Zákon č. 129/1974 Sb.Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-129
Částka 25/1974
Platnost od 22.12.1974
Účinnost od 01.01.1975
Aktuální znění 01.01.1989

129

ZÁKON

České národní rady

ze dne 19. prosince 1974

o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 3

Zákon č. 143/1961 Sb., o domovní dani, se mění takto:

1. § 2 odst. 2 zní:

"(2) Spolu s budovami podléhá dani plocha jimi zastavěná a nádvoří."

2. V § 9 odst. 2 větě druhé se vypouštějí slova "nebo z budov s domovní zahradou".

3. V § 10 odst. 2 se vypouštějí slova "nebo domovní zahrady".

4. V § 10 odst. 3 se vypouštějí slova "popřípadě domovní zahrady".

§ 4

Ve vyhlášce ministerstva financí č. 144/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 143/1961 Sb., o domovní dani, se vypouštějí odstavce 26 a 34.


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1975.


Voleník v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění pozdějších předpisů.

Souvislosti

Je měněn
208/1988 Sb. Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy
132/1985 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1974 Sb., o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
Mění
144/1961 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 143/1961 Sb., o domovní dani
143/1961 Sb. Zákon o domovní dani
Je odkazován z
35/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků
208/1988 Sb. Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy
132/1985 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1974 Sb., o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
112/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení cen
174/1982 Sb. Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení
Odkazuje na
103/1974 Sb. Zákon o zemědělské dani
144/1961 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 143/1961 Sb., o domovní dani
143/1961 Sb. Zákon o domovní dani

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 01.01.1989 208/1988 Sb. Aktuální znění (exportováno 30.03.2020 12:18)
2. 01.01.1986 - 31.12.1988 132/1985 Sb., 208/1988 Sb.
1. 01.01.1975 - 31.12.1985
0. 22.12.1974 Vyhlášené znění