Oznámení č. o23/c7/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-c7-o23
Částka 7/1972
Platnost od 26.04.1972
Vyhlášené znění 26.04.1972

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 11 vl. nař. č. 29/1954 Sb., o archivnictví, v dohodě s ministerstvem školství a s Československou akademií věd Směrnice ze dne 13. ledna 1972 a ochraně a kategorizaci archiválií uložených v archivech na území ČSR.

Směrnice stanoví postup při ochraně archiválií a jejich zařazení do tří kategorií podle stupně jejich kulturní a historické hodnoty

Směrnice nabývají účinnosti dnem jejich registrace a jsou uveřejněny v plném znění pod pořadovým číslem 3, částka 1-2, ročník 1972 Ústředního věstníku ČSR.

Souvislosti

Odkazuje na
29/1954 Sb. Vládní nařízení o archivnictví

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 26.04.1972 Vyhlášené znění