Vyhláška č. 85/1974 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 103/1969 Sb., o organizaci gymnasií a studia na nich

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-85
Částka 14/1974
Platnost od 13.09.1974
Účinnost od 13.09.1974
Aktuální znění 13.09.1974

85

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 29. srpna 1974,

kterou se mění vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 103/1969 Sb., o organizaci gymnasií a studia na nich

Ministerstvo školství ČSR v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 2 odst. 2 zákona č. 168/1968 Sb., o gymnasiích:


Čl. I

Vyhláška ministerstva školství ČSR č. 103/1969 Sb., o organizaci gymnasií a studia na nich, se mění takto:

§ 3 odst. 2 zní:

"Studium na gymnasiu se od prvních ročníků člení na větev humanitní a větev přírodovědnou. Na obou větvích mohou krajské národní výbory se souhlasem ministerstva školství ČSR zřizovat třídy se speciálním zaměřením podle požadavků na přípravu absolventů gymnasií jak pro studium na vysokých školách, tak i pro jejich uplatnění v praxi."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Havlín v. r.

Souvislosti

Mění
103/1969 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci gymnasií a studia na nich
Odkazuje na
103/1969 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci gymnasií a studia na nich
168/1968 Sb. Zákon o gymnasiích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 13.09.1974 Aktuální znění (exportováno 10.07.2020 02:27)
0. 13.09.1974 Vyhlášené znění