Oznámení č. o1/c18/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c18-o1
Částka 18/1974
Platnost od 30.10.1974
Účinnost od 30.10.1974
Aktuální znění 01.10.1976

OZNÁMENÍ O VYDANÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství podle § 43 odst. 2 zákona č. 133,1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce

1. výnos ze dne 19. července 1974 č. 19 209/74-03 o odměňování dělníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy.

Výnos se vztahuje na dělníky, řidiče a závozníky silničních motorových vozidel, hlídače, vrátné a členy závodních stráží v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy, ve kterých se na základě rozhodnutí tohoto ministerstva uplatňuje soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 4. července 1974 č. 193 o zásadách a postupu racionalizace práce a mzdových soustav v dalších odvětvích. Ve Výzkumném ústavu železničním se tento výnos vztahuje jen na dělníky Železničního zkušebního okruhu.

Výnos nabývá účinnosti v jednotlivých organizacích dnem, který určí federální ministerstvo dopravy.

Pro dělníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platností

— předpis MD Ok 5 ze dne 1. září 1963; Směrnice pro poskytování příplatků za práci ve ztíženém nebo zdraví škodlivém pracovním prostředí;

— výnos ministerstva dopravy ze dne 4. prosince 1967 č. j. 32 305/67-21 o úpravě mzdových podmínek dělníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 2a/1968; reg. v částce 47/1967 Sb.) ve znění výnosu ministerstva dopravy ze dne 30. května 1968 čj. 15 964/68-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 11 až 12/1968) a výnosu ministerstva dopravy ze dne 29. listopadu 1968 čj. 26 646/68-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 23-24/1968; reg. v částce 49/1968 Sb.);

— ustanovení § 5 odst. 1 první věty vyhlášky Státní komise pro finance, ceny a mzdy ze dne 15. prosince 1967 č. 132/1967 Sb. o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončeni povinnné školní docházky přímo do pracovního poměru;

— výnos ministerstva dopravy ze dne 29. března 1968 čj. 12 930/68-21 o úpravě mzdových podmínek pracovníků lokomotivních a vlakových čet železniční dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 7/1968; reg. v částce 16/1968 Sb.) ve znění výnosu ministerstva dopravy ze dne 26. září 1968 čj. 25 281/68-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 19/1968; reg. v částce 40 1968 Sb.);

— výnos ministerstva dopravy ze dne 26 dubna 1968 č. j. 31 839/1967-21/3 o úpravě mzdových podmínek lodních posádek vnitrozemské plavby v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 9-10/1968; reg. v částce 25/1968 Sb.);

— vyhláška č. 103/1968 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráži, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany, pokud se týká členů závodních stráží, hlídačů a vrátných;

— vyhláška č. 111/1968 Sb., o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách;

— výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 č. j. 30 532/68-21 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 1/1969; reg. v částce 1/1969 Sb.), s výjimkou jeho přílohy č. 2;

— vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích;

— výnos ministerstva práce a sociálních věci České socialistické republiky ze dne 19. února 1969 o odměňování řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů (reg. v částce 11/1969 Sb.);

—- výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky ze dne 28. února 1969 č. j. SZ 340.1/19 EP 1-1969 o úpravě mzdových tarifů pro pracovníky pracující v komplexní bytové výstavbě (Věstník ministerstva dopravy č. 9-10/1969);

— výnos ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky ze dna 1. března 1969 o odměňování řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů (reg. v částce 25/1969 Sb.);

— výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 31. března 1972 čj. 10 642/72-03 o mzdovém zvýhodnění pracovníků v metalurgických provozech v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (reg. v částce 11/1972 Sb.);

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 14. července 1976 čj. 16 429/1976-03, pozbývá platnosti výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 19. července 1974 čj. 19 209/1974-03 o odměňování dělníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy (reg. v částce 18/1974 Sb.). Výnos nabývá účinnosti v organizacích, ve kterých již tato soustava byla zavedena od 1. října 1976 a v ostatních organizacích dnem, který určí federální ministerstvo dopravy.

2. výnos ze dne 19. července 1974 č. 19 210/74-03 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy.

Výnos se vztahuje na technickohospodářské pracovníky v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy, ve kterých se na základě rozhodnutí tohoto ministerstva uplatňuje soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 4. července 1974 č. 193 o zásadách a postupu racionalizace práce a mzdových soustav v dalších odvětvích.

Výnos nabývá účinnosti v jednotlivých organizacích dnem, který určí federální ministerstvo dopravy.

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti

— výnos ministerstva dopravy ze dne 18. března 1967 č. 11 809/67-21 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 7/1967; reg. v částce 16/1967 Sb.) ve znění výnosu ministerstva dopravy ze dne 30. května 1968 č. j. 15 963/68-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 11-12/1966), výnosu ministerstva dopravy ze dne 10. července 1988 č. j. 22 485/68-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 15/1968; reg. v částce 30/1969 Sb.) výnosu ministerstva dopravy České socialistické republiky ze dne 28. března 1969 č. j. 32 742/68-OP (Věstník ministerstva dopravy č. 9-10/1969; reg. v částce 30/1969 Sb.) a výnosu federálního ministerstva dopravy ze dne 17. prosince 1971 č. j. 55 087/71-03 (Věstník dopravy č. 1/1972; reg. v částce 8/1972 Sb.);

— ustanovení § 5 odst. 1 druhé věty vyhlášky č. 132/1967 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního procesu;

— vyhláška č. 111/1968 Sb., o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách;

— vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích;

— výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 20. března 1969, o změně platových tarifů pro technické pracovníky strojních početních stanic (reg. v částce 15/1969 Sb.) a obdobný výnos ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky ze dne 27. března 1969 (reg. v částce 25/1969 Sb.);

— opatření ministerstva dopravy ze dne 24. října 1964 č. 39 999/64-21 o platnosti vzorových výnosů o odměňování pracovníků ve strojních početních stanicích a pracovníků v automatizaci samočinnými počítači s výjimkou přílohy č. 5 a 6;

— opatření ministerstva dopravy České socialistické republiky č. 11 689 69-OP k provedení výnosu ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 20. března 1969 o změně platových tarifů pro technické pracovníky strojních početních stanic;

— opatření ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské socialistické republiky ze dne 20. května 1969 č. 2868 69 k provedení výnosu ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky ze dne 27. března 1969 o změně platových tarifů pro technické pracovníky strojních početních stanic.

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos ze dne 14. července 1976 č. 16 430/76-03, pozbývá dnem jeho účinnosti platnosti výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 19. července 1974 č. 19 210/74 03 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy (reg. v částce 18/1974 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1976 v organizacích, na které se vztahuje výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 19. července 1974 č. 19 210/74-03 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy (reg. v částce 18/1976 Sb.) a v ostatních organizacích dnem, který určí federální ministerstvo dopravy.

Souvislosti

Je měněn
o1/c32/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c24/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Mění
o1/c11/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o21/c25/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o20/c25/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c15/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c11/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c1/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
200/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích
111/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách
103/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany
o2/c25/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c16/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
132/1967 Sb. Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru
o1/c47/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c16/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
25/1969 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
15/1969 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysoké školy
11/1969 Sb. Smlouva o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik
200/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích
111/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách
103/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany
132/1967 Sb. Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.10.1976 o1/c24/1976 Sb., o1/c32/1976 Sb. Aktuální znění (exportováno 25.01.2021 18:18)
1. 30.10.1974 - 30.09.1976
0. 30.10.1974 Vyhlášené znění