Vyhláška č. 19/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-19
Částka 2/1974
Platnost od 19.02.1974
Účinnost od 01.01.1974
Zrušeno k 01.01.1979
Minulé znění 01.01.1974 - 31.12.1978

19

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 21. ledna 1974

o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím

Dne 29. listopadu 1973 byla v Praze podepsána Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím.

Podle svého článku 8 vstoupila Dohoda v platnost dnem podpisu s účinností od 1. ledna 1974 do 31. prosince 1978.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.

První náměstek ministra:

Krajčír v. r.

OBCHODNÍ DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Norského království berouce v úvahu příznivé podmínky pro další rozšíření obchodních a ekonomických vztahů,

přejíce si podpořit a usnadnit rozvoj obchodních a hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi na základě rovnosti a vzájemných výhod,

dohodly se takto:

Článek 1

Výměna zboží mezi oběma zeměmi se bude uskutečňovat v souladu s pravidly Všeobecné dohody o clech a obchodu a s touto dohodou, jakož i s ročními protokoly uzavíranými k této Dohodě a tvořícími její neoddělitelnou součást.

Článek 2

Smluvní strany učiní všechna opatření potřebná k dosažení co nejširší výměny zboží mezi oběma zeměmi.

Článek 3

Všechny platby mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím se budou provádět ve volně směnitelných měnách v souladu s devizovými předpisy platnými v každé z obou zemí.

Článek 4

Výměna zboží mezi oběma zeměmi se bude provádět na základě smluv uzavíraných na československé straně československými organizacemi zahraničního obchodu jako samostatnými právnickými osobami nebo jinými právnickými osobami, oprávněnými podle československých zákonů k zahraničně obchodní činnosti.

Článek 5

S přihlédnutím k důležitosti kooperace pro budoucí hospodářské vztahy mezi oběma zeměmi obě strany prohlašují, že mají zájem podporovat a usnadňovat kooperaci mezi organizacemi a společnostmi obou zemí v průmyslové a vědeckotechnické oblasti a vytvářet pro ni stabilní a příznivé podmínky.

Článek 6

Zřizuje se Smíšená komise složená ze zástupců obou smluvních stran, aby prověřovala provádění této dohody.

Smíšená komise přezkoumá vývoj obchodu mezi oběma zeměmi a na návrh kterékoliv strany uváží problémy, které by vznikly při provádění této dohody nebo jakékoliv jiné otázky vznikající ve vzájemných obchodních vztazích.

Smíšená komise je oprávněna uzavírat roční protokoly k této dohodě a činit návrhy nebo doporučení příslušným vládám zaměřené k zabezpečení dalšího vývoje výměny zboží mezi oběma zeměmi.

Smíšená komise se bude scházet ročně, střídavě v Československé socialistické republice a v Norsku a kromě toho se sejde na žádost jedné ze smluvních stran v den a místě, které budou pokaždé dohodnuty.

Článek 7

Touto dohodou se zrušuje Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím ze dne 3. prosince 1968.

Článek 8

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu s účinností od 1. ledna 1974 do 31. prosince 1978.

Platnost této dohody se prodlouží automaticky o dobu jednoho roku, nebude-li dána výpověď jednou ze smluvních stran před 30. zářím 1978, a dále vždy o další období jednoho roku, pokud nebude dána výpověď tři měsíce před skončením příslušného období.

Vyhotoveno v Praze dne 29. XI. 1973, dvojmo v anglickém jazyce.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za vládu

Norského království:

Jens Evensen v. r.

Souvislosti

Ruší
33/1969 Sb. Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1974 - 31.12.1978
0. 01.01.1974 Vyhlášené znění