smluvní strany uvedou takováto rozhodnutí v účinnost podle svých vlastních pravidel.

2. Smluvní strany budou si za účelem řádného provádění dohody vyměňovat informace a budou na žádost kterékoli strany provádět konsultace ve Spojené komisi.

3. Spojená komise schválí svá vlastní jednací pravidla.

Článek 16

1. Spojená komise se bude skládat ze zástupců Československa na jedné straně a ze zástupců Finska na druhé straně.

2. Spojená komise bude jednat ve vzájemné dohodě.

Článek 17

1. Každá Smluvní strana bude alternativně předsedat Spojené komisi v souladu s ujednáním, které bude zahrnuto v jejích jednacích pravidlech.

2. Předseda svolá schůze Spojené komise nejméně jednou do roka za účelem posouzení všeobecného provádění Dohody. Spojená komise se nadto sejde kdykoli to budou vyžadovat zvláštní okolnosti na žádost kterékoli ze Smluvních stran v souladu s podmínkami, které budou zahrnuty do jejích jednacích pravidel.

3. Spojená komise může rozhodnout o zřízení jakékoliv pracovní skupiny, která jí může pomoci v plnění jejích povinností.

Článek 18

Protokoly Dohody tvoří nedílnou její součást.

Článek 19

Kterákoliv ze Smluvních stran může Dohodu vypovědět notifikací druhé Smluvní straně. Dohoda přestane platit 3 měsíce po dni takové notifikace. Smluvní strany mohou však pokračovat v uplatňování Dohody po dobu nepřesahující devět měsíců ode dne, kdy Dohoda přestala platit.

Článek 20

Tato dohoda je vyhotovena dvojmo v anglickém jazyce, přičemž oba texty jsou stejně autentické.

Dohoda podléhá schválení Smluvními stranami v souladu s jejich vlastními ústavními předpisy.

Listiny potvrzující schválení budou vyměněny diplomatickou cestou.

Dohoda nabude platnosti prvního dne druhého měsíce po výměně těchto listin.

Dáno v Helsinkách dne 19. září 1974.

Za Československou socialistickou republiku:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za Finskou republiku:

Jermu Laine v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
505/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1975 Aktuální znění (exportováno 25.10.2020 18:09)
0. 01.01.1975 Vyhlášené znění