Vyhláška č. 178/1975 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1975-178
Částka 41/1975
Platnost od 31.12.1975
Účinnost od 01.01.1976
Aktuální znění 01.01.1976

178

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva spojů

ze dne 30. prosince 1975,

kterou se mění vyhláška č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád

Federální ministerstvo spojů v dohodě s Československým rozhlasem a Československou televizí v souvislosti se zdokonalováním důchodové soustavy jak vyplývá zejména ze zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, stanoví podle § 8 odst. 4 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích:


Článek I

Vyhláška č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád, se mění takto:

1. § 9 odst. 3 zní:

"(3) Při částečném osvobození se platí rozhlasový poplatek 5,- Kčs, televizní poplatek 15,- Kčs. Částečné osvobození lze přiznat účastníkům:

a) osamělým důchodcům, jejichž důchod spolu s jiným čistým příjmem nepřesahuje částku 8 400,- Kčs ročně,

b) manželům, z nichž aspoň jeden je důchodce, jestliže úhrn jejich důchodů a jiných čistých příjmů nepřesahuje ročně částku 15 600,- Kčs.

2. § 9 odst. 4 zní:

"(4) Do částek rozhodných pro přiznání úplného osvobození (odst. 2) nebo částečného osvobození (odst. 3) se nezapočítávají příjmy ve smyslu zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení (tj. výchovné, zvýšení důchodu pro bezmocnost, příspěvky z doplňkové sociální péče, pracovní příjem z činnosti, která netrvá déle než 60 dní v kalendářním roce, pracovní příjmy důchodce nebo jeho rodinného příslušníka staršího 70 let).".


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.


První náměstek ministra: Maňák v. r.

Souvislosti

Mění
13/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává rozhlasový a televizní řád
Odkazuje na
121/1975 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení
13/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává rozhlasový a televizní řád
110/1964 Sb. Zákon o telekomunikacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1976 Aktuální znění (exportováno 06.04.2020 13:23)
0. 31.12.1975 Vyhlášené znění