Vyhláška č. 74/1974 Sb.Vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určuje k vyřizování sporů z mezinárodní přepravy zboží na území hlavního města Prahy obvodní soud pro Prahu 2

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-74
Částka 12/1974
Platnost od 25.07.1974
Účinnost od 01.09.1974
Zrušeno k 01.09.1991 (335/1991 Sb.)
Minulé znění 01.09.1974 - 31.08.1991

74

VYHLÁŠKA

Ministra spravedlnosti České socialistické republiky

ze dne 15. července 1974,

kterou se určuje k vyřizování sporů z mezinárodní přepravy zboží na území hlavního města Prahy obvodní soud pro Prahu 2

Ministr spravedlnosti České socialistické republiky stanoví podle § 33 odst. 4 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění vyhlášeném pod č. 19/1970 Sb.:


§ 1

(1) Spory z přepravních smluv, které jsou v souvislosti s dovozem nebo vývozem zboží, nebo které se týkají tranzitní dopravy [§ 2 odst. 2 písm. a) zák. č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži] vyřizuje obvodní soud pro Prahu 2, je-li k řízení místně příslušný některý obvodní soud na území hlavního města Prahy.

(2) Obvodní soud pro Prahu 2 vyřizuje také spory o postižné nároky z pojištění zboží přepravovaného na základě přepravních smluv, uvedených v odstavci 1, spadají-li do pravomoci soudů a je-li k řízení o nich místně příslušný některý obvodní soud na území hlavního města Prahy.

§ 2

Ve věcech zahájených před počátkem účinnosti této vyhlášky se dosavadní příslušnost soudu nemění.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1974.


Ministr:

Dr. Němec v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
36/1964 Sb. Zákon o organizaci soudů a o volbách soudců
Je zrušen předpisem
335/1991 Sb. Zákon o soudech a soudcích
Je odkazován z
32/1996 Sb. Zákon o soudech a soudcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
335/1991 Sb. Zákon o soudech a soudcích
Odkazuje na
19/1970 Sb. Zákon o organizaci soudů a o volbách soudců (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
36/1964 Sb. Zákon o organizaci soudů a o volbách soudců
121/1962 Sb. Zákon o hospodářské arbitráži

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.1974 - 31.08.1991
0. 25.07.1974 Vyhlášené znění