Zákon č. 31/1974 Sb.Zákon České národní rady o změně území hlavního města České socialistické republiky Prahy

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-31
Částka 5/1974
Platnost od 16.04.1974
Účinnost od 01.07.1974
Zrušeno k 24.11.1990 (418/1990 Sb.)
Minulé znění 01.07.1974 - 23.11.1990

31

ZÁKON

České národní rady

ze dne 9. dubna 1974

o změně území hlavního města České socialistické republiky Prahy

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

K území hlavního města České socialistické republiky Prahy 1) se připojují a do přilehlých městských obvodů se začleňují území těchto obcí:

a) z okresu Praha-východ:

Benice, Běchovice, Březiněves, Dolní Počernice, Dubeč, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Královice, Křeslice, Nedvězí, Satalice, Uhříněves, Újezd nad Lesy, Vinoř;

b) z okresu Praha-západ:

Cholupice, Lipence, Lochkov, Písnice, Přední Kopanina, Radotín, Řeporyje, Slivenec, Stodůlky, Šeberov, Třebonice, Újezd u Průhonic, Zbraslav, Zličín.

§ 2

(1) Poslanci národních výborů, s výjimkou místních a městských národních výborů, kteří byli zvoleni ve volebních obvodech vytvořených zcela nebo z převážné části z území obcí uvedených v § 1, vykonávají svou funkci v příslušném obvodním národním výboru, jde-li o poslance okresních národních výborů Praha-východ a Praha-západ, a v Národním výboru hlavního města Prahy, jde-li o poslance Středočeského krajského národního výboru.

(2) Sníží-li se v důsledku ustanovení předchozího odstavce počet poslanců Okresního národního výboru Praha-východ a Okresního národního výboru Praha-západ pod zákonem stanovenou hranici, 2) jde o přípustný počet poslanců.

§ 3

Obvody obvodních soudů a městského soudu v Praze se shodují s obvody obvodních národních výborů a Národního výboru hlavního města Prahy.

§ 4

(1) Orgánem státního hospodářského řízení zemědělství v hlavním městě České socialistické republiky Praze je městská zemědělská správa; zřizuje ji jako rozpočtovou organizaci ministr zemědělství a výživy.

(2) Městská zemědělská správa plní úkoly krajské zemědělské správy. 3)

(3) Městskou zemědělskou správu řídí ministerstvo zemědělství a výživy.

§ 5

Rozhodnutí národních výborů v obcích uvedených v § 1, vydaná před počátkem účinnosti tohoto zákona, přezkoumávají obvodní národní výbory, do jejichž územního obvodu se obce začleňují. Rozhodnutí Okresního národního výboru Praha-východ a Okresního národního výboru Praha-západ, vydaná před počátkem účinnosti tohoto zákona ve věcech, které se vztahují k obcím uvedeným v § 1, přezkoumává Národní výbor hlavního města Prahy.


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1974.


Erban v. r.

Korčák v . r.

Poznámky pod čarou

1) § 19 odst. 2 zákona č. 111/1967 Sb., o hlavním městě Praze.

2) § 13 písm. b) zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění vyhlášeném pod č. 28/1972 Sb.

3) § 9 a 10 zákona č. 37/1972 Sb., o okresních a krajských zemědělských správách.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
418/1990 Sb. Zákon České národní rady o hlavním městě Praze
Je odkazován z
90/1993 Sb. Zákon České národní rady o hlavním městě Praze (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
418/1990 Sb. Zákon České národní rady o hlavním městě Praze
Odkazuje na
37/1972 Sb. Zákon o okresních a krajských zemědělských správách
28/1972 Sb. Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá s platností pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)
111/1967 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
69/1967 Sb. Zákon o národních výborech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1974 - 23.11.1990
0. 16.04.1974 Vyhlášené znění