Zákon č. 50/1973 Sb.Zákon o pěstounské péči

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1973-50
Částka 15/1973
Platnost od 04.05.1973
Účinnost od 01.06.1973
Zrušeno k 01.04.2000 (359/1999 Sb.)
Minulé znění 01.01.1996 - 31.03.2000

50

ZÁKON

ze dne 26. dubna 1973

o pěstounské péči

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Účel zákona

Stát vytváří všestranné podmínky pro zdravý vývoj a výchovu dětí. Výchova dětí v řádné občany je především povinností rodičů. V případech, kdy není rodiči zabezpečena řádná výchova dětí, mohou orgány k tomu příslušné činit potřebná výchovná opatření podle zákona o rodině. K prohloubení těchto opatření se umožňuje svěřit dítě do pěstounské péče podle tohoto zákona, jestliže nelze zajistit řádnou výchovu dítěte především jeho osvojením a ústavní výchova není vhodnější.

§ 2

Pěstounská péče

(1) Dítě, jehož výchova u rodičů není zajištěna z příčin, které budou zřejmě dlouhodobé, může být svěřeno do pěstounské péče jiného občana (dále jen "pěstoun"), jestliže zájem dítěte vyžaduje svěření do takové péče.

(2) Dítě může být svěřeno též do společné pěstounské péče manželům; do pěstounské péče jednoho z manželů může být dítě svěřeno jen se souhlasem druhého manžela, jestliže manželé žijí ve společné domácnosti. Tohoto souhlasu není třeba, jestliže druhý manžel pozbyl způsobilosti k právním úkonům, nebo je-li opatření tohoto souhlasu spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

(3) Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a zaniká dosažením zletilosti dítěte, úmrtím dítěte nebo pěstouna. Společná pěstounská péče zaniká též rozvodem manželství pěstounů nebo úmrtím jednoho z manželů; zemře-li jeden z manželů, stává se pěstounem druhý manžel. Pěstounská péče může být též zrušena rozhodnutím soudu. Soud může zrušit pěstounskou péči jen z důležitých důvodů; učiní tak vždy, jestliže o to požádá pěstoun.

§ 3

Výběr pěstouna

Pěstounem se může stát pouze občan, který má osobní předpoklady, zejména morální a zdravotní, pro zajištění řádné výchovy dítěte a který způsobem svého života i života své rodiny, v níž bude dítě vychováváno, zaručuje, že bude pěstounskou péči vykonávat ku prospěchu dítěte.

§ 4

Vztahy mezi pěstounem a dítětem

(1) Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat. Byl-li ustanoven pěstounem jen jeden z manželů, je druhý manžel, který s ním žije ve společné domácnosti, povinen pomáhat při výchově dítěte.

(2) Pěstoun má při výchově dítěte práva a povinnosti rodičů; právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti má však jen v běžných věcech. Má-li pěstoun za to, že rozhodnutí zákonného zástupce dítěte v ostatních věcech není v souladu se zájmem dítěte, může se domáhat rozhodnutí soudu.

(3) Dítě je povinno pomáhat podle svých schopností v domácnosti pěstouna; pokud má příjem z vlastní práce a žije ve společné domácnosti s pěstounem, je povinno přispívat i na úhradu společných potřeb.

(4) Rozhodne-li se pěstoun osvojit dítě, svěřené mu do pěstounské péče, nevyžaduje se, aby před rozhodnutím soudu o osvojení bylo dítě nejméně po dobu tří měsíců v péči pěstouna na jeho náklad, pokud pěstounská péče trvala aspoň po tuto dobu. 1)

§ 5, § 6zrušeno

§ 7

Přechod nároku na výživné

(1) Soud uloží rodičům, popřípadě jiným občanům povinným poskytovat výživné dítěti, kterému se poskytuje příspěvek podle tohoto zákona, aby toto výživné poukazovali příslušnému orgánu (§ 16).

(2) Nárok na výživné, určené rozhodnutím soudu na dítě, kterému se poskytuje příspěvek podle tohoto zákona, přechází až do výše poskytnutého příspěvku na stát a je příjmem státního rozpočtu příslušné republiky. Je-li výživné vyšší než příspěvek, náleží dítěti rozdíl mezi výživným a příspěvkem; tento rozdíl se vyplácí pěstounovi.

(3) Ustanovení předchozích odstavců neplatí, jde-li o nárok dítěte na výživné vůči pěstounovi.

§ 8, § 9zrušeno

§ 10

Nároky podle zvláštních předpisů

(1) Pro nároky podle předpisů o nemocenském zabezpečení a pro nároky podle pracovněprávních předpisů se posuzuje dítě svěřené do pěstounské péče stejně jako vlastní dítě, a to i po dosažení jeho zletilosti, pokud mu náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře5); to platí obdobně pro účely přechodu nájmu bytu podle občanského zákoníku při úmrtí nájemce nebo při trvalém opuštění společné domácnosti nájemcem.2)

§ 11

Nároky opatrovníka a svěřeného dítěte

Jestliže opatrovník, ustanovený soudem podle § 78 odst. 1 zákona o rodině, o dítě osobně pečuje, náleží nároky podle ustanovení § 5 i tomuto dítěti a opatrovníku.

§ 12

Výkon pěstounské péče ve zvláštních zařízeních

(1) Pěstounská péče podle tohoto zákona může být vykonávána ve zvláštních zařízeních, pokud jsou k tomu účelu zřízena a spravována příslušnými orgány, občanskými sdruženími, jakož i dalšími právnickými a fyzickými osobami v rámci poskytování sociálních služeb podle předpisů o sociálním zabezpečení4).

(2) Pěstounu při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních náleží odměna, která se posuzuje jako mzda. Pro podmínky pro poskytování odměny, o vrácení odměny, o povinnosti pěstouna při uplatnění nároku na odměnu, o řízení o odměně a o promlčení platí obdobně ustanovení o odměně pěstouna podle zákona o státní sociální podpoře.6)

(3) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou výši odměny pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních a způsob jejího poskytování.

§ 13, § 14zrušeno

Řízení

§ 15

(1) K rozhodování o pěstounské péči je příslušný soud, v jehož obvodu má dítě na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodných skutečností své bydliště.

(2) Před rozhodnutím o svěření dítěte do pěstounské péče si soud vždy vyžádá vyjádření příslušného orgánu příslušného podle místa bydliště občana, jemuž má být dítě svěřeno do pěstounské péče, zejména o tom, zda jde o občana vhodného pro výkon této péče; soud může požadovat odborná vyšetření a zprávy, zejména od orgánů státní zdravotní správy, školské správy a orgánů a odborných zařízení příslušných orgánů, pokud jde o výběr vhodného občana pro výkon pěstounské péče a zdravotní stav dítěte.

(3) Je-li dítě, které má být svěřeno do pěstounské péče, schopno posoudit obsah pěstounské péče, je třeba také jeho vyjádření.

(4) Před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče může být dítě rozhodnutím příslušného orgánu dočasně svěřeno do péče občana, který má zájem stát se pěstounem a splňuje podmínky stanovené v § 3. Nebude-li do tří měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí, pokud příslušný orgán nestanoví delší lhůtu, u soudu zahájeno řízení o svěření dítěte do pěstounské péče, dočasné svěření dítěte uplynutím této lhůty pozbývá účinnosti.

§ 16zrušeno

Povinnosti oprávněnýchzrušeno

§ 17zrušeno

§ 18

(1) Příslušné orgány vyhledávají a evidují občany, kteří by byli vhodni pro výkon pěstounské péče; spolupracují se soudem ve věcech pěstounské péče.

(2) Příslušné orgány poskytují pěstounovi všestrannou pomoc potřebnou k zajištění příznivých podmínek pro výchovu a všestranný vývoj dětí svěřených mu do pěstounské péče.

(3) Příslušné orgány pravidelně dohlíží, zda pěstounská péče je řádně vykonávána a zda plní svůj účel; přitom může činit potřebná opatření podle zákona o rodině a předpisů podle něho vydaných.

(4) Pěstoun je povinen umožnit příslušnému orgánu dohled nad výkonem pěstounské péče.


Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 19zrušeno

§ 20

Nestanoví-li tento zákon něco jiného, použijí se ustanovení zákona o rodině.

§ 21zrušeno

§ 22

Ministerstva práce a sociálních věcí republik mohou v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanovit podrobnosti k provedení tohoto zákona, zejména podrobněji upravit povinnosti příslušných orgánů při jeho provádění.

§ 23

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1973.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 69 odst. 1 zákona o rodině č. 94/1963 Sb.

2) § 706 odst. 1 a § 708 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů č. 51/1973 Sb., o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči, ve zvláštních zařízeních.

4) § 73a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 180/1990 Sb.

5) § 37 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

6) § 2 odst. 3 a 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
245/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima a dávky pěstounské péče
336/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima a některé sociální dávky
154/1993 Sb. Nařízení vlády o zvýšení některých sociálních dávek
136/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních
182/1991 Sb. Prováděcí vyhláška zákona o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
112/1984 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti
68/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují částky příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči
106/1979 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují hranice příjmů přípustné pro poskytování některých sociálních dávek na děti
52/1973 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči
51/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních
Je měněn
160/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění
118/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
245/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima a dávky pěstounské péče
336/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima a některé sociální dávky
307/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
154/1993 Sb. Nařízení vlády o zvýšení některých sociálních dávek
118/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb.
112/1984 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti
58/1984 Sb. Zákon, kterým se mění zákon o pěstounské péči
68/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují částky příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči
Je zrušen předpisem
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
Je odkazován z
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
373/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 359/2006 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jak vyplývá z pozdějších změn
290/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
402/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jak vyplývá z pozdějších změn
140/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
o45/c109/2000 Sb. 45. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2001
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
o1/c85/1999 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2000
o1/c90/1998 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1999
91/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů
87/1998 Sb. Zákon o státní sociální podpoře (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
o1/c94/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1998
242/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
o1/c82/1996 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1997
184/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 136/1993 Sb., kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních, ve znění vyhlášky č. 206/1995 Sb.
104/1996 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
282/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů č. 51/1973 Sb., o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních
o1/c70/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1996
206/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, a kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 136/1993 Sb., kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních
160/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění
118/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
245/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima a dávky pěstounské péče
o1/c70/1994 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1995
140/1994 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
138/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče
r1/c5/1994 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 167/1993 Sb. (úplném znění), v zákonu č. 307/1993 Sb., v zákonu č. 324/1993 Sb., v zákonu č. 325/1993 Sb. a v nařízení vlády č. 336/1993 Sb.
336/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima a některé sociální dávky
307/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
o1/c70/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1994
260/1993 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
197/1993 Sb. Zákon o jednorázovém přídavku na nezaopatřené děti
154/1993 Sb. Nařízení vlády o zvýšení některých sociálních dávek
136/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních
82/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
452/1992 Sb. Zákon o pěstounské péči (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
118/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb.
546/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů
288/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
260/1991 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování
182/1991 Sb. Prováděcí vyhláška zákona o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
144/1991 Sb. Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení
103/1991 Sb. Ústavní zákon o československé federaci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
556/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
245/1990 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
152/1988 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
114/1988 Sb. Zákon o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011)
o8/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
3/1987 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť
o5/c3/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
112/1984 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti
84/1984 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol
83/1984 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
77/1984 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči
58/1984 Sb. Zákon, kterým se mění zákon o pěstounské péči
32/1983 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších předpisů)
30/1983 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění zákona o sociálním zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
142/1982 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
o9/c10/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
113/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
98/1980 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči
68/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují částky příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči
165/1979 Sb. Vyhláška o nemocenském pojištění některých pracovníků a poskytování dávek občanům ve zvl. případech
106/1979 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují hranice příjmů přípustné pro poskytování některých sociálních dávek na děti
94/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující
130/1975 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
129/1975 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
128/1975 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
121/1975 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení
53/1973 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči
52/1973 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči
51/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních
50/1973 Sb. Zákon o pěstounské péči
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci
103/1964 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
Odkazuje na
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011)
51/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních
50/1973 Sb. Zákon o pěstounské péči
99/1972 Sb. Zákon o zvýšení přídavků na děti a výchovného
8/1972 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
5/1972 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
42/1970 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
88/1968 Sb. Zákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
103/1964 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
101/1964 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení
41/1964 Sb. Zákon o hospodaření s byty
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
94/1963 Sb. Zákon o rodině
32/1957 Sb. Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách
54/1956 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
Je republikován předpisem
452/1992 Sb. Zákon o pěstounské péči (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
11. 01.01.1996 - 31.03.2000 160/1995 Sb.
10. 01.10.1995 - 31.12.1995 118/1995 Sb.
9. 01.01.1995 - 30.09.1995 245/1994 Sb.
8. 01.02.1994 - 31.12.1994 336/1993 Sb.
7. 01.01.1994 - 31.01.1994 307/1993 Sb.
6. 27.05.1993 - 31.12.1993 154/1993 Sb.
5. 01.04.1992 - 26.05.1993 118/1992 Sb.
4. 01.01.1985 - 31.03.1992 112/1984 Sb.
3. 01.09.1984 - 31.12.1984 58/1984 Sb., 118/1995 Sb.
2. 01.07.1980 - 31.08.1984 68/1980 Sb.
1. 01.06.1973 - 30.06.1980
0. 04.05.1973 Vyhlášené znění