Zákon č. 121/1975 Sb.Zákon o sociálním zabezpečení

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1975-121
Částka 28/1975
Platnost od 14.11.1975
Účinnost od 01.01.1976
Zrušeno k 01.01.1993 (589/1992 Sb.)
Minulé znění 01.02.1991 - 31.12.1992

121

ZÁKON

ze dne 12. listopadu 1975

o sociálním zabezpečení

K provedení sociálního programu vytyčeného Komunistickou stranou Československa, směřujícího k dalšímu upevňování životních jistot občanů, se Federální shromáždění Československé socialistické republiky usneslo na tomto zákoně:


§ 101

(1) Jednotná zemědělská družstva přispívají za své členy na částečnou úhradu nákladů jejich sociálního zabezpečení (včetně zabezpečení v nemoci a zabezpečení matky a dítěte).

(2) Příspěvek za člena jednotného zemědělského družstva se stanoví v rozpětí od 6 do 28 % jeho ročních příjmů započitatelných do průměrného měsíčního výdělku.

Poznámky pod čarou

22) § 50 zákoníku práce.

44) § 142 zákoníku práce.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
112/1984 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti
142/1983 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům
74/1982 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o některých úpravách v nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení pracujících v hornictví
9/1982 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti
106/1979 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují hranice příjmů přípustné pro poskytování některých sociálních dávek na děti
77/1979 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují přídavky na děti a výchovné
136/1975 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
135/1975 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
130/1975 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
128/1975 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
53/1987 Sb. Zákon o zvýšení některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
56/1984 Sb. Zákon o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení
Je měněn
1/1991 Sb. Zákon o zaměstnanosti (1991-2004)
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011)
53/1987 Sb. Zákon o zvýšení některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
112/1984 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti
108/1984 Sb. Zákon o zvýšení některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení
56/1984 Sb. Zákon o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení
116/1983 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
73/1982 Sb. Zákon o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění
9/1982 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti
7/1982 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení
150/1979 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
77/1979 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují přídavky na děti a výchovné
76/1979 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů
Mění
161/1969 Sb. Zákon o některých důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině
161/1968 Sb. Zákon o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení
103/1964 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
59/1964 Sb. Vládní nařízení o úkolech národních výborů při péči o děti
Je zrušen předpisem
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ruší
101/1964 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení
18/1954 Sb. Vládní nařízení o úpravě nároků z dosavadního pensijního nadlepšení
115/1950 Sb. Vládní nařízení o pracovních a platových poměrech a o pensijním zabezpečení bývalých pragmatikálních zaměstnanců převzatých do služeb národních nebo komunálních podniků
114/1950 Sb. Vládní nařízení o pensijním a úrazovém zabezpečení zaměstnanců v pragmatikálním nebo regulovaném služebním poměru převzatých do služeb národních podniků, zřízených z bývalých státních podniků, nebo do služeb některých jiných národních podniků
113/1950 Sb. Vládní nařízení, jímž se stanoví podrobnosti o přestupu státních zaměstnanců a některých nestátních veřejných zaměstnanců, jakož i příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, do národního důchodového pojištění a srážky na pojistné
Je odkazován z
56/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn
193/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
45/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
80/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
90/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
40/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 78 č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
99/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
22/1998 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
104/1996 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
28/1996 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
164/1995 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení čl. I bodu 122 a čl. VI odst. 6 č. 74/1994 Sb., kterým se mění ZP a některé další zákony
140/1994 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
75/1994 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
307/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
260/1993 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
450/1992 Sb. Zákon o zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
286/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
142/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie vydaný výnosem federálního ministerstva dopravy
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
46/1991 Sb. Zákon o zvyšování důchodů
1/1991 Sb. Zákon o zaměstnanosti (1991-2004)
231/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o zvýšení vyplácených důchodů a hranic nízkých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
180/1990 Sb. Zákon o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů
240/1988 Sb. Zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
o5/c41/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c34/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
149/1988 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
o1/c30/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c29/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
103/1988 Sb. Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011)
o1/c18/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
77/1988 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 96/1976 Sb.
o2/c10/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
1/1988 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru
o15/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c26/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c25/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c25/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
106/1987 Sb. Zákon o mateřském příspěvku (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění)
102/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví trvale nezpůsobilých k dosavadní práci
98/1987 Sb. Zákon o zvláštním příspěvku horníkům
o1/c23/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
96/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny
95/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny
o4/c18/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c18/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c16/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c16/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
58/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví další podrobnosti v nemocenském zabezpečení družstevních rolníků a uchazečů o zaměstnání
57/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
53/1987 Sb. Zákon o zvýšení některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
51/1987 Sb. Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení
45/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům do 21 let věku v podzemí hlubinných dolů
o1/c5/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
3/1987 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť
o3/c24/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c19/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c14/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c7/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c5/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
136/1985 Sb. Vyhláška o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví
o6/c33/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c25/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c25/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
48/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
o13/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o16/c7/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c3/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c31/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c31/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
131/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
112/1984 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti
109/1984 Sb. Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení
108/1984 Sb. Zákon o zvýšení některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení
o8/c19/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c19/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
94/1984 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
84/1984 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol
83/1984 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
o5/c15/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
73/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách a doplněních vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
o19/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
57/1984 Sb. Zákon o některých změnách v nemocenském zabezpečení pracujících
56/1984 Sb. Zákon o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení
o4/c10/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c6/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c5/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c32/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
148/1983 Sb. Zákon o sjednocení sazeb nemocenského
144/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění §159 vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
142/1983 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům
o9/c30/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
141/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách a doplněních vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
116/1983 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
o16/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c23/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c21/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c13/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
63/1983 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
o6/c12/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c9/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c6/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c6/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
32/1983 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších předpisů)
30/1983 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění zákona o sociálním zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
17/1983 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
o9/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c33/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
142/1982 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
o13/c30/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
138/1982 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
o2/c27/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c20/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
78/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
74/1982 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o některých úpravách v nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení pracujících v hornictví
73/1982 Sb. Zákon o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění
60/1982 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
o8/c10/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c10/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c8/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c7/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c7/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c6/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c5/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c4/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
18/1982 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
15/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
14/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daní placených obyvatelstvem
9/1982 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti
7/1982 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení
o8/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
4/1982 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 109/1979 Sb.
o22/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o19/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o15/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c20/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c10/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c10/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c37/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c31/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
113/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
o6/c26/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
39/1980 Sb. Zákon o vysokých školách
o3/c8/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
12/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
11/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům (úplné znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků)
164/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
163/1979 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 71/1978 Sb.
o6/c30/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
150/1979 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
129/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví trvale nezpůsobilých k dosavadní práci
109/1979 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
108/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o některých dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
106/1979 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují hranice příjmů přípustné pro poskytování některých sociálních dávek na děti
o2/c20/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
94/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující
81/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
80/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daně ze mzdy
77/1979 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují přídavky na děti a výchovné
76/1979 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů
o4/c12/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c12/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c10/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c9/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c8/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c5/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o16/c4/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o15/c4/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c4/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c4/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c3/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c3/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c3/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c2/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c2/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o12/c1/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c1/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c1/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o25/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o24/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o21/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o20/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o18/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o16/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o14/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c33/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c33/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c33/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o27/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o25/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o24/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o22/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o19/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c31/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c31/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c31/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c29/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c28/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
100/1978 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády Československé socialistické republiky č. 71/1978 Sb.)
71/1978 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
o9/c15/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c11/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c1/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c28/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c23/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
54/1977 Sb. Vyhláška Československé akademie věd, kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií
o5/c16/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c14/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c7/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c7/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c1/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c33/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c32/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
161/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy
138/1976 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
o6/c29/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
110/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva
54/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o některých změnách vyhlášky č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů
51/1976 Sb. Zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte (úplné znění zákona o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
o2/c10/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
178/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád
o4/c36/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c35/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
135/1975 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
129/1975 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
128/1975 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
13/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává rozhlasový a televizní řád
100/1970 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
o1/c30/1966 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
104/1964 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
60/1964 Sb. Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu
Odkazuje na
53/1987 Sb. Zákon o zvýšení některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
56/1984 Sb. Zákon o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení
145/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 21/1982 Sb.
21/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů
129/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví trvale nezpůsobilých k dosavadní práci
128/1975 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
55/1975 Sb. Zákoník práce (úplné znění zákoníku práce, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
54/1975 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce
73/1973 Sb. Zákon o branné výchově
51/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních
50/1973 Sb. Zákon o pěstounské péči
107/1971 Sb. Zákon o mateřském příspěvku
106/1971 Sb. Zákon o zvýšení důchodů starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpeční
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
100/1970 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
71/1970 Sb. Zákon o úpravě některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení
161/1969 Sb. Zákon o některých důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině
161/1968 Sb. Zákon o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení
88/1968 Sb. Zákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
117/1966 Sb. Zákon o některých důsledcích zanedbávání péče o děti
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
104/1964 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
103/1964 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
101/1964 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení
59/1964 Sb. Vládní nařízení o úkolech národních výborů při péči o děti
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
40/1961 Sb. Zákon o obraně Československé socialistické republiky
76/1959 Sb. Zákon o některých služebních poměrech vojáků
33/1957 Sb. Zákon o sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil
32/1957 Sb. Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách
55/1956 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení
54/1956 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
18/1954 Sb. Vládní nařízení o úpravě nároků z dosavadního pensijního nadlepšení
112/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění procenta zvýšení daně ze mzdy
115/1950 Sb. Vládní nařízení o pracovních a platových poměrech a o pensijním zabezpečení bývalých pragmatikálních zaměstnanců převzatých do služeb národních nebo komunálních podniků
114/1950 Sb. Vládní nařízení o pensijním a úrazovém zabezpečení zaměstnanců v pragmatikálním nebo regulovaném služebním poměru převzatých do služeb národních podniků, zřízených z bývalých státních podniků, nebo do služeb některých jiných národních podniků
113/1950 Sb. Vládní nařízení, jímž se stanoví podrobnosti o přestupu státních zaměstnanců a některých nestátních veřejných zaměstnanců, jakož i příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, do národního důchodového pojištění a srážky na pojistné
16/1947 Sb. Zákon o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků
255/1946 Sb. Zákon o příslušnících čs. armády v zahraničí
164/1946 Sb. Zákon o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce
47/1946 Sb. Zákon o odstranění křivd a o některých ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění
53/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům
Je republikován předpisem
30/1983 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění zákona o sociálním zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
11. 01.02.1991 - 31.12.1992 1/1991 Sb.
10. 01.10.1988 - 31.01.1991 100/1988 Sb., 1/1991 Sb.
9. 01.10.1987 - 30.09.1988 53/1987 Sb.
8. 01.01.1985 - 30.09.1987 108/1984 Sb., 112/1984 Sb., 100/1988 Sb.
7. 01.09.1984 - 31.12.1984 56/1984 Sb., 100/1988 Sb.
6. 01.11.1983 - 31.08.1984 116/1983 Sb.
5. 01.07.1982 - 31.10.1983 73/1982 Sb., 100/1988 Sb.
4. 01.02.1982 - 30.06.1982 7/1982 Sb., 9/1982 Sb., 100/1988 Sb.
3. 01.01.1980 - 31.01.1982 150/1979 Sb.
2. 01.08.1979 - 31.12.1979 76/1979 Sb., 77/1979 Sb.
1. 01.01.1976 - 31.07.1979
0. 14.11.1975 Vyhlášené znění