Zákon č. 144/1975 Sb.Zákon, jímž se doplňuje hospodářský zákoník

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1975-144
Částka 35/1975
Platnost od 22.12.1975
Účinnost od 01.01.1976
Aktuální znění 01.01.1976

144

ZÁKON

ze dne 17. prosince 1975,

jímž se doplňuje hospodářský zákoník

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 37/1971 Sb.), se doplňuje takto:

1. § 259 zní:

"(1) Pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, mohou zemědělské organizace dodávat vybrané zemědělské výrobky jen určeným nákupním organizacím, ostatní výrobky též dalším odběratelům.

(2) Jestliže nakupuje určitý druh (skupinu) zemědělských výrobků více určených nákupních organizací, stanoví se, která z nich, popřípadě které z nich budou jako hlavní nákupní organizace oprávněny tuto činnost koordinovat. Ostatní zúčastněné nákupní organizace jsou povinny poskytovat hlavní nákupní organizaci potřebnou součinnost.

(3) Nákupní organizace jsou povinny odebrat nabídnuté zemědělské výrobky zvláštního hospodářského významu, k jejichž nákupu jsou určeny, i když nabídnuté množství je vyšší než bylo smluveno nebo i když na dodávku nebyla smlouva vůbec uzavřena. Pro tyto dodávky platí ustanovení o závazcích z hospodářských smluv.

(4) Zemědělské výrobky, nákupní organizace, hlavní nákupní organizace, další odběratele (odst. 1 až 3), jakož i rozsah a náplň koordinace (odst. 2) určí prováděcí předpis."

2. Za § 389 se vkládá § 389a, který zní:

"(1) Účastníky hospodářskoprávních vztahů jsou i hospodářské organizace s mezinárodní účastí zřízené v souvislosti s rozvojem socialistické ekonomické integrace (mezinárodní hospodářské organizace) se sídlem v Československé socialistické republice a dále pobočky mezinárodních hospodářských organizací zřízené na území Československé socialistické republiky, pokud mohou svým jménem nabývat práv a zavazovat se (právnické osoby).

(2) Vláda Československé socialistické republiky může upravit zřizování, právní formu, jakož i způsob řízení, plánování, financování, kontroly a ostatní právní poměry organizací uvedených v předchozím odstavci."

3. Dosavadní ustanovení § 391 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem 2, který zní:

"(2) Federální ministerstvo zemědělství a výživy v dohodě s federálním ministerstvem financí vydá podle potřeby k § 69 odst. 3 tohoto zákona prováděcí předpis o prodeji zemědělských výrobků pracovníkům státních organizací se zemědělskou výrobou."


Čl. II

Zrušuje se § 11 odst. 1 zákona č. 101/1971 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1971 až 1975 (zákon o pátém pětiletém plánu).

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Souvislosti

Mění
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník
Je odkazován z
63/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá z pozdějších změn
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
80/1989 Sb. Hospodářský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
48/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 164/1980 Sb., o financování oběžných prostředků
45/1983 Sb. Hospodářský zákoník (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
37/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací
180/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků
116/1982 Sb. Opatření vlády Československé socialistické republiky k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. září 1982 č. 253
69/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 122/1980 Sb., o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací
2/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů
1/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
o5/c33/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
91/1981 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování
o3/c17/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c13/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c4/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
172/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 160/1976 Sb., o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
165/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb
164/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o financování oběžných prostředků
163/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky
162/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků
161/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků
153/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o pokutách za opožděné uvedení strojů, přístrojů, zařízení, dopravních prostředků a investičních celků dovezených ze zahraničí do provozu
122/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací
121/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o finanční pomoci při převodu skupinových rodinných domků z družstevního do osobního vlastnictví
94/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o odpisování základních prostředků
o1/c13/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
3/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací ve znění pozdějších předpisů
o1/c29/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
136/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků dodávaných nákupními organizacemi pro zpracování nebo k prodeji
151/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací
o7/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
47/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů
10/1978 Sb. Vyhláška předsedy Státní banky československé o platebním styku a zúčtování na účtech organizací
o1/c29/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
86/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o prozatímní správě národního majetku
83/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje příloha k vyhlášce č. 123/1976 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
o1/c20/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
160/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
123/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
o3/c24/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
97/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se doplňuje a upravuje vyhláška č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků ve znění vyhlášky č. 103/1970 Sb.
Odkazuje na
101/1971 Sb. Zákon o pátém pětiletém plánu na léta 1971 až 1975
37/1971 Sb. Hospodářský zákoník (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1976 Aktuální znění (exportováno 03.04.2020 20:01)
0. 22.12.1975 Vyhlášené znění